x close

อุทยานแห่งชาติ ประกาศคืนเงิน-เลื่อนเข้าพัก หากหวั่นโควิด 19

          อุทยานแห่งชาติ ประกาศเกี่ยวกับข้อระเบียบขอคืนเงินที่พักเป็นกรณีพิเศษ หรือขอเลื่อนวันเข้าพัก อันเนื่องมาจากสถานการณ์โควิด 19 ระบาดระลอกใหม่
          จากสถานการณ์การระบาดระลอกใหม่ของโควิด 19 ทำให้ลายภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการท่องเที่ยวที่จำเป็นจะต้องปรับตัว และเข้มงวดในส่วนของมาตรการการดูแลนักท่องเที่ยวมากยิ่งขึ้น สำหรับใครที่วางแผนเที่ยวอุทยานแห่งชาติรับลมหนาวช่วงปลายปี แล้วกำลังเริ่มรู้สึกถึงความไม่แน่นอนของสถานการณ์ ทางอุทยานแห่งชาติเองก็ได้ออกประกาศถึงข้อระเบียบขอคืนเงินที่พักเป็นกรณีพิเศษ หรือขอเลื่อนวันเข้าพัก ดังนี้

กรณีการขอคืนเงินค่าที่พัก

 • ปกติหากเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติ เช่น อุทกภัย ธรณีพิบัติภัย คลื่นยักษ์สึนามิ ดินถล่ม ไฟไหม้ป่า หรือเหตุสุดวิสัย เป็นเหตุให้ไม่สามารถเข้าใช้บริการได้ นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ ภายใน 30 วัน นับจากวันเข้าพัก มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอคืนเงิน
   
 • เนื่องจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 นักท่องเที่ยวสามารถแจ้งขอคืนเงินได้ก่อนวันเข้าพักไม่น้อยกว่า 5 วันทำการ

การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 5 วัน)

 • ยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ แนบหลักฐานการชำระเงินและสำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ (กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน)
   
 • การยื่นคำร้องขอคืนเงิน (หากกำหนดเข้าพักน้อยกว่า 5 วัน หรือเลยวันเข้าพัก)


          ทั้งนี้ โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือส่งอีเมล banpak025795269@gmail.com, dnp.banpak@gmail.com

          แนบเอกสารประกอบคำร้องขอคืนเงิน
 

 1. เอกสารการจองที่พักและบริการ
 2. หลักฐานการชำระเงิน
 3. สำเนาสมุดฝากเงินธนาคารเฉพาะหน้าที่แสดงชื่อบัญชี เลขบัญชี และสาขา เพื่อจะได้โอนเงินคืนเมื่อได้รับอนุมัติ
 4. กรณีเป็นบริษัท ห้าง ร้าน ต้องมีหนังสือมอบอำนาจให้ทำการแทน


          โดยเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบยืนยันกับอุทยานแห่งชาตินั้น ๆ ต่อไป

          ** กรณีที่ไม่ได้รับอนุมัติให้คืนเงิน อันเนื่องมาจากไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์นี้ ผู้ใช้บริการต้องเข้าพักตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์

          ** ติดต่อขอทราบผลการโอนเงินคืน ติดต่อเจ้าหน้าที่การเงิน ฝ่ายเงินรายได้บำรุงรักษาอุทยานแห่งชาติ สำนักอุทยานแห่งชาติ โทร 0 2579 6666 ต่อ 1784

อุทยานแห่งชาติ

การเลื่อนวันเข้าพัก

 • อนุญาตให้เลื่อนได้ 1 ครั้ง โดยต้องแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 10 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม หากแจ้งล่วงหน้าน้อยกว่าที่กำหนดขอให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744
   
 • ขอเลื่อนได้ไม่เกิน 60 วัน นับจากวันเข้าใช้บริการเดิม โดยทำการจองรายการใหม่ผ่านเว็บไซต์ของกรมก่อน จากนั้นยื่นเรื่องขอเลื่อนการใช้บริการ ทั้งนี้ การจองใหม่สามารถจองที่อุทยานแห่งชาติเดิม หรือเปลี่ยนอุทยานแห่งชาติใหม่ก็ได้
   
 • แจ้งความประสงค์ขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ โดยยื่นคำร้องผ่านระบบ โดยใช้ล็อกอินและรหัสผ่านที่ได้จากการลงทะเบียนในระบบ
   
 • หากการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ ทำให้ค่าที่พักและบริการต่างไปจากเดิม มีอัตราสูงกว่าอัตราที่ชำระไว้แล้ว ผู้ใช้บริการต้องชำระเพิ่ม
   
 • ตรวจสอบผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการได้ที่หมายเลข 0 2579 6666 ต่อ 1743, 1744 หรือล็อกอินเข้าระบบเพื่อตรวจสอบผ่านทางเว็บไซต์ของกรม
          ** กรณีที่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ให้ผู้ใช้บริการนำหนังสือแจ้งผลการขอเลื่อนวันเข้าใช้บริการ พร้อมหลักฐานการชำระเงินไปแสดงต่อเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติในวันที่เข้าใช้บริการ

          ** กรณีที่ไม่ได้รับการอนุมัติให้เลื่อนวันเข้าใช้บริการ ผู้ใช้บริการต้องเข้าใช้บริการตามที่ได้จองไว้เดิม มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การใช้บริการ

ขั้นตอนการขอคืนเงินค่าที่พัก (เฉพาะการจองที่พักในระบบ ที่ nps.dnp.go.th)

 1. เข้าเว็บไซต์ตามปกติเหมือนตอนทำการจอง
 2. เปิดข้อมูลการจอง

    3. เปิดข้อมูลการจองที่ต้องทำรายการ

    4. เปิดใบขอคืนเงินเพื่อกรอกข้อมูล

    5. กรอกข้อมูล/เหตุผล
    6. ยื่นคำร้องขอคืนเงินพร้อมอัปโหลดเอกสารประกอบการขอคืนเงิน

          ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริการที่พัก สำนักอุทยานแห่งชาติ โทรศัพท์ 0 2 579 6666 ต่อ 1743, 1744

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก สำนักอุทยานแห่งชาติ - National Parks of Thailand 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
อุทยานแห่งชาติ ประกาศคืนเงิน-เลื่อนเข้าพัก หากหวั่นโควิด 19 โพสต์เมื่อ 28 ธันวาคม 2563 เวลา 15:02:12 13,641 อ่าน
TOP