ยกเว้นวีซ่าเที่ยวพม่า ครม. อนุมัติเที่ยวได้ 14 วัน-รอลงนาม


ยกเว้นวีซ่าพม่า แบบธรรมดา

          ครม. อนุมัติยกเว้นวีซ่าพม่า แบบธรรมดา ให้พำนักได้เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน เตรียมลงนามข้อตกลงดังกล่าวในเร็ว ๆ นี้ สำหรับผู้ที่จะเดินทางในระหว่างนี้ ยังจำเป็นต้องขอวีซ่าพม่า

          เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบอนุมัติการจัดทำความตกลงว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (วีซ่า) สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาระหว่างไทย-พม่า โดยอนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่เดินทางเข้าประเทศผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติได้รับยกเว้นวีซ่าและพำนักในประเทศผู้รับได้ไม่เกิน 14 วัน ตามที่กระทรวงการต่างประเทศ (กต.) เสนอมา พร้อมมอบหมายให้ พล.อ. ธนะศักดิ์ ปฏิมาประกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามในความตกลงดังกล่าว โดยมีรายละเอียดดังนี้

          1. เห็นชอบร่างความตกลงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ว่าด้วยยกเว้นการตรวจลงตราผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดา ทั้งนี้หากมีความจำเป็นต้องแก้ไขปรับปรุงร่างความตกลงฯ ในส่วนที่ไม่ใช่สาระสำคัญ เพื่อให้สอดคล้องกับผลประโยชน์และนโยบายของไทย ให้กระทรวงการต่างประเทศสามารถดำเนินการได้โดยไม่ต้องนำเสนอคณะรัฐมนตรีอีกครั้ง

          2. อนุมัติให้รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศลงนามในความตกลงดังกล่าว

          สำหรับสาระสำคัญของร่างความตกลงฯ ฉบับแก้ไขล่าสุดมีเนื้อหาคล้ายคลึงกับร่างความตกลงฯ ฉบับที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติ เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2556 โดยมีรายละเอียดที่แตกต่าง ดังนี้

              1. ข้อ 1 อนุญาตให้ผู้ถือหนังสือเดินทางธรรมดาของแต่ละฝ่ายที่เดินทางเข้าประเทศผ่านทางท่าอากาศยานนานาชาติ ได้รับการยกเว้นการตรวจลงตราและพำนักในประเทศผู้รับได้เป็นเวลาไม่เกิน 14 วัน

              2. ข้อ 5 การปฏิเสธการเข้าเมือง การลดระยะเวลา และการบอกเลิกการอนุญาต พำนัก สามารถทำได้โดยจะแจ้งเหตุผลหรือไม่ก็ได้ (ร่างความตกลงฯ เดิมระบุว่า “สามารถทำได้โดยไม่ต้องแจ้งเหตุผล”)

              3. ข้อ 8 วรรค 2 การยกเลิกความตกลงฯ จะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรผ่านช่องทางทางการทูต และความตกลงฯ จะสิ้นสุดลงและไม่มีผลบังคับใช้อีกต่อไปหลังจาก 90 วัน (ร่างความตกลงฯ เดิมระบุที่ 60 วัน) จากวันที่ได้มีการแจ้ง ซึ่งจำนวนวันที่ระบุในร่างความตกลงฯ อ้างอิงจากกรอบความตกลงอาเซียนว่าด้วยการยกเว้นการตรวจลงตรา (ASEAN Framework Agreement on Visa Exemption) ซึ่งได้มีการลงนามเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2549


              4. ยกเลิกข้อความภาคผนวกเอ (จุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งจัดตั้งโดยราชอาณาจักรไทย) และภาคผนวกบี (จุดผ่านแดนระหว่างประเทศที่ได้รับอนุญาตซึ่งจัดตั้งโดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

              อย่างไรก็ตาม ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงย่างกุ้ง ขอยืนยันว่า คนไทยที่จะเดินทางเข้ามาในประเทศเมียนมา ยังจำเป็นต้องได้รับการตรวจลงจราจากสถานทูตเมียนมาในไทย หรือผ่านระบบ e-visa ของทางการเมียนมา ก่อนการเดินทาง เนื่องจากในชั้นนี้ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ด้านการเข้า-ออกประเทศเมียนมาแต่อย่างใด 

***หมายเหตุ : อัพเดทข้อมูลล่าสุดเมื่อเวลา 17.49 น. วันที่ 22 กรกฎาคม 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
thaigov.go.th , Twitter ‏@natty_onravee

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ยกเว้นวีซ่าเที่ยวพม่า ครม. อนุมัติเที่ยวได้ 14 วัน-รอลงนาม โพสต์เมื่อ 22 กรกฎาคม 2558 เวลา 15:46:17 7,970 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP