x close

เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 2565 ชวนไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง

          เขาคิชฌกูฏ 2565 ประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี มีขึ้นระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 1 เมษายน 2565 ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันโควิด 19 อย่างเคร่งครัด

           อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ หรือที่เรียกกันจนติดปากว่า "เขาคิชฌกูฏ" มีพื้นที่ครอบคลุมอำเภอมะขาม และกิ่งอำเภอเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี หนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจ ในทุก ๆ ปีจะมีพุทธศาสนิกชนจากทั่วสารทิศ มุ่งหน้าเดินทางไปนมัสการ "รอยพระบาทเขาคิชฌกูฏ" หรือ "พระบาทพลวง" เป็นจำนวนมาก ขณะที่ทางเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องของเขาคิชฌกูฏก็ได้จัดงานนมัสการพระบาทพลวงเป็นประจำทุกปี ในช่วงขึ้น 1 ค่ำ เดือน 3 ซึ่งในปี 2565 งานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ประจำปี 2565 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 1 เมษายน 2565 ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี ภายใต้มาตรการป้องกันความเสี่ยงจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด
เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

           โดยทางเพจ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park ระบุดังต่อไปนี้

1. กำหนดจำนวนผู้แสวงบุญที่จะขึ้นไปนมัสการรอยพระพุทธบาทต่อช่วงเวลา ตามมาตรการการเว้นระยะห่าง

 • 1 คน ใช้พื้นที่ 4 ตร.ม. รองรับได้ 5,900 คน ต่อช่วงเวลา ปรับลด 25% เหลือ 4,425 คน หักเจ้าหน้าที่และคนงานที่ปฏิบัติงานบนเขา ปรับเหลือ 4,000 คนต่อช่วงเวลา
   
 • 1 วัน แบ่งเป็น 4 ช่วงเวลา ใน 1 วัน จะมีผู้แสวงบุญไม่เกิน 16,000 คน

           1) ช่วงเวลา 06.00-12.00 น.

           2) ช่วงเวลา 12.00-18.00 น.

           3) ช่วงเวลา 18.00-24.00 น.

           4) ช่วงเวลา 00.00-06.00 น.
 

 • ผู้แสวงบุญที่ประสงค์เดินขึ้นเขา (ทางบ้านแกลงจำนวน 100 คนต่อวัน และทางพลวงจำนวน 100 คนต่อวัน)
   
 • สายรัดข้อมือแยกสี สำหรับแต่ละช่วงเวลาและคนเดิน เพื่อควบคุมความหนาแน่นและจำกัดเวลาของผู้แสวงบุญในแต่ละช่วงเวลา
เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

2. การคัดกรองคน ผู้แสวงบุญที่จะมานมัสการรอยพระพุทธบาท

 • 2.1 ต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม โดยแสดงเอกสารรับรองการรับวัคซีนป้องกันโควิด 19 (Vaccine Certificate) หรือการยืนยันจากแอปพลิเคชันหมอพร้อม
   
 • 2.2 แสดงเอกสารรายงานผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigan test (ไม่เกิน 72 ชั่วโมง) จากสถานพยาบาลของรัฐ/เอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง แสดงผลทดสอบว่า “ไม่พบเชื้อ” (Not Detected)
   
 • 2.3 กรณีผู้ที่เคยป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว ต้องมีเอกสารรับรองผลการตรวจรักษาว่าหายป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน

          ในกรณีไม่มีผลการตรวจเชื้อฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้เข้างาน (ไม่มีการตรวจด้วย ATK หน้างาน)

3. จองเข้างานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ประจำปี 2565 ล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน QueQ

 • 3.1 เลือกคิวรถ : วัดกะทิง/วัดพลวง (คิวรถคณะสงฆ์) หรือเดิน : บ้านแกลง/พลวง
คิวรถยนต์บริการ จำนวน (คน)    จอง (คน)
คิววัดพลวง (111 คิว คิดเป็น 78%) 3,120    3,000
คิววัดกะทิง (31 คิว คิดเป็น 22%)      888  1,000
*รวม     *4,000 *4,000
เพิ่มเติม บ้านแกลง (คนต่อวัน) พลวง (คนต่อวัน)
ผู้ประสงค์เดินขึ้นเขา  100  100

            หมายเหตุ : ต่อช่วงเวลา (1 วัน มี 4 ช่วงเวลา)

 • 3.2 เลือกช่วงเวลาที่จะมา

           1) ช่วงเวลา 06.00-12.00 น.   

           2) ช่วงเวลา 12.00-18.00 น.   

           3) ช่วงเวลา 18.00-24.00 น.

           4) ช่วงเวลา 00.00-06.00 น.

 • 3.3 รายละเอียดที่ผู้จองต้องระบุ

           - ชื่อผู้จองและคณะ (ไม่เกิน 8 คน และระบุชื่อ-นามสกุลทุกคน)

            - ที่อยู่..................................หมายเลขโทรศัพท์........................................

           - ได้รับวัคซีนแล้ว และมีผลตรวจโควิดหรือหายจากการป่วยด้วยโรคโควิด

 • 3.4 ผู้จองรับทราบเงื่อนไขการใช้บริการรถยนต์บริการ ซึ่งบรรทุกไม่เกิน 8 คนต่อคัน ผู้ที่มาด้วยกันขึ้นรถคันเดียวกัน เตรียมเอกสารหลักฐานการฉีดวัคซีนและเอกสารรายงานผลการตรวจเชื้อฯ มาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้างาน

           ทั้งนี้ ผู้แสวงบุญต้องจองผ่านแอปพลิเคชัน QueQ 100% (ช่องอีเวนต์) ไม่รับ Walk in (ทั้งผู้ที่จะขึ้นรถบริการและผู้ที่จะเดินขึ้นเขา)

เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

4. รถยนต์บริการ

          - บรรทุกไม่เกิน 8 คนต่อคัน ผู้แสวงบุญที่มากลุ่มเดียวกันนั่งรถคันเดียวกัน (นั่งด้านหลัง ไม่นั่งร่วมกับคนขับ) อัตราค่าบริการคนละ 200 บาท

เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

          แจ้งประชาสัมพันธ์
 
 • สำหรับผู้แสวงบุญที่จะจองมางานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ
   
 • เลือกจองได้แค่ 1 ช่อง ทางเท่านั้น หากผู้แสวงบุญจองมากกว่า 1 ช่องทางจะทำให้ผู้แสวงบุญท่านอื่นเสียสิทธิ์ในการจอง
   
 • แสวงบุญท่านไหนจองเกิน 1 ช่องทางต้องยกเลิกให้เหลือแค่ 1 ช่องทาง

          ทั้งนี้ อุทยานได้ยกเลิกเส้นทางบ้านแกลงออก เนื่องจากเส้นทางยังไม่พร้อมให้นักท่องเที่ยวใช้เดินขึ้นนมัสการ หากนักท่องเที่ยวยังสนใจอยากจะเดินขึ้นสามารถเลือกเส้นทาง (คก1 พระบาทพลวง) ได้ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park
เขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

5. การทำความสะอาด

 • 5.1 บริเวณวัด (วัดกะทิง, วัดพลวง)
 • 5.2 บริเวณคิวรถ (คิววัดกะทิง, คิวคณะสงฆ์)
 • 5.3 บริเวณด่านเก็บค่าบริการเข้าอุทยาน หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ คก.1 (พระบาทพลวง)
 • 5.4 บริเวณจุดทำบุญต่าง ๆ ทั้งด้านล่างและด้านบนเขาพระบาท (ราวจับ บันได ที่นั่ง และระฆัง เป็นต้น)
 • 5.4 รถยนต์บริการ (ก่อน/หลังจากรับ-ส่งผู้แสวงบุญ จะต้องฉีดพ่นฆ่าเชื้อทั้งคัน)

หมายเหตุ : อุโมงค์ฆ่าเชื้อสำหรับรถยนต์

6. การคัดกรอง

 • 6.1 จุดคัดกรองผู้แสวงบุญ (ด้านล่าง) ได้แก่

          1) วัด 2 จุด ได้แก่ วัดพลวงและวัดกะทิง

          2) คิวรถ 2 จุด ได้แก่ คิวรถวัดพลวงและคิวรถวัดกะทิง

          ทั้งนี้ การตรวจวัดอุณหภูมิ (บริเวณคิวรถมีอุโมงค์คัดกรอง ติดตั้งเครื่องเทอร์โมสแกน กล้องถ่ายภาพความร้อน) ที่ได้มาตรฐานระดับสากล

          3) ด่านตรวจหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ คก.1 (พระบาทพลวง) 1 จุด

หมายเหตุ : ลงทะเบียน “ไทยชนะ” ทุกจุดบริการ/จุดทำบุญ

 • 6.2 จุดทำบุญบนเขาพระบาท ได้แก่ ลานพระสิวลี, พระนอน, ฐานป่าไม้, เนินพระเมตตา, รอยเสือใหญ่, จุดพักเลี้ยงน้ำชา/น้ำมะตูม, ประตูสวรรค์, ลานบาท, จุดชมวิว, ลานอินทร์, ผ้าแดง

Note
     - กำหนดเวลาและจำนวนคนในการใช้พื้นที่/จุดทำบุญแต่ละจุด, ลงทะเบียน “ไทยชนะ”

     - งดกิจกรรมบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ กิจกรรมปลุกเสกกระเป๋า พรมน้ำมนต์ เป็นต้น

เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

7. ระบบควบคุมและติดตามตรวจสอบ

 • 7.1 ศูนย์ควบคุมจำนวนผู้แสวงบุญ ไม่ให้เกินจำนวนที่กำหนดไว้ต่อช่วงเวลาหนึ่ง บริเวณด่านเก็บค่าบริการเข้าอุทยาน (หน่วยฯ คก.1)

          Note อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ + จอแสดงผล

 • 7.2 Guard-Covid คือ สายตรวจเจ้าหน้าที่อุทยาน ที่คอยควบคุม ติดตาม การปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด
   
 • 7.3 คณะกรรมการเพื่อตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ลงพื้นที่ตรวจสอบ
   
 • 7.4 ติดตั้งกล้อง CCTV ทั่วบริเวณพื้นที่จัดงานประเพณีฯ เพื่อความสะดวกในการตรวจติดตาม

แนวทางปฏิบัติสำหรับคณะผู้จัดงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน*

 1. ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
   
 2. ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องได้รับการตรวจเชื้อโควิด และต้องตรวจซ้ำทุก 7 วัน
   
 3. ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และการรักษาความสะอาด/การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์
   
 4. กำหนดจุดทางเข้า - ทางออก ไม่ให้ปะปนกัน
   
 5. ทำความสะอาดพื้นที่และฆ่าเชื้อบริเวณจุดสัมผัส เช่น ที่นั่ง ราวบันได ห้องสุขา อย่างสม่ำเสมอ โดยมีป้ายแสดง “ผ่านการฆ่าเชื้อแล้ว” และตารางลงเวลาการทำความสะอาดฆ่าเชื้อ

  - สำหรับรถยนต์บริการ ทำความสะอาดที่นั่ง/ฆ่าเชื้อทุกครั้งหลังจากที่ผู้โดยสารลงจากรถ โดยเฉพาะราวเหล็ก และเบาะที่นั่ง (อุโมงค์ฆ่าเชื้อสำหรับรถยนต์)
   
 6.  จัดเตรียมจุดบริการเจลแอลกอฮอล์ฆ่าเชื้อให้เพียงพอและทั่วถึง
   
 7. ควบคุมจำนวนผู้แสวงบุญให้ไม่เกินจำนวนสูงสุดที่รองรับได้ในช่วงเวลาหนึ่ง ๆ จำกัดจำนวนคนและเวลาในการใช้พื้นที่บริเวณจุดทำบุญต่าง ๆ ไม่ให้มีผู้แสวงบุญหนาแน่นบริเวณใดบริเวณหนึ่ง

          Note งดกิจกรรมบางกิจกรรม เช่น กิจกรรมทำวัตรสวดมนต์ กิจกรรมปลุกเสกกระเป๋า พรมน้ำมนต์ เป็นต้น บริเวณบริการน้ำชา/น้ำมะตูม ใช้แก้วกระดาษ (ใช้ครั้งเดียวทิ้ง)
เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

8. QR Code ไทยชนะ

 • พื้นที่บริการแต่ละจุด ต้องมี QR Code ไทยชนะ/สมุดลงทะเบียนผู้เข้าใช้พื้นที่ (ระบุชื่อและนามสกุล, หมายเลขโทรศัพท์ และเวลาเข้า - ออก) ได้แก่
   
 1. วัดพลวงและวัดกะทิง เช่น ศาลาทำบุญ, โรงทาน, ร้านอาหาร เป็นต้น
   
 2. ด่านตรวจหน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติ ที่ คก.1 (พระบาทพลวง) ซึ่งเป็นจุดจำหน่ายบัตรค่าบริการผ่านเข้าพื้นที่อุทยาน
   
 3. จุดทำบุญบนเขาพระบาท เช่น ลานบาท, ผ้าแดง เป็นต้น

9. รถยนต์บริการบรรทุกผู้แสวงบุญได้ ไม่เกิน 8 คนต่อคัน ผู้แสวงบุญที่มากลุ่มเดียวกันนั่งรถคันเดียวกัน (นั่งด้านหลัง ไม่นั่งหน้าร่วมกับพนักงานขับรถ)

          เพิ่มเติมสำหรับรถยนต์บริการ (ยึดตามแนวทางเดิม ปี 2560-2563)
 

 1. รถยนต์บริการและพนักงานขับรถต้องมาขึ้นทะเบียนและได้รับอนุญาตจากทางอุทยาน (ตามระเบียบกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ว่าด้วยการอนุญาตให้เข้าไปดำเนินกิจการท่องเที่ยวและพักอาศัยในอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2547)
   
 2. รถยนต์บริการต้องผ่านการตรวจสภาพรถและมีการตรวจซ้ำทุก 15 วัน
   
 3. พนักงานขับรถต้องผ่านการตรวจร่างกายหาสารเสพติด (และสุ่มตรวจระหว่างงานประเพณีฯ) และพักผ่อนอย่างเพียงพอ (มีการเช็กเวลาการขับรถและทำบัตรประจำตัว)
   
 4. พนักงานขับรถ ก่อนเข้ามาปฏิบัติงานในพื้นที่ต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ ด้วย ATK (Antigen Test Kit) ดำเนินการตรวจโดยบุคลากรเฉพาะด้าน และต้องตรวจซ้ำทุก 7 วัน

  Note ชุดตรวจสารเสพติดและชุดตรวจ ATK (Antigen Test Kit) คิวรถเป็นผู้รับผิดชอบ


          *หมายเหตุ : คณะผู้จัดงาน/เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงพ่อค้า แม่ค้า พระสงฆ์ คนงาน พนักงานขับรถ เจ้าหน้าที่อุทยาน ทหาร ตำรวจ อาสาสมัคร พยาบาล เป็นต้น ที่มาปฏิบัติหน้าที่ในงานประเพณี

แนวทางปฏิบัติสำหรับผู้แสวงบุญ

 1. ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม
   
 2. มีเอกสารแสดงผลการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชนที่กระทรวงสาธารณสุขรับรอง ด้วยวิธี RT-PCR หรือ Rapid Antigen Test (ไม่เกิน 72 ชั่วโมงหลังการตรวจ) แสดงผลทดสอบว่า “ไม่พบเชื้อ” (Not Detected)
   
 3. กรณีผู้ที่เคยป่วยจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ที่ได้รับการรักษาหายแล้ว ต้องมีเอกสารรับรองผลการตรวจรักษาว่าหายป่วยมาแล้วไม่เกิน 90 วัน
   
 4. ลงทะเบียนจองล่วงหน้าสำหรับงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ผ่านแอปพลิเคชัน QueQ ในที่นี้เป็นการจองคิวขึ้นรถ โดยเลือกคิวรถวัดพลวงหรือคิวรถวัดกะทิงหรือเดิน, เลือกวันที่ - ช่วงเวลาที่จะมานมัสการรอยพระพุทธบาทฯ และกรอกรายละเอียดผู้จอง
   
 5. เมื่อมาถึงคิวรถ/วัด แสดงหลักฐานการฉีดวัคซีน, เอกสารการตรวจเชื้อไวรัสฯ, ตรวจวัดอุณหภูมิ, ติดสติ๊กเกอร์ และเช็กอินผ่านเว็บไซต์ “ไทยชนะ” เพื่อผ่านเข้าพื้นที่
   
 6. ปฏิบัติตามมาตรการการเว้นระยะห่าง สวมหน้ากากอนามัย และการรักษาความสะอาด/การฆ่าเชื้อด้วยแอลกอฮอล์
   
 7. แสดงหลักฐานการจองคิวรถ ต่อเจ้าหน้าที่ (คิวรถวัดพลวงหรือคิวรถวัดกะทิง) และชำระค่าบริการรถยนต์
   
 8. ชำระค่าบริการผ่านเข้าอุทยาน
   
 9. เช็กอินผ่านเว็บไซต์ “ไทยชนะ” หรือลงชื่อในสมุดลงทะเบียน เพื่อเข้าในพื้นที่จัดงานประเพณีฯ ซึ่งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ (เช็กเอาต์ผ่านเว็บไซต์ “ไทยชนะ” เมื่อออกจากพื้นที่)
   
 10. หากผู้แสวงบุญเข้าไปในจุดที่จัดไว้สำหรับทำบุญหรืออื่น ๆ เช่น ลานพระสิวลี, ลานบาท, ผ้าแดง เป็นต้น จะต้องเช็กอินผ่านเว็บไซต์ “ไทยชนะ” หรือลงชื่อในสมุดลงทะเบียน และเช็กเอาต์เมื่อออกจากจุดนั้น ๆ
เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

ขั้นตอนการจองในแอปพลิเคชัน QueQ

          โดยเปิดให้จองวันที่ 2 มกราคม 2565 (จองล่วงหน้าได้ 1 เดือน) ทั้งนี้ มีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-3960-9666 (เวลาราชการ) และ 09-6887-5796
เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

เขาคิชฌกูฏ

ภาพจาก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

          และคือเป็นรายละเอียดการร่วมงานประเพณีนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง (เขาคิชฌกูฏ) ประจำปี 2565 ระหว่างวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ถึง 1 เมษายน 2565 ณ เขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-3960-9666 หรือ 0-3960-9672 ในวันและเวลาราชการ หรือ เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง


ขอบคุณข้อมูลและภาพจาก
เฟซบุ๊ก อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จ.จันทบุรี KhaoKhitchakut National Park, park.dnp.go.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เขาคิชฌกูฏ จันทบุรี 2565 ชวนไปนมัสการรอยพระพุทธบาทพลวง อัปเดตล่าสุด 13 พฤษภาคม 2565 เวลา 17:52:12 55,230 อ่าน
TOP