พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตามรอยวิถีเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

         พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พิพิธภัณฑ์การเกษตร ที่เผยพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ทรงเป็นพระมหากษัตริย์นักพัฒนาอย่างแท้จริง

         พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นอีกหนึ่งพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวองค์ความรู้ที่นำไปสู่การปฏิบัติตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ภายในสนุกและเพลิดเพลินไปกับสื่อและเทคโนโลยีการนำเสนอข้อมูลที่ทันสมัย เหมาะสำหรับคนทุกเพศทุกวัยได้เข้ามาศึกษาหาความรู้ วันนี้เราจะพาทุกคนไปสำรวจที่พิพิธภัณฑ์แห่งนี้ทุกซอกทุกมุม อย่ามัวชักช้า…ตามมาดูกันเลย
         พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตั้งอยู่บริเวณตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี บนพื้นที่กว่า 300 ไร่ โดยทำหน้าที่เผยแพร่พระอัจฉริยภาพของพระมหากษัตริย์ไทยกับความสัมพันธ์ในด้านการเกษตรตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน รวมถึงยังเป็นแหล่งความรู้โครงการพระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการพระราชพิธีต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องด้านการเกษตร ภายในอาคารพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยห้องฉายภาพยนตร์สามมิติ หุ่นจำลอง ฉากจำลอง มัลติมีเดียหลากหลายรูปแบบ

         ภายในพิพิธภัณฑ์แบ่งออกเป็น 2 ส่วนใหญ่ ๆ ได้แก่ "พิพิธภัณฑ์ในอาคาร" นำเสนอพระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้านการเกษตรและวิถีเกษตรไทยผ่านสื่อผสมผสานที่ทันสมัย และ "พิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง" ซึ่งเป็นฐานเรียนรู้การทำการเกษตรต่าง ๆ

         พิพิธภัณฑ์ในอาคาร แบ่งโซนจัดแสดงออกได้ดังนี้

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

          ● โซนจัดแสดงที่ 1 พระราชพิธีในวิถีเกษตร แสดงให้เห็นถึงความสำคัญของพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ โดยทางด้านซ้ายและขวาเป็นจิตรกรรมฝาผนัง ที่ยืนยันว่าพระราชพิธีนี้มีมาตั้งแต่โบราณกาลและกษัตริย์ทุกยุคทุกสมัยทรงให้ความสำคัญยิ่ง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

          ● โซนจัดแสดงที่ 2 กษัตริย์เกษตร โรงภาพยนตร์ 3 มิติขนาดย่อม จุได้ 120 ที่นั่ง จัดแสดงความเป็นมาของคำว่า "กษัตริย์" ความสัมพันธ์ระหว่างสถาบันพระมหากษัตริย์กับการเกษตร

          ● โซนจัดแสดงที่ 3 เรื่องของพ่อในบ้านของเรา

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

          - หลักการทรงงาน รวบรวมแนวประพฤติปฏิบัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งสำนักงาน กปร. ได้รวบรวมไว้ 23 ข้อ เพื่อให้ประชาชนยึดเป็นแนวปฏิบัติ

          - ดอกบัวแห่งปัญญา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ความสำคัญกับภาคการเกษตร ด้วยทรงประจักษ์ดีว่าเกษตรกรรมเท่านั้นที่จะเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศ ดังนั้นเมื่อพระองค์ทรงพบว่าภาคการเกษตรมีปัญหาใดก็จะพระราชทานแนวทางแก้ไขปัญหานั้น ๆ

          - เรื่องของพ่อในบ้านเรา ภาพรอยยิ้มและความสุขของคนไทยใต้ร่มพระบารมี ชมและรับฟัง บทเพลงที่ประพันธ์ทั้งคำร้อง ทำนอง ขับร้องโดยกวีซีไรต์ คุณศักดิ์สิริ มีสมสืบ กับบทเพลงที่ชื่อว่า "บ้านของเรามีพ่อ"

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

          ● โซนจัดแสดงที่ 4 หัวใจใฝ่เกษตร ดินแดนที่จะทำให้ท่านพบกับความสุข สนุกสนาน เรียบง่ายในวัยเด็กผ่านของใช้ ของเล่นจากธรรมชาติที่ทำอย่างง่าย ๆ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

          ● โซนจัดแสดงที่ 5 ตามรอยพ่อ เปิดโอกาสให้ประชาชนทั้งหลายได้เรียนรู้แนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

          ● โซนจัดแสดงที่ 6 วิถีเกษตรของพ่อ พระอัจฉริยภาพด้าน ดิน น้ำ ป่า และคน ผ่านโครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา โครงการหลวง และศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง 6 ศูนย์

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ


          ● โซนจัดแสดงที่ 7 ภูมิพลังแผ่นดิน พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ตั้งแต่ทรงพระเยาว์ในพระอภิบาลของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พร้อมแนวคิดและแนวปฏิบัติในแต่ละช่วงวัยผ่านบิ๊กบุ๊กเล่มใหญ่

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

          ● โซนจัดแสดงที่ 8 นวัตกรรมของพ่อ รวมผลงานของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งด้านวรรณกรรม ศิลปะ ดนตรี สิ่งประดิษฐ์ต่าง ๆ ที่จดสิทธิบัตร จดทะเบียน เครื่องหมายการค้าและแจ้งจดลิขสิทธิ์ เพื่อเป็นมรดกสำหรับคนไทย และประเทศไทยสืบไป

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

          ● โซนจัดแสดงที่ 9 น้ำคือชีวิต เรียนรู้วัฏจักรของน้ำ จากฟ้า สู่ป่า เขา ไร่ นา จนมาถึงท้องทะเล

          นอกจากนี้ยังมีพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งในส่วนของ "นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง" และ "เกษตรตามรอยพ่อ" โดยมีแปลงสาธิตการทำการเกษตรต่าง ๆ ทั้งการปลูกข้าว ทำแปลงนาอินทรีย์ เทคนิคการทำนาต่าง ๆ การทำแปลงผัก การปลูกสมุนไพร การเพาะเห็ด ไปจนถึงปศุสัตว์

          และเป็นประจำทุกต้นเดือนในแต่ละเดือน พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ จะมีการจัดนิทรรศการเป็นประจำทุกเสาร์-อาทิตย์ต้นเดือน โดยในเดือนตุลาคม 2560 พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ได้มีการจัดนิทรรศการ "คิดถึงมิลืมเลือน" เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นต่อในหลวง รัชกาลที่ 9 อย่างหาที่สุดไม่ได้ ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาองค์ความรู้เกี่ยวกับการเกษตร จากผู้น้อมนำและบุคคลต้นแบบ ที่นำเอาคำสอนของในหลวง รัชกาลที่ 9 ไปพัฒนาตนเองเพื่อนำไปสู่ความพอเพียงที่ยั่งยืน และขยายผลส่งต่อให้กับผู้คนที่สนใจได้นำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเหมาะสม


พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ
ภาพจาก เฟซบุ๊ก แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ

          แผนที่การเดินทางมายัง "พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว"

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ

พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

          อัตราค่าเข้าชม : ผู้ใหญ่ 50 บาท เด็ก 30 บาท (กรณีเข้าชมต่อหนึ่งอาคาร)

          เวลาเปิด-ปิด : เวลา
09.00-16.00 น. (ยกเว้นวันจันทร์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

          ที่อยู่ : ถนนพหลโยธิน (ตรงข้ามโรงพยาบาลการุญเวช นวนคร) ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

          เบอร์โทรศัพท์ : 02 529 2212

          เว็บไซต์ : wisdomking.or.th และ เฟซบุ๊ก แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก แฟนคลับพิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ, wisdomking.or.th

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติฯ ตามรอยวิถีเกษตรของในหลวง รัชกาลที่ 9 อัปเดตล่าสุด 16 ตุลาคม 2560 เวลา 11:49:42 41,649 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP