x close

วัดพนัญเชิงวรวิหาร กราบหลวงพ่อโต ขอพรความรักกับเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

          วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา วัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญ นิยมไปสักการะหลวงพ่อโตองค์ใหญ่เพื่อเสริมสิริมงคล พร้อมขอพรความรักจากเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

          วัดพนัญเชิงวรวิหาร สถานที่ไหว้พระอยุธยายอดนิยม เป็นวัดเก่าแก่ที่มีความสำคัญ เพราะสร้างขึ้นก่อนสมัยกรุงศรีอยุธยา ตั้งอยู่นอกเกาะเมืองอยุธยา ริมแม่น้ำป่าสักบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา ใกล้กับหมู่บ้านฮอลันดา เป็นสถานที่ประดิษฐานหลวงพ่อโต พระพุทธรูปปางมารวิชัยขัดสมาธิราบ ขนาดใหญ่สุดในจังหวัด ผู้คนมักไปขอพรให้แคล้วคลาดปลอดภัย เสริมบารมี ส่วนคนโสดมักไปไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ให้สมหวังในความรัก ภายในวัดยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกมากมายให้สักการบูชา เอาเป็นว่าตามเราไปดูกันดีกว่า

ไหว้พระ วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร

วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่ที่ไหน

          วัดพนัญเชิงวรวิหาร ตั้งอยู่ที่หมู่ 2 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ริมแม่น้ำป่าสักบรรจบแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 5 กิโลเมตร

ประวัติวัดพนัญเชิงวรวิหาร

          วัดพนัญเชิงวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นโท ชนิดวรวิหาร แบบมหานิกาย สร้างขึ้นก่อนการสถาปนากรุงศรีอยุธยา ซึ่งไม่ปรากฎหลักฐานที่แน่ชัดว่าใครเป็นผู้สร้าง ตามพงศาวดารเหนือกล่าวว่า พระเจ้าสายน้ำผึ้ง กษัตริย์ที่ครองเมืองอโยธยาเป็นผู้สร้างขึ้น ตรงที่พระราชทานเพลิงศพ พระนางสร้อยดอกหมาก และพระราชทานนามวัดว่า วัดพระเจ้าพระนางเชิง (หรือวัดพระนางเชิง)

วิวแม่น้ำหน้า วัดพนัญเชิงวรวิหาร

ภาพจาก Warut Chinsai / shutterstock.com

หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

          หลวงพ่อโต หรือ พระพุทธไตรรัตนนายก พระพุทธรูปปูนปั้นปางมารวิชัย หน้าตักกว้างประมาณ 20 เมตร สูง 19 เมตร ตามพงศาวดารกรุงเก่าฉบับหลวงประเสริฐอักษรนิติ์ ระบุว่า สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 1868 หรือสมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 สถาปนากรุงศรีอยุธยา 26 ปี และเมื่อกรุงศรีอยุธยาใกล้จะแตกปรากฏในคำให้การชาวกรุงเก่าว่า พระปฏิมากรใหญ่ที่วัดพนัญเชิงมีน้ำพระเนตรไหลเป็นที่อัศจรรย์ ต่อมาในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้ทรงบูรณะองค์พระพุทธรูปใหม่ทั้งองค์ และถวายพระนามว่า พระพุทธไตรรัตนายก ทั้งนี้ หลวงพ่อโต เป็นที่เคารพนับถือในหมู่ชาวจีนมาก โดยเรียกกันว่า ซำปอกง

หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

          คาถาบูชาหลวงพ่อโต (พระพุทธไตรรัตนนายก) วัดพนัญเชิงวรวิหาร

          ตั้งนะโม 3 จบ แล้วว่า
          โตเสนโต วะระธัมเมนะ โตสัฏฐาน สิเว วะเร
          โตสัง อะกาสิ ธัมมานัง โตสะจิตตัง นะมามิหัง

          ขอพรหลวงพ่อโต

          ขอเดชะหลวงพ่อโตพุทโธภาส โลกนารถจอมมุนินทร์ชินศรี
          แม้เสด็จดับขันธ์ปรินิพพานไปนานปี ยังคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อิทธิพล
          ทุก ๆ แห่งแหล่งปูชนียสถาน ช่วยบันดาลวัฒนาสถาผล
          แด่บรรดาโยมญาติสาธุชน ทั่วทุกคนที่มาวันทาเทอญ

          คำกล่าวถวายผ้าห่มหลวงพ่อโต

          อิมานิ มะยัง ภันเต พุทธะปูชะนะวัตถานิ สะปะริวารานิ
          ระคะนัตตะยัสเสวะ โอโณชะยามะ สาธุ โน ภันเต อิเมหิ
          พุทธะปูชะนะ วัตเถหิ สะปะริวาเรหิ ระตะนัตตะยัสสะ ปูชา
          อัมหากัญเจวะ มาตาปิตุอาทีนัญจะ ปิยะชะนานัง ทีฆะรัตตัง
          หิตายะ สุขายะ สังวัตตะตุฯ

หลวงพ่อโต วัดพนัญเชิงวรวิหาร

          นอกจากหลวงพ่อโตแล้ว ภายในพระอุโบสถวัดพนัญเชิง ยังมีพระพุทธรูปขนาดใหญ่ประดิษฐานอยู่ 3 องค์ ดังนี้

          1. พระพุทธรูปทอง สมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 3 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดพระเศียร 4 ศอก 3 นิ้ว

          2. พระพุทธรูปปูนปั้น สมัยอยุธยา ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 4 ศอก สูงจากฐานถึงยอดพระเศียร 5 ศอก 11 นิ้ว

          3. พระพุทธรูปนาก สมัยสุโขทัย ปางมารวิชัย หน้าตักกว้าง 3 ศอก 13 นิ้ว สูงจากฐานถึงยอดพระเศียร 5 ศอก

เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพนัญเชิงวรวิหาร

          ศาลเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งแม่น้ำป่าสัก มีลักษณะเป็นศาลเจ้าจีน จากเรื่องเจ้าชายสายน้ำผึ้งที่ปรากฎในพระราชวงพงศาวดารเหนือ ทำให้ทราบถึงที่มาของพระนาง ซึ่งเป็นบุคคลสำคัญ โดยพระนางเป็นพระราชธิดาของพระเจ้ากรุงจีน ซึ่งทรงจัดพิธีราชาภิเษกให้เป็นอัครมเหสีของเจ้าชายสายน้ำผึ้ง กษัตริย์แห่งกรุงอโยธยา พระองค์ได้เชิญเสด็จมายังเมืองอโยธยาศรีรามเทพนคร แล้วเกิดเหตุน้อยพระทัย เป็นเหตุให้พระนางสิ้นพระชนม์ จากการสิ้นพระชนม์ของพระนางทำให้เจ้าชายสายน้ำผึ้งสถาปนาพระอาราม พระราชทานนามว่า วัดพระเจ้าพระนางเชิง ขึ้น ณ บริเวณที่พระราชทานเพลิงพระศพของพระนางสร้อยดอกหมาก
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพนัญเชิงวรวิหาร

          สำหรับศาลนี้คนไทยเชื้อสายจีนได้สร้างขึ้นตามแบบสถาปัตยกรรมจีน ก่ออิฐถือปูน ประดับลายปูนปั้นเป็นรูปเทวดา สัตว์มงคล และภาพในสวรรค์ตามคติความเชื่อของจีน เพื่อถวายเป็นที่สถิตของพระนางสร้อยดอกหมาก ชั้นบนเป็นที่ตั้งแท่นบูชาพระนางสร้อยดอกหมาก และจัดตั้งสมอเรือที่งมได้จากแม่น้ำบริเวณหน้าวัด ซึ่งมีผู้เชื่อว่าเป็นสมอเรือของเรือสำเภาที่พระนางสร้อยดอกหมากประทับมา ชั้นล่างตั้งแท่นบูชารูปพระนางสร้อยดอกหมากจำลอง และเทพในนิกายมหายาน
เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพนัญเชิงวรวิหาร

          วิธีขอพรเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก

         ผู้คนที่ไปไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก ส่วนใหญ่มักขอพรเรื่องคู่ครองหรือให้ความรักมั่นคง รวมถึงการขอพรในเรื่องอื่น ๆ เช่น ขอบุตร การเงิน และความสำเร็จในหน้าที่การงานด้วย แนะนำว่าไม่ควรบนบานสานกล่าว ให้กล่าวขอในเรื่องที่ต้องการ หากสัมฤทธิ์ผลดั่งใจหวังจะนำสิ่งใดมาถวาย เช่น ผลไม้มงคล (กล้วยหอม แก้งมังกร ส้ม แอปเปิลหรือสาลี่ องุ่น) ส้มสายน้ำผึ้ง น้ำผึ้ง น้ำแดงเฮลซ์บลูบอยกลิ่นกุหลาบ ผ้าแพร เครื่องสำอาง หรือสร้อยไข่มุก เป็นต้น

         โดยเริ่มจากไหว้เจ้าแม่สร้อยดอกหมากองค์จำลองบริเวณด้านล่าง จากนั้นเดินขึ้นไปที่ชั้น 2 ไหว้เจ้าแม่องค์จริง อ้อ ก่อนกลับอย่าลืมเสี่ยงเซียมซี เพื่อสื่อสารกับเจ้าแม่ในการทำนายดวงชะตาหรือรับรู้ในสิ่งที่ขอพรไป

เจ้าแม่สร้อยดอกหมาก วัดพนัญเชิงวรวิหาร

เส้นทางไปวัดพนัญเชิงวรวิหาร

          รถยนต์ : จากถนนพหลโยธิน เลี้ยวซ้ายที่สามแยกอำเภอวังน้อย ถนนสายโรจนะ เพื่อเข้าสู่เข้าอยุธยา ขับมาถึงเจดีย์ใหญ่วัดสามปลื้ม ตรงหลักกิโลเมตรที่ 1 เลี้ยวซ้ายไปตามถนน ผ่านวัดใหญ่ชัยมงคลแล่นเรื่อยไปจนถึงวัดพนัญเชิงวรวิหาร หรือจากถนนสายเอเชีย (ทางหลวงหมายเลข 32) เลี้ยวซ้ายตรงสี่แยกเข้าอยุธยา ตรงเข้ามาจะพบวงเวียนเจดีย์วัดสามปลื้ม ให้เลี้ยวซ้ายไปอีก 1.5 กิโลเมตร ขับตรงไปเรื่อย ๆ จะเห็นวัดพนัญเชิงวรวิหารอยู่ทางขวามือ

          รถไฟ : จากสถานีรถไฟพระนครศรีอยุธยา ต่อรถตุ๊ก ๆ หรือรถรับจ้างไปสถานีตำรวจป้อมเพชร เพื่อข้ามเรือที่สถานีตำรวจป้อมเพชร หรือท่าข้ามวัดสุวรรณดาราราม ไปยังวัดพนัญเชิงวรวิหารได้

เส้นทางไปวัดพนัญเชิงวรวิหาร

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดพนัญเชิงวรวิหาร กราบหลวงพ่อโต ขอพรความรักกับเจ้าแม่สร้อยดอกหมาก อัปเดตล่าสุด 2 สิงหาคม 2566 เวลา 14:41:03 38,909 อ่าน
TOP