องค์การสวนสัตว์ ขึ้นแท่นผู้นำด้านการอนุรักษ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสวนสัตว์โลก

          องค์การสวนสัตว์ แถลงข่าวการได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสวนสัตว์โลก (WAZA) ครั้งแรกในภูมิภาคเอเชีย พร้อมทั้งการประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA) และการจัดประชุมประจำปีของ IUCN/SSC Conservation Planning Specialist Group (CPSG)

งานแถลงข่าวประชุม wasa

          องค์การสวนสัตว์ จัดงานแถลงข่าวถึงความเป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล กับการได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมระหว่างประเทศ และประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquarium : WAZA) ครั้งที่ 73 และสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA) ครั้งที่ 26

          เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมเก้งเผือก อาคารพิพิธภัณฑ์ชั้น 2 สวนสัตว์ดุสิต องค์การสวนสัตว์ได้จัดงานแถลงข่าวถึงการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสวนสัตว์โลกแห่งแรกในภูมิภาคเอเชีย โดยมีรองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ประธานกรรมการองค์การสวนสัตว์ เป็นประธานการแถลงข่าวการจัดประชุมระหว่างประเทศ พร้อมด้วยผู้บริหารขององค์การสวนสัตว์มาให้ข้อมูลและรายละเอียดต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดการประชุมในครั้งนี้

งานแถลงข่าวประชุม wasa

          โดยนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ กล่าวว่า การบริหารจัดการสวนสัตว์แต่ละแห่ง มีชนิดและจำนวนสัตว์อยู่ในความดูแลเป็นจำนวนมาก ซึ่งการสร้างมาตรฐานให้เป็นที่ยอมรับจึงเป็นสิ่งสำคัญต่อการดำเนินงานของสวนสัตว์ในปัจจุบันเป็นอย่างมาก ทั้งนี้การเป็นผู้นำด้านสวนสัตว์เพื่อการอนุรักษ์และเป็นแหล่งเรียนรู้ในระดับสากลเพื่อการสร้างเครือข่าย พร้อมทั้งแสดงผลงานไปสู่ทั่วโลก เป็นสิ่งที่ทางองค์การสวนสัตว์ ได้ดำเนินการพัฒนามาอย่างต่อเนื่อง ถือว่าประสบความสำเร็จอย่างสูงสุด จนเป็นผู้นำด้านมาตรฐานสวนสัตว์ในระดับอาเซียน

          ปัจจุบันองค์การสวนสัตว์ มีการดำเนินงานภายใต้วิสัยทัศน์ เป็นผู้นำด้านการอนุรักษ์และแหล่งเรียนรู้ชีวิตสัตว์ป่าในระดับสากล มีสวนสัตว์ในความดูแลทั้งหมด 7 แห่ง และ 1 โครงการคชอาณาจักร จังหวัดสุรินทร์ จึงได้ให้ความสำคัญต่อการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านสวัสดิภาพสัตว์ ตามมาตรฐานของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA) และสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (SEAZA) เพื่อให้การดำเนินงานของสวนสัตว์ในสังกัด มีประสิทธิภาพและทันยุคสมัยในปัจจุบัน

          โดยสวนสัตว์ในสังกัด 5 แห่ง ได้รับการรับรองมาตรฐาน WAZA เป็นที่เรียบร้อยแล้ว คือ สวนสัตว์ดุสิต สวนสัตว์เปิดเขาเขียว สวนสัตว์เชียงใหม่ สวนสัตว์นครราชสีมา สวนสัตว์สงขลา และอีก 2 แห่ง คือ สวนสัตว์ขอนแก่น และสวนสัตว์อุบลราชธานี ยังอยู่ระหว่างการขอเข้าเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการ

งานแถลงข่าวประชุม wasa

          ในการประชุมใหญ่สามัญประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และและพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (World Association of Zoos and Aquarium : WAZA) ครั้งที่ 73 จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22-25 ตุลาคม 2561 ที่กรุงเทพมหานคร และการประชุมสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Southeast Asian Zoos and Aquariums Association : SEAZA) ครั้งที่ 26  ในระหว่างวันที่ 29 ตุลาคม - 2 พฤศจิกายน 2561 ที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งจะมีการจัดประชุมประจำปีของ IUCN/SSC Conservation Planning Specialist Group (CPSG)  ภายในเดือนตุลาคม 2561 ด้วย

          สำหรับการประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำโลก (WAZA) ครั้งที่ 73 นี้ มีหัวข้อ คือ "Wild at Heart" โดยจะเน้นไปที่การนำเสนอเกี่ยวกับความร่วมมือในการอนุรักษ์สัตว์ ทั้งภายในและภายนอกถิ่นอาศัยของประเทศไทยและสมาชิกที่อยู่ในภูมิภาค และการจัดการสวนสัตว์และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำให้เป็นไปตามมาตรฐานสากลและหลักสวัสดิภาพสัตว์      

          ส่วนการประชุมประจำปีของสมาคมสวนสัตว์แห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ครั้งที่ 26 (SEAZA) มีหัวข้อ คือ "Impact of Zoos in saving species & nature education" เป็นการสร้างความเข้มแข็ง และพัฒนาให้ประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ขึ้นมาเป็นหนึ่งในผู้นำหลักในการอนุรักษ์สัตว์ป่าและการบริหารจัดการสวนสัตว์ในระดับสากล

          และการจัดประชุมประจำปีของ IUCN/SSC Conservation Planning Specialist Group : CPSG จะจัดขึ้นภายใต้หัวข้อหลัก "Toward Zero Extinction in Southeast Asia" เป็นการรวมสุดยอดผู้เชี่ยวชาญการอนุรักษ์สัตว์ป่าแต่ละประเภทมาร่วมกันเพื่อวางแผนและวิธีการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่ออนาคตของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ทั้งในและนอกถิ่นอาศัย

งานแถลงข่าวประชุม wasa

          ทั้งนี้รองศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ปานเทพ รัตนากร ยังได้กล่าวเพิ่มเติมด้วยว่า ในการประชุมระหว่างประเทศทั้ง 3 รายการนี้คาดว่าจะมีผู้สนใจเข้าร่วมประชุมประกอบด้วย สมาชิกจากสวนสัตว์ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ ภาคการศึกษา ภาคเอกชน ตลอดจนกลุ่มองค์กรนักอนุรักษ์จากประเทศต่าง ๆ ทั่วโลกเข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า 400 คน จึงนับเป็นโอกาสอันดี ในการร่วมแสดงศักยภาพด้านการบริหารจัดการสวนสัตว์ และเป็นโอกาสให้ผู้เข้าร่วมประชุมได้สัมผัสและร่วมกิจกรรมด้านอื่น ๆ ในประเทศไทย อันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์ของประเทศและประโยชน์ด้านต่าง ๆ ต่อหน่วยงานภาครัฐ ด้านการศึกษา และทางด้านเศรษฐกิจ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวและนำรายได้เข้าประเทศไทยอีกทางหนึ่ง 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ องค์การสวนสัตว์

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
องค์การสวนสัตว์ ขึ้นแท่นผู้นำด้านการอนุรักษ์ ได้รับเกียรติเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมสมาคมสวนสัตว์โลก โพสต์เมื่อ 12 กันยายน 2561 เวลา 18:28:43 513 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP