ขอวีซ่าจีน ง่ายนิดเดียว !


ขอวีซ่าจีน ง่ายนิดเดียว!


เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม

          สาธารณรัฐประชาชนจีน ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของเรา ที่มีประชากรอยู่มากที่สุดในโลก และเป็นประเทศที่แทบจะทุกประเทศในโลกใบนี้ ต้องติดต่อทำการค้าด้วย นอกจากจะมีศักยภาพในการผลิตสินค้าต่าง ๆ แล้ว ประเทศจีนยังมีสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ อาหารอร่อย อีกทั้งยังมีสินค้าราคาถูกอีกต่างหาก จึงไม่น่าแปลกใจเลยที่จะมีคนเข้า-ออกประเทศจีนเป็นจำนวนมาก แต่ก่อนจะไปเยี่ยมเยียนเมืองจีน เรามาเตรียมตัวให้พร้อม ก่อนขอวีซ่าจีนกันดีกว่า วิธีการก็ไม่ยุ่งยากเลย เพียงแค่ทำตามขั้นตอนเหล่านี้...


  เอกสารขอวีซ่าจีน

           หนังสือเดินทางอายุไม่ต่ำกว่า 6 เดือน และต้องมีหน้าว่าง

           แบบฟอร์มขอวีซ่าเข้าประเทศจีน

           รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว เป็นรูปปัจจุบัน พื้นหลังสีขาว หน้าตรง ไม่สวมหมวก ไม่มีกรอบ จำนวน 1 รูป

หมายเหตุ : ควรเตรียมปากกาไปด้วย เพราะที่สถานทูตไม่มีบริการ แต่มีขายในราคา 10 บาท

  เอกสารเพิ่มเติมตามประเภทของวีซ่า

          1. วีซ่าท่องเที่ยว (ชนิด L) สำหรับนักท่องเที่ยว หรือผู้ที่ต้องการไปเยี่ยมญาติ

              ใบจองโรงแรม

              ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

              หลักฐานการเงิน เช่น สมุดบัญชีธนาคาร

              หากไปเยี่ยมญาติ ต้องมีจดหมายรับรองจากญาติที่อยู่ในประเทศจีน

          2. วีซ่ากิจธุระ (ชนิด F) สำหรับผู้ที่ไปทำวิจัย ดูงานระยะสั้น ไม่เกิน 6 เดือน

              ใบจองโรงแรม

              ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ

              ใบรับรองการทำงาน

              จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน ฉบับจริง

          3. วีซ่านักเรียน (ชนิด X) สำหรับผู้ที่ต้องการไปศึกษาต่อ อบรม หรือฝึกงาน นานเกิน 6 เดือน

              แบบฟอร์มขอวีซ่าสำหรับนักเรียนต่างชาติ (JW 201 หรือ JW 202)

              ใบตอบรับการเข้าเรียน

              ใบตรวจร่างกายที่ออกโดยโรงพยาบาลรัฐทั้งต้นฉบับและสำเนา

              หนังสือเดินทางมีผลบังคับใช้ 18 เดือนขึ้นไป นับจากวันที่ยื่นขอวีซ่า

              หากต้องการไปเรียนชั้นประถมและมัธยม จะต้องมีพ่อแม่อยู่ในประเทศจีน หากไม่มีต้องมอบอำนาจอย่างเป็นทางการให้กับบุคคลที่อยู่ในประเทศจีน เป็นผู้ปกครองแทน โดยติดต่อได้ที่สถานทูตจีน

          4. วีซ่าทำงาน (ชนิด Z) สำหรับผู้ที่จะเข้าไปทำงานในประเทศจีน และญาติผู้ติดตาม

              ใบอนุญาตทำงานของชาวต่างชาติ

              หนังสือรับรองการเป็นตัวแทนของบริษัท

              จดหมายเชิญจากรัฐบาลจีน

              หนังสืออนุญาตของกระทรวงวัฒนธรรมและกรมวัฒนธรรมระดับมณฑล

              จดหมายขอวีซ่าจากสำนักงานฝ่ายวิเทศระดับมณฑล

              ใบตรวจร่างกาย

          5. วีซ่าผ่านเข้าเมือง (ชนิด G) สำหรับผู้ที่ต้องการผ่านเข้าประเทศแค่ชั่วคราว เช่น ผู้ที่ต้องต่อเครื่องบินไปยังประเทศอื่น

              วีซ่าที่ยังมีอายุการใช้งานของประเทศปลายทาง

              ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ประเทศปลายทาง

          6. วีซ่าลูกเรือ (ชนิด C) สำหรับพนักงานบนเครื่องบิน เรือ และรถไฟ ที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ระหว่างประเทศ

              หนังสือรับรองตามข้อตกลงของประเทศ

          7. วีซ่านักข่าว (ชนิด J) แบ่งออกเป็นวีซ่า J1 สำหรับนักข่าวที่อยู่ประจำในประเทศจีน และ วีซ่า J2 สำหรับนักข่าวที่ไปทำข่าวชั่วคราว

              หนังสือรับรองจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

          8. วีซ่าตั้งถิ่นฐาน (ชนิด D) สำหรับผู้ที่ต้องการไปตั้งถิ่นฐานในจีน

              แบบฟอร์มรับรองการตั้งถิ่นฐาน


 ผู้ที่ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าประเทศจีน

              ผู้ป่วยโรคติดต่อ เช่น โรคเอดส์ โรคเรื้อน วัณโรค โรคทางเพศสัมพันธ์ เป็นต้น รวมถึงผู้ที่มีอาการทางประสาทด้วย

              ผู้ที่มีหลักประกันไม่พอต่อรายจ่ายที่เหมาะสมสำหรับการอยู่ในประเทศจีน

              ผู้ที่มีพฤติการณ์ต้องสงสัยก่อการร้าย

              ผู้ที่มีพฤติการณ์หนีภาษี ยาเสพติด และค้าประเวณี

              ผู้ที่เคยถูกรัฐบาลจีนไล่ออกจากประเทศ และยังไม่ครบกำหนดห้ามเข้าประเทศ


 สิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศจีน

              อาวุธและของเลียนแบบ ดินระเบิด วัตถุระเบิด

              เงินปลอมและพันธบัตรปลอม

              ยาพิษชนิดรุนแรงทุกประเภท

              สิ่งตีพิมพ์ รูปภาพ แผ่นซีดี และอื่น ๆ ที่ส่งผลต่อกระทบการเมือง เศรษฐกิจ และวัฒนธรรมจีน

              อาหารและยา ที่มีผลต่อสุขภาพคนและสัตว์


 ขั้นตอนการขอวีซ่าจีน

          1. การขอวีซ่าจีนนั้นจะไปด้วยตัวเอง หรือ ฝากใครยื่นเอกสารแทนก็ได้

          2. เตรียมเอกสารให้ครบถ้วน

          3. ไปยื่นเอกสารขอวีซ่าจีน ได้ที่ อาคาร AA Building ถนนรัชดาภิเษก ติดกับสถานทูตจีน ในวันจันทร์ – ศุกร์ ตั้งแต่เวลา09.00 – 11.30 น.

          4. รอเรียกบัตรคิว โดยให้คอยสังเกตเสียงกริ่ง และ ตัวเลข หน้าจอให้ดี ๆ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ไม่ได้ขานเรียก แค่ขึ้นหน้าจอเท่านั้น

          5. เจ้าหน้าที่จะตรวจเอกสารว่าครบถ้วนหรือไม่ ถ้าครบถ้วนเจ้าหน้าที่จะถามว่าต้องการรอกี่วัน โดยเสียค่าใช้จ่ายไม่เท่ากัน ถ้ารอ 4 วัน 1,000 บาท ถ้ารอ 2 วัน 1,800 บาท ถ้ารอรับเลย 2,200 บาท ให้บอกความต้องการต่อเจ้าหน้าที่ จากนั้นจะได้ใบรับเล่มพาสปอร์ตคืน ให้นำมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนด

          6. เมื่อถึงกำหนดให้ไปชำระเงิน (รับเฉพาะเงินสดเท่านั้น) และรับวีซ่ากับพาสปอร์ตคืน เป็นอันเสร็จสิ้น


 ค่าทำวีซ่าจีน

          1. แบบปกติ ใช้เวลารอ 4 วันทำการ

              วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 1,000 บาท

              วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double) 2,000 บาท

              วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 6 เดือน (Multiple Half Years) 3,000 บาท

              วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 1 ปี (Multiple One Years) 4,500 บาท

          2. แบบเร่งด่วน ใช้เวลารอ 2 วันทำการ

              วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 1,800 บาท

              วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double) 2,800 บาท

              วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 6 เดือน (Multiple Half Years) 3,800 บาท

              วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 1 ปี (Multiple One Years) 5,300 บาท

          3. แบบเร่งด่วนพิเศษ ใช้เวลารอ 1 วันทำการ (รอรับได้เลยตอนบ่าย)

              วีซ่าเข้า-ออกครั้งเดียว (Single) 2,200 บาท

              วีซ่าเข้า-ออกสองครั้ง (Double) 3,200 บาท

              วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 6 เดือน (Multiple Half Years) 4,200 บาท

              วีซ่าเข้า-ออกหลายครั้งใน 1 ปี (Multiple One Years) 5,700 บาท


 แบบฟอร์มขอวีซ่าจีน แบบใหม่

              ขอวีซ่าทั่วไป 

              ขอวีซ่าชนิด X (วีซ่านักเรียน) และ Z (วีซ่าทำงาน) 

              ใบตรวจร่างกาย (ให้ Print หน้า-หลังในแผ่นเดียวกัน)   สถานที่ขอวีซ่าจีน จ.กรุงเทพฯ

          ที่อยู่ : ชั้น 2 อาคาร AA Building ปากซอยรัชดาภิเษก 3 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10310

          โทรศัพท์ : 02-245-7033, 02-245-7036, 02-247-8970

          เวลาทำการ : ยื่นขอวีซ่า ตั้งแต่เวลา 09.00 – 11.30 น.
                              รับวีซ่า 15.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


  สถานที่ขอวีซ่าจีน จ.เชียงใหม่

          ที่อยู่ : 111 ถ.ช่างหล่อ ต.หายยา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100

          โทรศัพท์ :  053-280-380, 053-276-457, 053-276-125

          เวลาทำการ : ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่เวลา 09.00-11.30 น.
                              รับวีซ่า 15.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


  สถานที่ขอวีซ่าจีน จ.สงขล

          ที่อยู่ : เลขที่ 9 ถ.สะเดา จ.สงขลา 90110

          โทรศัพท์ : 074-322-034

          เวลาทำการ : ยื่นขอวีซ่าตั้งแต่เวลา 09.00–11.30 น. รับวีซ่า 15.00-16.00 น. วันจันทร์-วันศุกร์ (ยกเว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)


          ทั้งนี้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.chinaembassy.or.th


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ 


คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะขอขอบคุณข้อมูลจาก
th.china-embassy.org , songkhla.chineseconsulate.org
ขอวีซ่าจีน ง่ายนิดเดียว ! โพสต์เมื่อ 9 พฤษภาคม 2555 เวลา 12:00:21 55,001 อ่าน แสดงความคิดเห็น

คิดอย่างไรกับเรื่อง: ขอวีซ่าจีน ง่ายนิดเดียว ! ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP