x close

โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกาศเปิดรับสมัครนักเดินป่า ประจำปี 2566

           โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ เปิดต้อนรับนักท่องเที่ยวเดินทางมาพิชิตยอดเขาโมโกจู 2566 มาดูรายละเอียดกันเลย
           โมโกจู น่าจะเป็นอีกหนึ่งชื่อยอดเขาที่นักเดินป่าหลายคนใฝ่ฝันว่าครั้งหนึ่งในชีวิตอยากพิชิตให้ได้สักครั้ง ด้วยระยะทางการเดินที่ค่อนข้างไกล และต้องอาศัยความอึดของร่างกาย เพื่อตามหาเรือใบที่ตั้งเด่นอยู่บนยอดเขา สำหรับปี 2566 โมโกจูอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดกำแพงเพชร เปิดให้นักเดินป่าทั้งหลายเข้ามาสัมผัสเสน่ห์ สำหรับรายละเอียดปีนี้จะเป็นยังไง มาอัปเดตไปพร้อมกันเลย

โมโกจู 2566

เขาโมโกจู 2566

โมโกจู 2566 เปิดเดือนไหน

           ใครที่เป็นสายเดินป่า ขึ้นภูเขา มีข่าวดีมาบอก เพราะโมโกจูเปิดให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้นเขาพิชิต ซึ่งข้อมูลจาก เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park ประกาศเปิดรับสมัครกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู (จำนวน 2 ทริป) และกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู (จำนวน 18 ทริป)

รายละเอียดทริปสำหรับนักเดินทางพิชิตยอดเขาโมโกจู

          สำหรับการพิชิตยอดเขาโมโกจู ปี 2566 แบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ประเภท คือ

ประเภทที่ 1 กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู (จำนวน 2 ทริป)

     - เปิดรับสมัคร วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 00.00 น.

     - ปิดรับสมัคร วันที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 24.00 น.

          (*** ลิงก์รับสมัคร https://forms.gle/MWLeu1nMkEx9xM6x7 สามารถสมัครได้ 1 คน ต่อ 1 แบบฟอร์มการรับสมัคร เท่านั้น)

ประเภทที่ 2 กิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู (จำนวน 18 ทริป)

     - เปิดรับสมัคร วันที่ 11 ตุลาคม 2566 เวลา 00.00 น.

     - ปิดรับสมัคร วันที่ 13 ตุลาคม 2566 เวลา 24.00 น.

เขาโมโกจู 2566

เงื่อนไขการเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู

         สำหรับเงื่อนไนการเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู (จำนวน 18 ทริป) ดังนี้

     1. จํากัดจํานวนนักท่องเที่ยวไม่เกิน 25 คน/ทริป

     2. ระยะเวลาประกอบกิจกรรม จํานวน 4 คืน 5 วัน

     3. ระยะทางในการประกอบกิจกรรม ทั้งหมดประมาณ 64 กิโลเมตร

     4. ระยะเวลาประกอบกิจกรรม มีเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์นำทางท่องเที่ยวและดูแลความปลอดภัย จํานวนไม่น้อยกว่า 4 นาย/ทริป

     5. ระยะเวลาประกอบกิจกรรม มีบุคคลช่วยงานบริการท่องเที่ยว (ลูกหาบ) สําหรับให้บริการนักท่องเที่ยว จํานวน 4 นาย/ทริป

          หมายเหตุ : หาบสัมภาระส่วนกลางเท่านั้น เช่น วัตถุดิบสําหรับประกอบอาหาร, อุปกรณ์สําหรับประกอบอาหาร เป็นต้น กำหนดน้ำหนักไม่เกิน 20 กิโลกรัม/คน

     6. นักท่องเที่ยวที่ผ่านกิจกรรมจะได้รับใบประกาศนียบัตร จํานวน 1 ใบ/คน และของที่ระลึก จํานวน 1 ชิ้น/คน

     7. นักท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกไม่สามารถโอนสิทธิ์ที่ได้รับให้กับบุคคลหรือคณะบุคคลอื่นโดยเด็ดขาด

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมกิจกรรม

          สำหรับขั้นตอนการเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู (จำนวน 18 ทริป) มีดังนี้

     1. สมัครเข้าร่วมกิจกรรมโดยการกรอกข้อมูลใน Google form ตาม QR Code (เปิดรับสมัคร วันที่ 11-13 ตุลาคม 2566) ทางเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park 

     2. ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา และจัดเตรียมเอกสารสําหรับกรอกใบสมัคร

     3. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ในวันที่ 20 ตุลาคม 2566 ทางเฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park

     4. ชําระค่าใช้จ่ายการดำเนินกิจกรรม จํานวน 2,500 บาท/คน เพื่อยืนยันสิทธิ์ (เฉพาะผู้ผ่านการคัดเลือก) ภายในวันที่ 22 ตุลาคม 2566

     5. ทั้งนี้ สามารถสมัครได้ 1 คน ต่อ 1 แบบฟอร์มการรับสมัคร เท่านั้น

เขาโมโกจู 2566

ข้อปฏิบัติสําหรับนักท่องเที่ยว

     1. ให้มาลงทะเบียนและกรอกข้อมูลในแบบคําร้องขอเข้าศึกษาธรรมชาติ ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในช่วงเวลา 07.00-08.00 น. ในวันแรกของกิจกรรม

     2. ให้เข้ารับการอบรมและรับฟังคําชี้แจงข้อปฏิบัติและรายละเอียดของกิจกรรม ห้องประชุมพยัคฆินทร์ (ห้องประชุม SMART) บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ในช่วงเวลา 08.00-09.30 น. ในวันแรกของกิจกรรม

     3. ให้จัดเตรียมอาหาร น้ำดื่ม อุปกรณ์การเดินป่าและดำรงชีพในป่ามาด้วยตนเอง ตลอดระยะเวลาการดำเนินกิจกรรม

     4. ให้ชําระค่าบริการอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการเรียกเก็บและการยกเว้นค่าบริการหรือค่าตอบแทน และอัตราค่าบริการหรือค่าตอบแทนในการให้บริการและการอำนวยความสะดวกในอุทยานแห่งชาติ วนอุทยาน สวนพฤกษศาสตร์ และสวนรุกขชาติ พ.ศ. 2564

     5. ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช อย่างเคร่งครัด

     6. ให้เชื่อฟังและปฏิบัติตามคําสั่งและคําแนะนำของเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์อย่างเคร่งครัด

     7. ให้แต่งกายเหมาะสมต่อการประกอบกิจกรรม เช่น สวมเสื้อผ้ารัดกุม หมวก รองเท้าหุ้มส้น เป็นต้น

     8. ให้เดินเป็นกลุ่ม และไม่ควรเร่งรีบ อาจทําให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุ

     9. ให้เดินตามเส้นทางที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์กำหนดเท่านั้น

     10. ไม่กระทําด้วยประการใด ๆ อันเป็นการทําลายธรรมชาติ เช่น เก็บพรรณไม้ หรือขีดเขียนข้อความบนต้นไม้ โขดหิน เป็นต้น

     11. ห้ามทิ้งขยะมูลฝอยหรือสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ตามเส้นทางและที่พักค้างแรม

     12. ห้ามส่งเสียงดังรบกวนผู้อื่น และก่อเหตุทะเลาะวิวาทในพื้นที่อุทยานแห่งชาติ

     13. ห้ามนำเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมแอลกอฮอล์ทุกชนิด รวมทั้งสัตว์เลี้ยงและภาชนะที่ทําด้วยโฟม เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

     14. ห้ามเล่นการพนันทุกชนิด

     15. หากมีหรือพบเหตุการณ์ผิดปกติให้รีบแจ้งพนักงานเจ้าหน้าที่โดยทันที

     16. หากไม่ปฏิบัติตามข้อปฏิบัติข้างต้น จนเกิดความเสียหายหรือได้รับอันตราย เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จะดำเนินการยกเลิกการประกอบกิจกรรมทันที และขอสงวนสิทธิ์การคืนเงินค่าใช้จ่ายในกิจกรรมทั้งหมด

     17. หากเกิดการสูญหายของทรัพย์สินหรือเกิดอันตรายต่อชีวิตจากการประมาทของตน อุทยานแห่งชาติแม่วงก์จะไม่รับผิดชอบทุกกรณี

          หมายเหตุ : นักท่องเที่ยวที่ผ่านการคัดเลือกแล้ว ควรดำเนินการจัดตั้งกลุ่มไลน์ (Line) เพื่อติดต่อประสานงานในการเตรียมตัว และเตรียมเสบียงอาหารมาให้เพียงพอต่อสมาชิกในกลุ่ม

ตารางกำหนดกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู 2566

เขาโมโกจู 2566

ภาพจาก เว็บไซต์ me-qr.com

คุณสมบัติและหลักเกณฑ์การพิจารณา

     1. อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์

     2. เป็นผู้มีประสบการณ์ในการเดินป่าระยะไกล พร้อมแสดงหลักฐานแนบ เช่น ใบประกาศนียบัตรการเดินป่า บัตรผ่านการอบรมโรงเรียนนักเดินป่า ภาพถ่ายที่ยืนยันได้ว่าผ่านการเดินป่าในเส้นทางเดินป่านั้น ๆ (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์ เท่านั้น) (คะแนนการพิจารณา ร้อยละ 70)

     3. เป็นผู้มีสมรรถนะร่างกายที่แข็งแรง เป็นนักกีฬา ไตรกีฬา นักกีฬาวิ่งเทรล หรืออื่น ๆ (ระบุประเภท) พร้อมแสดงหลักฐานแนบ เช่น บัตรนักกีฬา เอกสารยืนยันการเข้าร่วมการแข่งกีฬา รวมถึงเป็นผู้ที่ออกกำลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอ พร้อมแสดงหลักฐานแนบ เช่น ภาพถ่ายการออกกำลังกายเป็นประจําสม่ำเสมอ (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จำนวน 1 ไฟล์ เท่านั้น) (คะแนนการพิจารณา ร้อยละ 20)

     4. ใบรับรองแพทย์ ระบุการมีประวัติสุขภาพที่แข็งแรง ไม่มีโรคประจําตัว และไม่มีโรคที่เป็นอุปสรรคต่อการเดินป่า เช่น โรคหัวใจหลอดเลือด โรคลมชัก โรคหืดหอบ โรคที่เกี่ยวข้องกับข้อเข่า โรคที่เกี่ยวข้องกับสมอง โรคความดัน และโรคที่เกี่ยวข้องกับสารเสพติดทุกชนิด (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์เท่านั้น)

     5. ลําดับการสมัครก่อน-หลัง (กรณีที่คะแนนเท่ากัน ผู้สมัครก่อนจะได้รับการพิจารณาก่อนผู้ที่สมัครทีหลัง)

     6. อื่น ๆ (ตามดุลพินิจของคณะทํางานกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2567) (คะแนนการพิจารณา ร้อยละ 10)

     7. ต้องไม่เป็นผู้ที่ผ่านกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 

     8. หนังสือตกลงยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรม (ในรูปแบบไฟล์ .pdf จํานวน 1 ไฟล์ เท่านั้น)

หมายเหตุ :

     1. หากไม่มีเอกสารตามข้อ 1 และ 4 และข้อ 1 และ 9 จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรม
     2. หากตรวจพบว่ามีการปลอมแปลงเอกสารตามข้อ 2-4 จะถูกตัดสิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และปีต่อไป

รายละเอียดค่าใช้จ่าย

     1. ค่าใช้จ่ายที่นักท่องเที่ยวต้องชําระล่วงหน้า เฉลี่ยคนละ 2,500 บาท ประกอบด้วย 

          - ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่นำทาง 800 บาท/คน

          - ค่ารถนำส่ง (รับ-ส่ง) 400 บาท/คน

          - ค่าตอบแทนบุคคลช่วยงานบริการท่องเที่ยว (ลูกหาบ) 400 บาท/คน

          - ค่าจัดการขยะภายในอุทยานแห่งชาติ 200 บาท/คน

          - ค่าพักค้างแรมในอุทยานแห่งชาติ จํานวน 4 คืน 120 บาท/คน

          - ค่าใบประกาศนียบัตร 100 บาท/ คน

          - ค่าของที่ระลึก 320 บาท/คน

          - ค่าประกันอุบัติเหตุ 10 บาท/คน

          - ค่าดำเนินงานกิจกรรม 150 บาท/คน

หมายเหตุ : 1. ไม่รวมค่าอาหารตลอดกิจกรรม (นักท่องเที่ยวต้องจัดเตรียมอุปกรณ์ อาหาร และน้ำดื่ม มาด้วยตนเอง)

                2. รายละเอียดวิธีการชําระเงินจะแจ้งให้ทราบในวันประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก

     2. ค่าใช้จายที่นักท่องเที่ยวต้องชําระในวันที่เดินทางมาถึงอุทยานแห่งชาติแม่วงก์

ค่าบริการให้ความสะดวกต่าง ๆ สําหรับบุคคล ณ ด่านเก็บค่าบริการ กม.57

          - บุคคลชาวไทย ผู้ใหญ่ 40 บาท/คน

          - บุคคลชาวต่างชาติ ผู้ใหญ่ 200 บาท/คน 

ค่าบริการให้ความสะดวกต่าง ๆ สําหรับยานพาหนะ ณ ด่านเก็บค่าบริการ กม.57

          - รถจักรยานยนต์ 20 บาท/คัน

          - รถยนต์ 4 ล้อ 30 บาท/คัน

          - รถ 6 ล้อ 100 บาท/คัน

     3. ค่าบริการให้ความสะดวกต่าง ๆ สําหรับพักค้าง 30 บาท/คืน (กรณีพักค้างเพิ่มเติมจาก ข้อ 1) ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว

          (*** สามารถพิมพ์เอกสารหนังสือยินยอมการเข้าร่วมกิจกรรมเส้นทางเดินป่าระยะไกลยอดเขาโมโกจู ได้ที่นี่ https://me-qr.com/mobile/pdf/18041809 พร้อมจัดทําเป็นรูปแบบ .pdf อัปโหลดไปใน Google form การรับสมัคร สําหรับหนังสือยินยอมฉบับจริงให้นำมาส่งในวันแรกของการประกอบกิจกรรม ณ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว บริเวณที่ทําการอุทยานแห่งชาติแม่วงก์)

เขาโมโกจู 2566

          สำหรับใครที่อยากลองพิสูจน์ความเป็นตัวจริงของนักเดินป่าผู้พิชิตโมโกจู เห็นทีว่าต้องรีบสมัครเสียหน่อยแล้ว หรือใครที่ยังไม่เข้าใจในรายละเอียด สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ Mae Wong National Park หรือโทรศัพท์ 06-1048-4837
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

แนะนำ โมโกจู ที่เที่ยวกำแพงเพชร ที่เที่ยวภูเขา อื่น ๆ ที่น่าสนใจ

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
โมโกจู อุทยานแห่งชาติแม่วงก์ ประกาศเปิดรับสมัครนักเดินป่า ประจำปี 2566 อัปเดตล่าสุด 11 ตุลาคม 2566 เวลา 10:13:42 37,371 อ่าน
TOP