x close

ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
          สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ที่กำลังเตรียมตัวไปเยือนประเทศญี่ปุ่น การขอวีซ่าคือสิ่งจำเป็นสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นวันนี้กระปุกดอทคอมจึงขอรวบรวมข้อมูลในการเตรียมตัวเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น มาฝากกันนะคะ
 
เอกสารหลัก ๆ ที่ต้องเตรียม

          1. หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำไปแสดงด้วย)

          2. รูปถ่าย สี หรือ ขาวดำ ก็ได้ ขนาด 2x2 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

          3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด

          4. แบบฟอร์มขอวีซ่าญี่ปุ่น 1 ชุด เซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย

          5. แบบสอบถามเพื่อขอวีซ่า 1 ชุด

          6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริง และสำเนาทุกหน้า 1 ชุด

          6.1 หากเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีเงินเดือน  20,000 บาทขึ้นไป ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีเงินฝาก

          7. กรณีเป็นพนักงาน หรือ ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด (โดยระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวที่ลาพักร้อน ให้ครบถ้วน)

          7.1 กรณีประกอบกิจการส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

          7.2 กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

          7.3 กรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือธุรกิจของผู้อุปการะ (โดยเอกสารจะต้องออกมาไม่เกิน 3 เดือน)

          8. หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้เตรียมเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ทั้งฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

เอกสารเพิ่มเติมแยกตามแต่ละประเภทของวีซ่า

วีซ่าประเภทที่ 1 ท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก

          กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักในญี่ปุ่น ต้องมีเอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง, จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (อธิบายว่ารู้จักกันอย่างไร), รูปถ่ายคู่กัน, จดหมายที่ติดต่อกัน, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่จะไปเยี่ยม

วีซ่าประเภทที่ 2 เยี่ยมญาติ

          เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นกับญาติที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น ทะเบียนบ้านไทย หรือ หนังสือรับรองคนต่างด้าวของญาติ (ออกมาไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

วีซ่าประเภทที่ 3 ติดต่อธุรกิจ หรือฝึกอบรม

          - เอกสารแสดงถึงภารกิจในญี่ปุ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

          · หนังสือเชิญจากบริษัทในญี่ปุ่น

          · หนังสือแสดงเหตุผลในการเดินทางจากบริษัทต้นสังกัด

          · หนังสือรับรองการฝึกงาน และแผนการฝึกงาน รวมทั้งชี้แจงว่ามีการได้เบี้ยเลี้ยงหรือไม่

วีซ่าประเภทที่ 4 ติดต่อธุรกิจแบบเดินทางหลายครั้ง (Multiple)

          - หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด

          - บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องใช้ หนังสือรับรองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

          - องค์กรธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐ หรือ องค์กรของราชการ ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยัน

          - บริษัทลูก หรือ บริษัทร่วมทุน ที่จดทะเบียนหลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่น แสดงเอกสารของบริษัท และหลักฐานการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่น

          - บริษัทที่ทำธุรกิจกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ต้องใช้ เอกสารเชิญจากบริษัทในญี่ปุ่น และหลักฐานการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทที่เชิญ

          - บริษัทที่มีสาขาในญี่ปุ่น และ เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) ให้แสดงเอกสารการเป็นสมาชิก รวมถึงที่อยู่สำนักงานในญี่ปุ่น

          - บริษัทที่เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และมีทุนจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องใช้เอกสารการเป็นสมาชิก และเอกสารยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง เช่น ใบกำกับสินค้า เป็นต้น

วีซ่าประเภทที่ 6 การเข้าประเทศญี่ปุ่นระยะสั้น (Transit) เช่น การต่อเครื่องบิน

          - ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง (ระบุวันที่ และ เส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่นให้ชัดเจน)

          - ถ้าเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีใบยืนยันเส้นทางการบิน จากสายการบินด้วย

วีซ่าประเภทที่ 8 คู่สมรสชาวญี่ปุ่น

          - ใบทะเบียนสมรส

          - ทะเบียนครอบครัวของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

          - เอกสารกำหนดการที่วางแผนไว้ ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น (รายละเอียดวันต่อวัน)

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

          - วีซ่าทั่วไป 1,120 บาท

          - วีซ่า Multiple (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง) 2,260 บาท

          - วีซ่าทรานซิท (สำหรับการเดินทางผ่าน) 260 บาท

เวลาทำการ

          1. การยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทยกเว้นในข้อ 2  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องติดต่อที่ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

          การรับคำร้องขอวีซ่า จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)

          การรับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน) และ วันเสาร์ เวลา 08:30 น. - 12:30 น.

          2. การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรม รวมถึงการปรึกษา และการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ที่สามารถติดต่อได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น

          วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 12.00 น. และ 13:30 น. - 16:00 น. เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

          เบอร์โทร 02-207-8503, 02-696-3003

          เวลายื่นคำร้อง วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30 น. – 11.15 น .

          3. ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต : 12/16 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

          4. ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา : 7/1 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

          5. ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา : 123 ม.5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

          6. ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง : 125 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

          7. ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา : 371 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

          8. ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก : 118 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

          9. ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น : 153/8 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000

          10. ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี : 145 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

          11. ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี : 4 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง เพชรบุรี 76000

          12. ทำการไปรษณีย์สุราษฏร์ธานี : 291/1 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

          13. ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ : 43 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-632-1541

ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
อีเมล info.jpth@vfshelpline.comเรื่องที่คุณอาจสนใจ
ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร อัปเดตล่าสุด 23 เมษายน 2555 เวลา 16:28:28 38,459 อ่าน
TOP