x close

เช็กเส้นทางรถไฟ เปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ-ขบวนรถชานเมือง

          การรถไฟฯ เปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษและขบวนรถชานเมือง เริ่มวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ภายหลังมาตรการผ่อนปรนการควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด 19
          หลังจากศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 (ศบค.) ปรับเวลาการห้ามออกนอกเคหสถาน (เคอร์ฟิว) เป็น 23.00-04.00 น. ตั้งแต่วันที่ 17 พฤษภาคม 2563 นั้น ทางเฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย จึงได้ออกประกาศเปิดขบวนรถโดยสารพิเศษและขบวนรถชานเมือง โดยระบุว่า การรถไฟแห่งประเทศ ประกาศพร้อมเปิดให้บริการเดินขบวนรถโดยสารพิเศษและขบวนรถชานเมือง ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น หลังมีมาตรการผ่อนปรนการเดินทางให้กับประชาชน ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด 19 เริ่มเปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง
เช็กเส้นทางรถไฟ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

          สำหรับขบวนรถที่เปิดให้บริการในเส้นทางต่าง ๆ ได้แก่

          1. ขบวนรถโดยสารพิเศษ เปิดให้บริการชั่วคราว 30 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 จำนวน 8 ขบวน (ไป-กลับ) ดังนี้

          1.1 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9051 กรุงเทพฯ ออกเวลา 05.30 น. ถึงเชียงใหม่ เวลา 18.30 น.

          1.2 สายเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9052 เชียงใหม่ ออกเวลา 05.30 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.30 น.

          1.3 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 เปิดให้บริการขบวนรถด่วนที่ 9071 กรุงเทพฯ ออกเวลา 06.00 น. ถึงอุบลราชธานี เวลา 14.55 น.

          1.4 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9072 อุบลราชธานี ออกเวลา 06.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 14.50 น.

          1.5 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9075 กรุงเทพฯ ออกเวลา 07.00 น. ถึงหนองคาย เวลา 16.40 น.

          1.6 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 17 มิถุนายน 2563 ประกาศให้เดินขบวนรถด่วนที่ 9076 หนองคาย ออกเวลา 07.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 16.35 น.

เช็กเส้นทางรถไฟ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

          1.7 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9085 กรุงเทพฯ ออกเวลา 05.00 น. ถึงชุมทางหาดใหญ่ เวลา 18.45 น. (**ขบวนรถให้บริการถึงชุมทางทุ่งสง ถึงเวลา 16.04 น. เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด**)

          1.8 สายใต้ ตั้งแต่วันที่ 19 พฤษภาคม - 16 มิถุนายน 2563 ประกาศเปิดเดินขบวนรถด่วนที่ 9086 ชุมทางหาดใหญ่ ออกเวลา 05.00 น. ถึงกรุงเทพฯ เวลา 18.50 น. (ขบวนรถให้บริการจากชุมทางทุ่งสง ออกเวลา 07.47 น. เนื่องจากจังหวัดพัทลุงและสงขลายังมีล็อกดาวน์จังหวัด**)
เช็กเส้นทางรถไฟ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

          2. ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดา และขบวนรถท้องถิ่น ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง จำนวน 34 ขบวน (ไป-กลับ) ตามตาราง

          2.1 สายเหนือ ขบวนรถชานเมือง และขบวนรถธรรมดาเมือง จำนวน 4 ขบวน

          2.2 สายตะวันออกเฉียงเหนือ ขบวนรถชานเมืองและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 16 ขบวน

          2.3 สายใต้ ขบวนรถธรรมดาและขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 8 ขบวน

          2.4 สายตะวันออก ขบวนรถธรรมดา จำนวน 4 ขบวน

          2.5 สายแม่กลอง-บ้านแหลม ขบวนรถท้องถิ่น จำนวน 2 ขบวน

เช็กเส้นทางรถไฟ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เช็กเส้นทางรถไฟ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

          ทั้งนี้ นายนิรุฒ มณีพันธ์ ผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย เปิดเผยถึงมาตรการป้องกันความเสี่ยงจาก Covid-19 ระบุว่า

          - พนักงานด้านปฏิบัติการที่เกี่ยวข้องจะต้องสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้า ถุงมือยาง และ Face shield ตลอดเวลาที่ให้บริการ

          - การตรวจคัดกรองผู้โดยสารอย่างเข้มข้น

          - การจัดให้มีแอลกอฮอล์เจลบริการอย่างเพียงพอและทั่วถึง ทั้งบริเวณสถานีและบนขบวนรถ

          - การรักษาระยะห่าง Social Distancing ให้มีจุดยืน/นั่ง ให้ชัดเจน ทั้งที่สถานีและขบวนรถ โดยจำกัดการจำหน่ายตั๋วโดยสารไว้ที่ร้อยละ 50 ของจำนวนที่นั่งทั้งหมด เมื่อจำหน่ายเต็มตามที่ระบุแล้ว จะไม่จำหน่ายตั๋วอีกรวมทั้งตั๋วไม่มีที่นั่ง (ตั๋วยืน)

          - การจัดเดินรถโดยสารชนิดพัดลมเพื่อให้บริการเท่านั้น

          - การงดจำหน่ายอาหารบนขบวนรถ หากผู้โดยสารที่เดินทางไกลเกินกว่า 3 ชั่วโมง ให้เตรียมอาหารไปรับประทานเอง

          - ผู้โดยสารที่จะเดินทางข้ามเขตจังหวัด จะต้องกรอกข้อมูลคำถามสุขภาพ ตามแบบฟอร์ม ต.8/คค./รฟท. และได้รับการตรวจคัดกรองและต้องแสดงเหตุผลความจำเป็น พร้อมหลักฐานการอนุญาตของพนักงานเจ้าหน้าที่ตามมาตรการป้องกันตามที่ทางราชการกำหนด เพื่อลดความเสี่ยงในการแพร่เชื้อไวรัสดังกล่าว

เช็กเส้นทางรถไฟ

ภาพจาก เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

          สำหรับผู้โดยสารที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถโดยสารพิเศษ สามารถจองล่วงหน้าก่อนเดินทางได้ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม รวมทั้งกำหนดเวลาต่าง ๆ ได้ที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ หมายเลขโทรศัพท์ 1690 ตลอด 24 ชั่วโมง หรือสถานีรถไฟ หรือเฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เช็กเส้นทางรถไฟ

          หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง

ขอบคุณข้อมูลจาก
railway.co.thและ เฟซบุ๊ก ทีมพีอาร์การรถไฟแห่งประเทศไทย

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เช็กเส้นทางรถไฟ เปิดเดินขบวนรถโดยสารพิเศษ-ขบวนรถชานเมือง อัปเดตล่าสุด 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 14:26:20 9,346 อ่าน
TOP