x close

บุญบั้งไฟ 2566 รวมงานประเพณีบุญบั้งไฟ พิธีขอฝนที่มีมายาวนาน

          บุญบั้งไฟ 2566 แนะนำงานประเพณีบุญบั้งไฟจังหวัดยโสธร ร้อยเอ็ด และอื่น ๆ ไปชมพิธีขอฝนที่เป็นงานประเพณีของภาคอีสานที่น่าสนใจกัน
          ประเพณีบุญบั้งไฟ เป็นประเพณีภาคอีสานและภาคอื่น ๆ ที่สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ นิยมทำกันในเดือน 6 หรือเดือน 7 ซึ่งเป็นช่วงฤดูฝนเข้าสู่การทำนา เพื่อเป็นการบูชาเทพยดาอารักษ์และบูชาพญาแถน ที่มีหน้าที่ดูแลให้ฝนตกต้องตามฤดูกาล วัตถุประสงค์หลักก็คือการขอฝน โดยมีความเชื่อว่าเมื่อจัดงานนี้แล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะดลบันดาลให้ฝนตก ทำให้พืชพรรณธัญญาหารอุดมสมบูรณ์ ในปี 2566 ก็มีหลายจังหวัดที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ เราจึงรวบรวมมาฝากกัน
งานประเพณีบุญบั้งไฟ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

สถานที่จัดงานบุญบั้งไฟ ปี 2566

ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดยโสธร ระหว่างวันที่ 19-21 พฤษภาคม 2566 ณ สวนสาธารณะพญาแถน จังหวัดยโสธร

          ภายในงานพบกับกิจกรรมที่น่าสนใจ เช่น ขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม, การประกวดแห่กาพย์เซิ้งบั้งไฟ, การสาธิตและร่วมการแกะลายบั้งไฟ, การแสดงรถบั้งไฟโบราณ, การประกวดเวทีกองเชียร์บั้งไฟ, การประกวดธิดาบั้งไฟโก้, การแสดงแสงสีสื่อผสม ตำนานพญาคันคาก (ตำนานบุญบั้งไฟยโสธร), การจุดบั้งไฟปฐมฤกษ์และบั้งไฟเสี่ยงทาย การจุดโชว์บั้งไฟแฟนซี (บั้งไฟติดร่มมีควันสี) การแข่งขันบั้งไฟติดร่มแฟนซี และบั้งไฟขึ้นสูง ตลอดจนจำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ของดียโสธร

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ภาพจาก : tatapi.tourismthailand.org

ร่วมสืบสานตำนานงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

         ขอเชิญชวนเที่ยวงานและร่วมสืบสานตำนานงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอสุวรรณภูมิ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 4 มิถุนายน 2566 ณ เทศบาลตำบลสุวรรณภูมิ อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

  • วันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ชมกิจกรรมการประกวดพระยาขอมและการแสดงวัฒนธรรมการรำเซิ้ง
  • วันที่ 1 มิถุนายน 2566 ชมกิจกรรมการประกวดผาแดง
  • วันที่ 2 มิถุนายน 2566 ชมกิจกรรมการประกวดนางไอ่
  • วันที่ 3 มิถุนายน 2566 ชมกิจกรรมขบวนแห่บั้งไฟและขบวนรำเซิ้ง
  • วันที่ 4 มิถุนายน 2566 ชมกิจกรรมจุดบั้งไฟถวายแถน
งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ภาพจาก : calendar.m-culture.go.th

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ภาพจาก : thailandfestival.org

งานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด

         ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอปทุมรัตต์ ประจำปี 2566 ระหว่างวันที่ 1-3 มิถุนายน 2566 ณ บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอปทุมรัตต์ อำเภอปทุมรัตต์ จังหวัดร้อยเอ็ด ชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟ การประกวดบั้งไฟสวยงาม และการแข่งขันจุดบั้งไฟขึ้นที่สูง

งานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟแพรวากาฬสินธุ์ ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ณ เทศบาลตำบลโพน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ ชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟสวยงาม การประกวดผาแดง-นางไอ่ และชมการจุดบั้งไฟ
งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ภาพจาก : thailandfestival.org

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

         ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2566 ชมการประกวดบั้งไฟสวยงาม, บั้งไฟโบราณ, ประกวดขบวนแห่บั้งไฟหมื่น บั้งไฟแสน และบั้งไฟล้าน

  • วันที่ 18 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. พิธีเปิดและชมขบวนแห่สวยงามตระการตา ณ สนามกีฬากลางอำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
  • วันที่ 19 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.00 น. ชมการจุดบั้งไฟขึ้นสูง ณ ที่สาธารณประโยชน์โคกดงหลวง ตำบลเมืองเสือ อำเภอพยัคฆภูมิพิสัย
งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ภาพจาก : thailandfestival.org

งานประเพณีบุญบั้งไฟ วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ จังหวัดมหาสารคาม

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟตำบลบ่อใหญ่ ณ วัดโพธิ์ศรีบ่อใหญ่ ตำบลบ่อใหญ่ อำเภอบรบือ จังหวัดมหาสารคาม ระหว่างวันที่ 9-11 มิถุนายน 2566

          การจัดประเพณีบุญบั้งไฟของชาวตำบลบ่อใหญ่ เริ่มจัดทำในปีใดไม่มีหลักฐานปรากฏแน่ชัด โดยในช่วงแรกมีบั้งไฟเพียง 3 บั้ง เป็นการจุดเพื่อถวายพ่อปู่ประจำหมู่บ้าน และเป็นการเสี่ยงทายเกี่ยวกับสิ่งต่าง ๆ ที่จะเกิดขึ้นในหมู่บ้านในรอบปีที่จะถึง ในการทำบั้งไฟแต่ละครั้งนั้นจะมีการทำกันล่วงหน้าถึง 3 เดือน โดยจะมีการตำหมื่อ (ดินประสิว) ที่วัด โดยวิธีอัดบั้งไฟนั้นจะอัดตามต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่ และเป็นไม้เนื้อแข็งพอสมควร ตัวบั้งไฟทำจากส่วนต้น (เหง้า) ของไม้ไผ่ (ไม้ไผ่บ้าน) ซึ่งมีขนาดใหญ่และหนา ส่วนที่ใช้พันรอบบั้งไฟเพื่อป้องกันการแตกนั้นเรียกว่า “ลึง” ทำจากไม้ไผ่นำมาสับเป็นเส้นยาวแล้วควั่นเป็นเส้นเดียว มีลักษณะคล้ายเชือก

          การเตรียมงานบุญบั้งไฟเริ่มจากชาวบ้านในคุ้มแบ่งงานกันว่าใครทำอะไร นับตั้งแต่การจัดทำบั้งไฟ การฝึกหัดการฟ้อนรำประกอบขบวน แห่บั้งไฟ การปลูกปะรำที่พักอาศัยเผื่อแขกที่เชิญมาร่วมงานจากหมู่บ้านอื่น การเตรียมหาอาหารไว้ทำบุญและเลี้ยงแขกในงาน เช่น ทำขนมจีน ช่วงเวลาที่จัดคือสัปดาห์ที่ 2 ของเดือนมิถุนายน

งานประจำปีประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟอำเภอศรีธาตุ ปี 2566 ระหว่างวันที่ 15-21 พฤษภาคม 2566 ณ ที่ว่าการอำเภอศรีธาตุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ร่วมชมขบวนแห่ การแข่งขันจุดบั้งไฟ และซื้อสินค้าราคาถูก พร้อมร่วมชมการแสดงของศิลปินชื่อดัง และการแสดงมหรสพมากมายตลอดการจัดงาน

งานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล จังหวัดอุดรธานี

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านตำนานม้าคำไหล ระหว่างวันที่ 29 เมษายน - 6 พฤษภาคม 2566 ณ บริเวณหนองศรีเจริญ ตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

          ภายในงานจะมีการแข่งขันวิ่งเพื่อสุขภาพ “บ้านธาตุมินิมาราธอน”, ชมการประกวดธิดาบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล ณ บริเวณริมหนองศรีเจริญ, ชมการประดับตกแต่งขบวนแห่บั้งไฟล้าน และการละเล่นต่าง ๆ ที่จะนำเข้าประกวดแข่งขัน, การแสดงโชว์ศิลปะการต่อสู้การชกมวยไทย ณ โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ (ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6), พิธีอัญเชิญม้าคำไหล บริเวณลานเจดีย์พระศรีมหาธาตุ วัดศรีเจริญโพนบก, พิธีเปิดงานอย่างเป็นทางการ, ชมการประกวดขบวนแห่ ขบวนเซิ้ง การละเล่นพื้นเมือง และขบวนธิดาบั้งไฟล้าน ตำนานม้าคำไหล ชมการจุดบั้งไฟจำนวนกว่า 2,000 บั้ง เป็นการจุดถวายองค์พระธาตุที่วัดศรีเจริญโพนบก ณ หนองศรีเจริญ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ภาพจาก : tatapi.tourismthailand.org

ประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ จังหวัดเลย

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟล้านเอราวัณ ประจำปี 2566 ในวันที่ 30 มิถุนายน 2566 ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านเอราวัณ อำเภอเอราวัณ จังหวัดเลย ชมการประกวดขบวนแห่บั้งไฟจากชุมชนต่าง ๆ โรงเรียน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น และการแสดงดนตรีมหรสพ

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ภาคอื่น ๆ

          นอกจากประเพณีบุญบั้งไฟในภาคอีสานแล้ว ในภาคอื่น ๆ ยังมีการจัดงานด้วยเช่นกัน ไม่ว่าจะเป็น

ประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี

          ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ จังหวัดสุพรรณบุรี ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2566 ณ ตำบลดอนคา อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี โดยเป็นประเพณีสำคัญอีกประเพณีหนึ่งของชาวตำบลดอนคาที่สืบทอดมาจากบรรพบุรุษ และได้ดำเนินการจัดอย่างต่อเนื่องมาเป็นประจำทุกปี จะจัดขึ้นตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ซึ่งเป็นวันวิสาขบูชา หรือที่ชาวบ้านเรียกว่างานบุญเดือน 6 เป็นวันที่เริ่มเข้าสู่ฤดูทำนา ซึ่งการจุดบั้งไฟเป็นความเชื่อว่าเป็นการบูชาพระยาแถน ซึ่งเป็นเทวดาที่ทำให้ฝนตกตามฤดูกาล ได้รับรู้ว่าได้เข้าสู่ฤดูทำนาอย่างเป็นทางการ เกษตรกรเริ่มทำนาแล้ว จึงจุดบั้งไฟส่งข่าวขอให้พระยาแถนบันดาลให้ฝนตกลงมาให้ชาวนามีน้ำไว้ทำการเกษตรตามความเชื่อดั้งเดิม

ประเพณีบุญบั้งไฟ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี

           ขอเชิญร่วมงานประเพณีบุญบั้งไฟ ณ วัดต้นโพธิ์ศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี ระหว่างวันที่ 28 เมษายน - 7 พฤษภาคม 2566 ภายในงานจะมีการประกวดฟ้อนรำของแต่ละหมู่บ้าน ที่ชาวบ้านร่วมใจกันฝึกซ้อมเพื่องานบุญบั้งไฟนี้โดยเฉพาะ และที่เป็นไฮไลต์ของงานก็คือ การประกวดการแข่งขันจุดบั้งไฟ โดยการตัดสินจะใช้ระยะเวลาตั้งแต่บั้งไฟถูกจุดแล้วขึ้นไปลอยอยู่บนอากาศจนตกลงถึงพื้นดิน บั้งไฟคณะไหนทำเวลาได้นานที่สุดจะเป็นผู้ชนะ ซึ่งบั้งไฟที่มาแข่งขันนั้นมาจากต่างอำเภอในจังหวัดปราจีนบุรี และยังมีบั้งไฟจากต่างจังหวัดด้วย
งานประเพณีบุญบั้งไฟ

ภาพจาก : calendar.m-culture.go.th

งานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 จังหวัดเชียงราย

          ขอเชิญชวนเที่ยวงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 ในวันที่ 5-6 พฤษภาคม 2566 ณ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 5 ตำบลสันทรายงาม อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย ภายในงานจะมีกิจกรรมทั้งขบวนเอ้บั้งไฟ, การฟ้อนรำเพื่อบูชาพญาแถน, ประกวดผาแดงนางไอ่, การแสดงหมอลำย้อนยุค และกิจกรรมอื่น ๆ สอบถามเส้นทางและข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กองการศึกษาเทศบาลตำบลสันทรายงาม โทรศัพท์ 0-5318-8059

งานประเพณีบุญบั้งไฟ

           นี่เป็นเพียงสถานที่จัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ ประจำปี 2566 เพียงไม่กี่แห่งที่เรานำมาฝากกัน ยังมีอีกหลายจังหวัดที่จัดงานนี้ เอาเป็นว่าหากมีเวลาก็ลองไปสัมผัสกับประเพณีขอฝนที่น่าสนใจกันดูนะ

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

บทความ ประเพณีและที่เที่ยวภาคอีสาน อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก : calendar.m-culture.go.th, finearts.go.th, thai.tourismthailand.org
 
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
บุญบั้งไฟ 2566 รวมงานประเพณีบุญบั้งไฟ พิธีขอฝนที่มีมายาวนาน อัปเดตล่าสุด 27 เมษายน 2566 เวลา 14:51:11 30,246 อ่าน
TOP