x close

เที่ยวบินล่าช้า ได้รับสิทธิ์ชดเชยอย่างไรบ้าง รู้ไว้…ไม่เสียหลาย

          เที่ยวบินล่าช้า ได้รับสิทธิ์ชดเชยอย่างไรบ้าง ตรวจสอบการชดเชยของสายการบิน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รู้ไว้…จะได้เรียกสิทธิ์ให้ตัวเองได้ถูก
          แน่นอนว่าเหตุการณ์ไม่คาดฝันกับการเดินทางย่อมเกิดขึ้นได้เสมอ แต่ถ้าเลี่ยงได้ก็ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้น ขณะเดียวกันก็เป็นเรื่องที่ยากต่อการควบคุม เพราะต่อให้เราเตรียมตัวอย่างดีที่สุดแล้ว รีบไปสนามบินแต่ก็ยังไม่วายเจอข่าวร้ายเครื่องบินล่าช้า …ชั่วโมงก็แล้ว สองชั่วโมงก็แล้ว สามชั่วโมงก็แล้ว ดูเลื่อนลอยไร้ความหวัง และถ้าสมมติว่าต้องเจอกับสถานการณ์นี้เข้า จะมีวิธีการจัดการอย่างไร ? เรียกร้องสิทธิ์ชดเชยอย่างไรได้บ้าง ? เรามีคำตอบทั้งหมดมาฝากกัน
เที่ยวบินล่าช้า

กรณีเที่ยวบินล่าช้าของสายการบินเส้นทางภายในประเทศ

          ปัจจุบันปัญหาเรื่องเที่ยวบินล่าช้า นับเป็นอีกหนึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงกับผู้โดยสาร และเรียกร้อยถึงมาตรการการได้รับสิทธิ์ชดเชยต่าง ๆ ทั้งนี้กระทรวงการคมนาคมได้ออกประกาศ เรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทย พ.ศ. 2553 ดังต่อไปนี้

1. กรณีล่าช้าเกิน 2 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 3 ชั่วโมง

          - จัดอาหารและเครื่องดื่มให้แก่ผู้โดยสารตามความเหมาะสมกับระยะเวลาที่รอขึ้นเครื่องบินโดนไม่คิดค่าใช้จ่าย

          - จัดอุปกรณ์ให้แก่ผู้โดยสารเพื่อใช้ในการติดต่อสื่อสาร ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์ โทรสาร จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-Mail) เป็นต้น ตามความจำเป็นและเหมาะสมโดยไม่คิดค่าใช้จ่าย

          - เมื่อผู้โดยสารไม่ประสงค์เดินทางต่อไปให้สายการบินคืนเงินค่าโดยสาร และค่าธรรมเนียมอื่นใดที่เรียกเก็บเต็มตามจำนวน ซึ่งผู้โดยสารได้ชำระไปสำหรับการเดินทางหรือเฉพาะส่วนที่ยังไม่ได้เดินทางตามวิธีการและภายในระยะเวลาที่กำหนดไว้ แต่หากสายการบินประสงค์จะคืนเป็น Travel Vouchers หรือสิ่งอื่นแทนเงินค่าโดยสารและค่าธรรมเนียมดังกล่าวจะต้องได้รับความยินยอมจากผู้โดยสารก่อนแล้วเท่านั้น

2. กรณีล่าช้าเกินกว่า 3 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 5 ชั่วโมง

          ได้รับสิทธิ์เหมือนข้อ 1 และเราสามารถขอเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินเพื่อไปยังจุดหมายปลายทางที่ระบุไว้ในบัตรโดยสาร หรือไปยังจุดหมายปลายทางอื่นที่ใกล้เคียงกับจุดหมายปลายทางเดิม วันไหนก็ได้ตามความสมัครใจของเรา โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

3. กรณีล่าช้าเกินกว่า 5 ชั่วโมง แต่ไม่เกิน 6 ชั่วโมง

          ได้รับสิทธิ์เหมือนข้อ 2 และได้รับชำระค่าชดเชยเพิ่มจำนวนเงิน 600 บาท ก่อนที่ผู้โดยสารจะออกเดินทางไปยังจุดหมายปลายทาง เว้นแต่สายการบินพิสูจน์ได้ว่าการล่าช้าของเที่ยวบินนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัยซึ่งอยู่นอกเหนือการควบคุมของสายการบิน

4. กรณีล่าช้าเกินกว่า 6 ชั่วโมง หรือ ยกเลิกเที่ยวบิน

          ได้รับสิทธิ์เหมือนข้อ 3 และได้รับเงินชดเชย 1,200 บาทและจัดที่พักแรมให้ผู้โดยสารตั้งแต่ 1 คืน ยกเว้นแต่

          - สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินและรายละเอียดเกี่ยวกับทางเลือกในการเดินทางอื่น ๆ ให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่น้อยกว่า 3 วัน

          - สายการบินได้แจ้งข่าวการยกเลิกเที่ยวบินให้ผู้โดยสารทราบก่อนกำหนดวันเวลาเดินทางไม่ถึง 3 วัน แต่จะมีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินใหม่ให้ ซึ่งจะถึงจุดหมายปลายทาง เร็วหรือช้ากว่ากำหนดวันเวลาเดิมไม่เกิน 3 ชั่วโมง

          - การยกเลิกเที่ยวบินนั้นเกิดจากเหตุสุดวิสัย เช่น ความไม่สงบทางการเมือง ความปลอดภัย สภาพอากาศที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติการบิน เป็นต้น

          (*** สามารถดูรายละเอียดต่าง ๆ เพิ่มเติมได้ที่ เว็บไซต์ airports.go.th)

          ทั้งนี้ถ้าผู้โดยสารคนใดไม่ได้รับการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ สามารถร้องเรียนมาได้ที่ สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โทรศัพท์ 02 568 8800 เว็บไซต์ caat.or.th, เฟซบุ๊ก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand

กรณีเที่ยวบินล่าช้าของสายการบินเส้นทางระหว่างประเทศ

เที่ยวบินล่าช้า

          จากการสอบถามเจ้าหน้าที่จากสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิ์ที่ผู้โดยสารพึงได้รับในกรณีผู้โดยสารถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทาง และยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานาน ความว่า…ตามกฎหมายเดิมของประกาศกระทรวงคมนาคมเรื่องการคุ้มครองสิทธิของผู้โดยสารที่ใช้บริการสายการบินของไทยในเส้นทางบินประจำภายในประเทศ พ.ศ. 2553 บังคับเฉพาะสายการบินที่จดทะเบียนไทย ให้จ่ายค่าชดเชย หากแต่ไม่ได้ใช้บังคับกับสายการบินระหว่างประเทศ

          ทั้งนี้ยังมีกรณีตัวอย่างจากการออกกฎระเบียบสหภาพยุโรป EC261/2004 อันเป็นกฎที่ออกเพื่อคุ้มครองสิทธิผู้โดยสาร ในกรณีที่ผู้โดยสารถูกปฏิเสธไม่ให้เดินทาง และยกเลิกเที่ยวบิน หรือเที่ยวบินล่าช้าเป็นเวลานาน ทั้งยังเป็นต้นแบบให้กับประเทศอื่น ๆ ออกกฎเกณฑ์ที่มีลักษณะเดียวกัน เพื่อจ่ายค่าชดเชยและให้ความช่วยเหลือแก่ผู้โดยสาร

          ซึ่งใช้บังคับกับ “ทุกสายการบิน” ซึ่งบินจาก “สนามบินในสหภาพยุโรป” รวมถึง “สายการบินของสหภาพยุโรป” ที่เดินทางไปยัง “สนามบินใด ๆ ในสหภาพยุโรป” ในกรณีเช่นนี้จะไม่ครอบคลุมสำหรับผู้โดยสารที่เดินทางจากไทย แต่ไม่ใช่สายการบินของสหภาพยุโรป แม้จะไปลงที่สนามบินในสหภาพยุโรปก็ตาม

รายละเอียดและสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยต่าง ๆ

เว็บไซต์ eur-lex.europa.eu

ผู้โดยสารสามารถยื่นแบบร้องเรียนในกรณีที่สายการบินไม้ได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอียูหรือแจ้งให้ผู้โดยสารทราบ

เว็บไซต์ ec.europa.eu

ข้อมูลหน่วยงานกำกับดูแลการบินพลเรือนของประเทศสมาชิกอียู

เว็บไซต์ ec.europa.eu

         ประเทศฟิลิปปินส์ ก็มีการออกกฎหมาย Air Passenger Bill of Rights-DOTC-DTI JAO No. 01 Series of 2012 ทำหน้าที่ช่วยเหลือผู้โดยสารให้ได้รับสิทธิ์ในการได้เงินชดเชนในกรณีเที่ยวบินล่าช้าและยกเลิก ใช้บังคับสำหรับสายการบินฟิลิปปินส์ที่เดินทางเข้า ออก หรือภายในประเทศฟิลิปปินส์ และสำหรับสายการบินต่างชาติที่เดินทางออกจากประเทศฟิลิปปินส์ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ tourism.gov.ph

         ประเทศแคนาดา ได้ออกกฏหมายคุ้มครองผู้โดยสารที่ต้องเจอเที่ยวบินล่าช้า กระเป๋าเดินทางสูญหาย และอื่น ๆ ภายใต้กฏหมายใหม่ของแคนนาดา ทั้งนี้เพื่อคุ้มครองสิทธิ์ผู้โดยสารและเพิ่มศักยภาพการบินในแคนดานา โดยมีผลบังคับใช้เฟสแรกเมื่อช่วงเดือนกรกฎาคม 2562 และเฟสที่สองช่วงราวเดือนธันวาคม 2562 ในกรณีเที่ยวบินล่าช้านานเกินกำหนดหรือถูกยกเลิก อีกทั้งต้องจัดหาอาหาร เครื่องดื่ม ที่พัก ให้ผู้โดยสารที่ติดค้าง และต้องจัดหาเที่ยวบินใหม่ให้ ซึ่งถ้าจำเป็น ให้ใช้เที่ยวบินของสายการบินคู่แข่งด้วย ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ otc-cta.gc.ca 

          ทั้งหมดนี้เป็นข้อมูลที่เราเอามาฝากกัน ในกรณีที่คุณต้องประสบเหตุการณ์ไม่คาดฝัน จะได้ไม่หมดมู้ดความสนุกกับการเดินทางไปเสียก่อน เป็นทิปส์ท่องเที่ยวดี ๆ ที่บางคนอาจยังไม่เคยรู้มาก่อน หรือรู้แล้วแต่ยังไม่รู้ถึงรายละเอียดต่าง ๆ ก็ลองศึกษากันได้นะ ^ ^

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 15 มกราคม 2563

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เฟซบุ๊ก CAAT - The Civil Aviation Authority of Thailand, caat.or.th, เฟซบุ๊ก สถาบันกฎหมายขนส่งและพาณิชยนาวี คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, law.tu.ac.th, airports.go.th, ec.europa.eu, otc-cta.gc.ca, tourism.gov.ph 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
เที่ยวบินล่าช้า ได้รับสิทธิ์ชดเชยอย่างไรบ้าง รู้ไว้…ไม่เสียหลาย โพสต์เมื่อ 15 มกราคม 2563 เวลา 17:21:40 35,702 อ่าน
TOP