x close

วัดราชนัดดารามวรวิหาร เยือนโลหะปราสาทแห่งเดียวในโลก

   

         ชมโลหะปราสาทหนึ่งเดียวในโลก ณ วัดราชนัดดารามวรวิหาร พร้อมเยี่ยมชมสถาปัตยกรรมสวยภายในพระอุโบสถและพระวิหาร ที่สะท้อนเอกลักษณ์ความงามคู่กรุงรัตนโกสินทร์

          วัดราชนัดดารามวรวิหาร พระอารามหลวงชั้นตรี ชนิดวรวิหาร พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 โปรดเกล้าฯ ให้สถาปนาขึ้น ณ ริมคลองรอบกรุง เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าโสมนัสวัฒนาวดี พระราชนัดดาพระองค์เดียวที่ทรงสถาปนาขึ้นเป็นพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้า ต่อมาได้รับการสถาปนาขึ้นเป็น สมเด็จพระนางนาฏโสมนัสวัฒนาวดี บรมอัครราชเทวี พระอัครมเหสีพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

          วัดราชนัดดารามวรวิหาร จึงเป็นวัดที่มีความหมายยิ่งต่อพระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังมีปูชนียสถานที่มีความพิเศษไม่เหมือนใคร นั่นคือ "โลหะปราสาท" อีกหนึ่งพุทธสถานสำคัญสัญลักษณ์คู่กรุงรัตนโกสินทร์ ทั้งยังเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของชาวพุทธมาเป็นเวลาช้านาน

 
1. โลหะปราสาท : มรดกแห่งความศรัทธาแห่งพระพุทธศาสนา

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          ปัจจุบัน "โลหะปราสาท" วัดราชนัดดารามวรวิหาร เป็นโลหะปราสาทที่เหลืออยู่เพียงแห่งเดียวในโลก แห่งแรกสร้างขึ้นที่ประเทศอินเดีย และแห่งที่สองสร้างขึ้นที่ศรีลังกา และทั้งสองแห่งได้เสื่อมสลายไปตามกาลเวลา โดยพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาวัดราชนัดดารามวรวิหารนี้ขึ้น โดยให้ช่างออกแบบก่อสร้างโลหะปราสาทตามลักษณะโลหะปราสาทแห่งที่สอง เพื่อหวังจะให้เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงามตามยุคสมัย ตามแบบศิลปกรรมไทย อันสะท้อนถึงพระราชศรัทธาอันแรงกล้าที่พระองค์มีต่อพุทธศาสนาเป็นอย่างยิ่ง

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          ประกอบด้วยลักษณะศิลปสถาปัตยกรรมไทยเป็นปราสาท 3 ชั้น มียอด 37 ยอด หมายถึง พระโพธิปักขิยธรรม (ธรรมเป็นไปในทางปัญญาเครื่องตรัสรู้) 37 ประการ นักท่องเที่ยวที่มายลความสวยงามของโลหะปราสาท จะสังเกตได้ว่าใจกลางอาคารจะมีบันไดวน โดยจะมีท่อนซุงขนาดใหญ่ยึดเป็นแม่บันได มีทั้งหมด 7 ชั้น ได้แก่

          ชั้นที่ 1 นิทรรศการตำนานโลหะปราสาท

          เป็นสถานที่จัดแสดงนิทรรศการความรู้เกี่ยวกับตำนานและประวัติศาสตร์ความเป็นมาของโลหะปราสาทนับตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ผ่านการนำเสนอวีดิทัศน์ระบบสัมผัส และระบบแอนิเมชั่น

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          นอกจากนี้บริเวณโดยรอบของพื้นที่จัดแสดงนิทรรศการ ยังได้จัดเก้าอี้นั่งสมาธิไว้สำหรับผู้ที่ต้องการมานั่งสมาธิปฏิบัติธรรม เพื่อหาความสงบในจิตใจอีกด้วย

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          - ชั้นที่ 2 ระเบียงปริยัติธรรม

          เมื่อเดินขึ้นมายังชั้น 2 ใช้เป็นสถานที่สำหรับประชาชนทั่วไปที่สนใจศึกษาหลักธรรมทางพระพุทธศาสนา โดยจะเห็นตู้หนังสือธรรมะไว้คอยบริการ รวมถึงยังมีป้ายพุทธภาษิต สุภาษิตธรรม ไว้เป็นข้อคิดเตือนใจอีกด้วย

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร
 วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          - ชั้นที่ 3 เดินจงกรม

          บริเวณชั้นนี้ได้รับการออกแบบไว้เป็นสถานที่สำหรับเดินจงกรม ทั้งสำหรับพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป รวมถึงยังมีนิทรรศการการอธิบายความหมายและการเดินจงกรมที่ถูกวิธี

          - ชั้นที่ 4 นั่งสมาธิ

          บริเวณชั้นนี้ได้รับการออกแบบให้เป็นสถานที่อันเงียบสงบไว้ปฏิบัติธรรม นั่งสมาธิ และมีการจัดแสดงอธิบายความรู้เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติสมาธิ สำหรับทั้งพระภิกษุ สามเณร และบุคคลทั่วไป

          - ชั้นที่ 5 ชมยอดปราสาท

         
บริเวณชั้นนี้เป็นจุดชมยอดโลหะปราสาทที่เห็นได้อย่างชัดเจนที่สุด รวมถึงยังมีการจัดแสดงนิทรรศการอธิบายความรู้ลักษณะและสภาวะจิตของพระอริยบุคคล 4 จำพวก ได้แก่ พระโสดาบัน พระสกิทาคามี พระอนาคามี และพระอรหันต์
วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร
 วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          - ชั้นที่ 6 ชมทัศนียภาพ 360 องศา

          เป็นจุดชมวิวเกาะรัตนโกสินทร์ที่สวยงามที่สุดแห่งหนึ่ง  คุณจะมองเห็นวิวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง เช่น ภูเขาทอง วัดอรุณราชวราราม วัดสุทัศนเทพวราราม พระบรมมหาราชวัง เป็นต้น

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          ชั้นที่ 7 สักการะพระบรมสารีริกธาตุ

          บริเวณชั้นนี้เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุ โดยสามารถให้ประชาชนทั่วไปและผู้ที่มีจิตศรัทธาได้เข้าทำการสักการะ

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          (*** นักท่องเที่ยวสามารถเข้าเที่ยวชมโลหะปราสาท ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 09.00-17.00 น.)


2. ชมสถาปัตยกรรมวัดราชนัดดารามวรวิหาร : พุทธสถานคู่กรุงรัตนโกสินทร์

          - พระอุโบสถ

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          งดงามด้วยสถาปัตยกรรมอาคารทรงโรงก่อฝาทั้ง 4 ด้าน โดยรอบพระอุโบสถล้อมรอบด้วยแท่นซุ้มสีมา 8 ซุ้ม หน้าบันประดับด้วยกระจกสีน้ำเงินเข้ม มีช่อฟ้า ลำยอง นาคสะดุ้ง ใบระกา และหางหงส์ ตามแบบสถาปัตยกรรมไทย บานหน้าต่างเป็นบานคู่ ลงรักปิดทอง โดยแต่ละบานงดงามด้วยภาพจิตรกรรมรูปเทพเจ้าในศาสนาพราหมณ์-ฮินดู

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          ภายในประดิษฐาน "พระพุทธเสฏฐุตตมมุนิทร์" พระพุทธรูปปางมารวิชัย เมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 3 ให้ขุดแร่ที่อำเภอจันทึก จังหวัดนครราชสีมา จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ หล่อพระพุทธปฏิมากร และนำมาประดิษฐานยังวัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          ภาพจิตรกรรมฝาผนังในพระอุโบสถทางด้านหลังพระประธาน เป็นภาพพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากดาวดึงส์ เพื่อทรงแสดงธรรมเทศนาโปรดพุทธมารดา ซึ่งต่างจากวัดอื่น ๆ ที่มักนิยมเขียนภาพพุทธประวัติตอนปราบมาร ส่วนผนังด้านข้างของพระอุโบสถ เป็นภาพสวรรค์ โดยมีองค์ประกอบเป็นภาพท้องฟ้า (กลุ่มดาวฤกษ์ต่าง ๆ) พระอาทิตย์ และพระจันทร์ พร้อมด้วยเทวดากำลังเหาะมาเป็นหมู่ ๆ

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

          - พระวิหาร

          มีลักษณะเป็นอาคารทรงโรงสูงใหญ่ หน้าบันลงรักปิดทอง ประดับกระจกลวดลายดอกพุดตาน ภายในประดิษฐานพระชุติธรรมนราสพ พระพุทธรูปปางห้ามสมุทร ประตูและซุ้มหน้าต่างพระวิหาร ตกแต่งด้วยลานปูนปั้นปิดทองประดับกระจกเป็นลวดลายสวยงาม

          - กำแพงวัดราชนัดดารามวรวิหาร

          กำแพงวัดราชนัดดารามวรวิหารเป็นกำแพงชั้นนอกและกำแพงแก้วชั้นใน กำแพงด้านนอกมีลักษณะอย่างกำแพงเมือง ด้านหน้าวัดจะสร้างศาลาขนาดใหญ่ ก่ออิฐถือปูนเป็นทรงไทย ลักษณะของสถาปัตยกรรมแสดงให้เห็นเป็นปราการที่มั่นคงแข็งแรง ตั้งประจันหน้ากำแพงเมืองและป้อมมหากาฬที่อยู่ถัดออกไป เสาศาลาบนกำแพงแต่ละต้นมีขนาดใหญ่เป็นแท่งสี่เหลี่ยมรองรับหลังคา รับกับสถาปัตยกรรมภายในวัดที่มีขนาดใหญ่โอฬารทั้งสิ้น

วัดราชนัดดารามวรวิหาร

การเดินทางมายังวัดราชนัดดารามวรวิหาร

          สามารถเดินทางจากถนนหลานหลวง ตรงไปยังถนนราชดำเนินกลาง วัดจะตั้งอยู่ด้านซ้าย ใกล้กับป้อมมหากาฬ ติดกับลานพลับพลามหาเจษฎาบดินทร์ (สามารถดูเส้นทางการเดินทางได้ที่ GPS หรือโทรศัพท์ 02 224 8807

          วัดราชนัดดารามวรวิหาร จึงมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ ทั้งยังเป็นที่ตั้งของโบราณสถานและโบราณวัตถุที่สะท้อนถึงความสัมพันธ์ระหว่างพระพุทธศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ ที่ยังคงงดงามและเป็นสมบัติของชาติ ที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์ตราบนานเท่านาน

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
thai.tourismthailand.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วัดราชนัดดารามวรวิหาร เยือนโลหะปราสาทแห่งเดียวในโลก อัปเดตล่าสุด 14 มิถุนายน 2562 เวลา 11:57:48 29,561 อ่าน
TOP