x close

ไหว้พระ 11 วัด ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

          ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมกิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด…รัตนโกสินทร์" ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ ระหว่างวันที่ 8 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560 บริการฟรีทุกวันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดราชการ

          การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) จัดรถเวียน "ไหว้พระ 11 วัด…รัตนโกสินทร์" (รับของที่ระลึก ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม) ระหว่าง 8 กรกฎาคม ถึง 31 สิงหาคม 2560 เวลา 09.00-17.00 น. ทุกวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดราชการ ให้บริการฟรี !!

          กิจกรรม "ไหว้พระ 11 วัด…รัตนโกสินทร์" ซึ่ง ททท. และ ขสมก. จัดรถเวียนรอบเกาะรัตนโกสินทร์และพื้นที่ใกล้เคียงกรุงเทพมหานคร เดินทางเส้นทางเริ่มจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนาราม - วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฏิ์ - วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม - วัดราชประดิษฐสถิตมหาสีมาราม - วัดสุทัศนเทพวราราม - วัดราชบูรณะ - วัดบวรนิเวศ - วัดสระเกศ - วัดมกุฎกษัตริยาราม - วัดระฆังโฆสิตาราม และวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม

          โดยผู้ใช้บริการสามารถขึ้น-ลง (ฟรี) ได้หน้าวัดทั้ง 11 แห่งนี้ ซึ่งแต่ละวัดมีความสำคัญ คือเคยและเป็นที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชในแผ่นดินรัตนโกสินทร์ ตั้งแต่องค์ที่ 1 ถึงองค์ปัจจุบัน (องค์ที่ 20)

          หมายเหตุ : ในส่วนของวัดระฆังโฆสิตาราม ต้องเสียค่าบริการเรือข้ามฟากเอง สามารถเดินทางข้ามเรือได้ ณ บริเวณท่าช้าง

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         1. วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร
        
        
ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปลด กิตติโสภโณ เกตุทัต) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 14

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         2. วัดมกุฏกษัตริยารามราชวรวิหาร

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (จวน อุฏฐายี สิริสม) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 16

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         3. วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาปวเรศวิรยาลงกรณ์ (พระองค์เจ้าฤกษ์ ปญญอคฺโต) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 8, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระยาวชิรญาณวโรรส (พระองค์เจ้ามนุษยนาคมานพ มนุสฺสนาโค) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 10, สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงวชิรญาณวงศ์ (หม่อมราชวงศ์ชื่น สุจิตฺโต นพวงศ์) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 13 และ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวฑฺฒโน คชวัตร) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 19

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         4. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศรี) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 1

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         5. วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ราชวรมหาวิหาร

         ในอดีตเคยประทับพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ศุข) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 2, สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (มี) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 3, สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สุก ญาณสังวร) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 4 และสมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ด่อน) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 5

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         6. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร (วัดโพธิ์)

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระมหาสมณเจ้า กรมพระปรามานุชิตชิโนรส (พระองค์เจ้าวาสุกรี สุวณฺณรงฺสี) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 7 และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (ปุ่น ปุณฺณสิริ สุขเจริญ) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์องค์ที่ 17


ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         7. วัดราชบูรณราชวรวิหาร
 
         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงษญาณ สมเด็จพระสังฆราช (นาค) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 6

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         8. วัดสุทัศเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (แพ ติสฺสเทโว พงษ์ปาละ) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 12

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         9. วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระสังฆราชเจ้า กรมหลวงชินวรสิริวัฒน์ (หม่อมเจ้าภุชงค์ สิริวฑฺฒโน ชมพูนุท) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 11, สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (วาสน์ วาสโน นิลประภา) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 18 และ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อัมพร อมฺพโร ประสัตถพงศ์) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 20 ซึ่งเป็นองต์ปัจจุบัน ได้ประทับจำพรรษา ณ วัดแห่งนี้อีกด้วย

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         10. วัดราชประดิษฐ์สถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (สา ปุสฺสเทโว) สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 9

ไหว้พระ 11 วัดกรุงรัตนโกสินทร์

         11. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

         ในอดีตเคยประทับจำพรรษาของ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช (อยู่ ญาโณทโย ช้างโสภา)  สมเด็จพระสังฆราชแห่งกรุงรัตนโกสินทร์ องค์ที่ 15

          ทั้งนี้สอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมและการเดินทางท่องเที่ยวได้ที่ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานกรุงเทพมหานคร 48/11 ปรีชาคอมเพล๊กซ์ อาคาร d2 ถนนรัชดาภิเษก สามเสนนอก ห้วยขวาง กทม. 10310 โทรศัพท์ 1672 Fanpage : tatbangkok

หมายเหตุ : อัปเดตข้อมูลล่าสุดวันที่ 4 สิงหาคม 2560 เวลา 11.00 น.

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
tiewpakklang.com, thai.tourismthailand.org

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ไหว้พระ 11 วัด ที่ประทับสมเด็จพระสังฆราชกรุงรัตนโกสินทร์ อัปเดตล่าสุด 30 มกราคม 2561 เวลา 16:30:41 19,303 อ่าน
TOP