x close

อพท. เตรียมประกาศบางกะเจ้า ขึ้นพื้นที่พิเศษ คาดแล้วเสร็จในปี 2564

          อพท. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อเตรียมความพร้อมประกาศให้ “บางกะเจ้า” ขึ้นเป็นพื้นที่พิเศษ คาดว่าเสนอคณะรัฐมนตรีภายในปี 2564
          เมื่อวันที่ 4 มีนาคม 2564 ณ ชั้น 2 อาคารสุธัมมศาลา วัดจากแดง ตำบลทรงคนอง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. จัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดสมุทรปราการ เกิดความรับรู้และความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมประกาศให้บางกะเจ้าขึ้นเป็นพื้นที่พิเศษ โดยมี นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พร้อมผู้แทนภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา ผู้นำชุมชน และสื่อมวลชนเข้าร่วมกิจกรรม
อพท. บางกะเจ้า

อพท. บางกะเจ้า

          นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี ผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า จากเดิมคุ้งบางกะเจ้าเป็นแหล่งท่องเที่ยวใกล้กรุงเทพฯ ที่คนทั่วไปรู้จักกันดีอยู่แล้ว ตลอดจนต้นทุนทั้งในแง่ทรัพยากร วัฒนธรรม ตลอดจนวิถีชีวิต อันมีเอกลักษณ์น่าสนใจ เหล่านี้เป็นเสน่ห์ทำให้คุ้งบางกะเจ้ามีชื่อเสียงทั้งในประเทศและต่างประเทศ
อพท. บางกะเจ้า

นาวาอากาศเอก อธิคุณ คงมี

สิ่งที่ อพท. จะเข้าไปดำเนินการ คือ การนำองค์ความรู้ที่ อพท. มีอยู่ไปพัฒนาศักยภาพให้กับชุมชน เพื่อให้มีความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการทรัพยากรทุนทางวิถีชีวิตและวัฒนธรรมที่มีอยู่ ให้เกิดการสืบทอดอย่างยั่งยืน
          ทางด้าน นางสาววัชรี ชูรักษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) หรือ อพท. เล่าถึงความสำคัญและที่มาของการดำเนินงานสำหรับเตรียมตัวประกาศให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่พิเศษว่า จุดเริ่มต้นของกิจกรรมครั้งนี้เกิดขึ้นเนื่องจากเราเล็งเห็นความสำคัญของคุ้งบางกะเจ้า ในฐานะพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ่ใกล้กรุงเทพฯ มีความหลากหลายทางชีวภาพของธรรมชาติและชุมชน ทั้งมอญ จีน และไทย นำไปสู่คำถามที่ว่าแล้วทำอย่างไรให้ชุมชนได้รับประโยชน์จากการท่องเที่ยว อพท. และหน่วยงานภาคส่วนอื่น ๆ จึงทำหน้าที่เป็นตัวกลางเข้ามาประสาน วางระบบ ตลอดจนสร้างองค์ความรู้ พัฒนาศักยภาพคนในชุมชน ให้ชุมชนบริหารจัดการด้วยตัวเอง สร้างรายได้ให้กับครอบครัว สุดท้ายเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม เพื่อมุ่งเป้าสู่การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อไป
อพท. บางกะเจ้า

นางสาววัชรี ชูรักษา

          ทั้งนี้ ที่ผ่านมา อพท. ได้ลงพื้นที่บางกะเจ้า พร้อมนำเกณฑ์การท่องเที่ยวโดยชุมชน เข้าไปพัฒนาจนเกิดเป็น 6 เส้นทางท่องเที่ยวใน 6 ตำบลของคุ้งบางกะเจ้า ได้แก่ เส้นทางวิถีมอญ ตำบลทรงคนอง, เส้นทางครัวของคุ้ง ตำบลบางยอ, เส้นทาง Inside Bangkachao ตำบลบางกะเจ้า, เส้นทางวิถีคลองแพ ตำบลบางกอบัว, เส้นทางวิถีตลาดน้ำ ตำบลบางน้ำผึ้ง และเส้นทางวิถีจาก (ต้นจาก) ตำบลบางกระสอบ หลากหลายกิจกรรมที่เปิดประสบการณ์การท่องเที่ยวคุ้งบางกะเจ้าที่ต่างไปจากเดิม โดยมีเป้าหมายเพื่อพัฒนาคุ้งบางกะเจ้าให้เกิดการขับเคลื่อนด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามโครงการ “OUR Khung BangKachao”
อพท. บางกะเจ้า

อพท. บางกะเจ้า

บรรยากาศความร่มรื่นกับ “ต้นจาก” ไม้พื้นถิ่นแห่งคุ้งบางกะเจ้า

          ไม่เพียงเท่านั้น ด้วยภาครัฐได้เล็งเห็นความสำคัญ ตลอดจนมีแนวคิดที่จะรักษาความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่สีเขียวแห่งนี้ไว้เป็นสมบัติทางการท่องเที่ยวของประเทศไทย จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องอาศัยความร่วมมือ ทั้งจากคนในชุมชน ผู้นำชุมชน ตลอดจนทุก ๆ หน่วยงานเข้ามามีส่วนร่วม ทั้งหมดนี้จึงเป็นที่มาของการจัดกิจกรรมดังกล่าว เพื่อสร้างความเข้าใจให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ได้รับรู้และเข้าใจถึงแนวทางการทำงาน ให้การดำเนินภารกิจสำเร็จ และเตรียมประกาศให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่พิเศษต่อไปในอนาคต

อพท. บางกะเจ้า

          ทั้งหมดนี้มีเป้าหมายสำคัญ คือ พื้นที่เกิดการพัฒนาการท่องเที่ยวที่สร้างผลประโยชน์สูงสุด ขณะเดียวกันก็เกิดผลกระทบน้อยที่สุดต่อชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนการยกระดับความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดียิ่งขึ้น เกิดการต่อยอดและพัฒนา สร้างมูลค่าเพิ่มทางวัฒนธรรมที่มีอยู่ของตัวเอง โดยทาง อพท. มีความตั้งใจให้คุ้งบางกะเจ้าเป็นพื้นที่ต้นแบบในเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามเกณฑ์ Global Sustainable Tourism Criteria (GSTC) หลังจากนั้นจะมีการเสนอต่อคณะกรรมการของ อพท. ก่อนนำเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และเสนอต่อไปยังคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ เพื่อให้เห็นชอบตามลำดับ ก่อนที่จะนำเข้าสู่ที่ประชุมของคณะรัฐมนตรี เพื่อเห็นชอบประกาศเป็นพื้นที่พิเศษ โดยคาดว่ากระบวนการทั้งหมดนี้จะแล้วเสร็จภายในปี 2564

อพท. บางกะเจ้า

          สำหรับแนวทางการดำเนินงาน อพท. ได้จัดทำ 2 โครงการสำคัญ ดังนี้

          1. โครงการศึกษาความเหมาะสมการประกาศพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า และจัดทำแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาการท่องเที่ยวพื้นที่พิเศษคุ้งบางกะเจ้า

          2. โครงการพัฒนาพื้นที่คุ้งบางกะเจ้าสู่การเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตามเกณฑ์ (GSTC)

          ทั้งหมดนี้ อพท. และสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (สกสว.) ร่วมสนับสนุนงบประมาณในการดำเนินการ รวมถึงการจัดกิจกรรมสร้างความเข้าใจในการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน เพื่อให้ภาคีเครือข่ายในพื้นที่ ทั้งหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา และผู้นำชุมชน เกิดความรับรู้และเข้าใจถึงเป้าหมายการทำงานของ อพท. ที่จะมีขึ้นนับจากนี้เป็นต้นไป

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
อพท. เตรียมประกาศบางกะเจ้า ขึ้นพื้นที่พิเศษ คาดแล้วเสร็จในปี 2564 อัปเดตล่าสุด 8 มีนาคม 2564 เวลา 14:47:03 6,709 อ่าน
TOP