เตรียมตัวเดินทาง สู่ประเทศสิงคโปร์

สิงคโปร์

สิงคโปร์

สิงคโปร์


Passport

          สำหรับผู้ที่ต้องการเดินทางไปสิงคโปร์ Passport (หนังสือเดินทาง) จะต้องมีอายุเหลือไม่ต่ำกว่า 6 เดือน (นับจากวันที่เดินทาง)

ขึ้นตอนการขอต่ออายุหนังสือเดินทาง

          เอกสาร : บัตรประชาชน (พร้อมสำเนา 1 ชุด), หนังสือเดินทางเล่มเดิม, เงินค่าธรรมเนียมการต่ออายุหนังสือเดินทาง ประมาณ 1,000-1,500 บาท

          ยื่นคำร้องด้วยตนเอง ที่กองหนังสือเดินทาง กรมกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (เวลา 08.30-15.30 น.) ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ (สามารถรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง หรือขอให้ส่งหนังสือเดินทางโดยทางไปรษณีย์ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม หรือจะฝากให้ผู้อื่นมารับแทน (ต้องมีหนังสือมอบอำหนาจ

ขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง

          เอกสาร : บัตรประชาชน หรือบัตรข้าราชการ (ผู้เยาว์ อายุต่ำกว่า 20ปี : สูติบัตร หรือบัตรประชาชน / ทะเบียนบ้ายของผู้เยาว์ และบิดามารดา / หลักฐานทางการทหาร (ชายที่อายุ 17 ปีขึ้นไป) / ทะเบียนสมรส บิดามารดา / บัตรประชาชนของบิดามารดาผู้เยาว์ต้องให้บิดามารดา หรือผู้แทนโดยชอบธรรมลงนามให้ความยินยอม

          เอกสารเพิ่มเติม (แล้วแต่กรณี) : ใบเปลี่ยนชื่อสกุล/ทะเบียนการรับรองบุตร/ทะเบียนการรับบุตรบุญธรรม/ทะเบียนหย่า/ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าวของบิดามารดา     

          ค่าธรรมเนียมประมาณ 1,000-1,500 บาท ใช้เวลาประมาณ 3 วันทำการ สามารถรับหนังสือเดินทางได้ด้วยตนเอง หรือขอให้ส่งหนังสือเดินทางโดยทางไปรษณีย์ โดยเสียค่าบริการเพิ่มเติม หรือจะฝากให้ผู้อื่นมารับแทน (ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ)

สิงคโปร์

สำนักงานของกองหนังสือเดินทาง

          1. กรมการกงศุล กระทรวงการต่างประเทศ เลขที่ 123 ถ.แจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพ โทร 02 9817171-80 ต่อ 2001-3 (คลิกดูแผนที่)

          2. ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า สาขาปิ่นเกล้า ชั้น 8 โทร 02 884882930 (คลิกดูแผนที่)

          3. ศูนย์การค้าเซ้นทรัล บางนา ชั้น 5 โทร 02 7440893-4 (คลิกดูแผนที่)

          กรุณาสอบถามรายละเอียดกับทางสำนักงานกงศุล อีกครั้งเพื่อความแน่นอน

Visa การเข้าประเทศสิงคโปร์

          สำหรับคนไทย การเดินทางไปประเทศสิงคโปร์ หากไม่เกิน 14 วัน จะได้รับการยกเว้นไม่ต้องยื่นเรื่องขอทำ Visa หากต้องการอยู่เกิน 14 วัน สามารถขอ Visa ได้ที่...

          สถานเอคอัครราชทูตสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย ตึกรัจนาการ ชั่น 9 เลขที่ 183 ถนนสาทรใต้ เขตยานนาวา กรุงเทพ 10120 โทร. 02 2862111, 02 2861434 หรือ e-mail singemb@pacific.net.th (เปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30 - 12.00 น. และ 13.00-16.30 น.)

          สถานทูตไทยในสิงคโปร์ ถนนออร์ชาร์ด สิงคโปร์ 238870 โทร (65) 6737-2644, 67372175-6

สิงคโปร์

ผู้ป่วย ผู้สูงอายุ เด็ก และคนพิการ ที่จำเป็นต้องใช้ Wheelchair เดินทาง

          (Whellchair ส่วนตัวจะต้องโหลดลงเครื่อง ส่วนการใช้ภายในสนามบินจะมี Wheelchair ให้ยืม) กรุณาสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสำหรับผู้ที่ต้องการรับบริการ พิเศษ จากทางสนามบิน ที่ TAX 02 5353571 (มีค่าใช้จ่าย ที่สนามบินไทย 200 บาท ที่สนามบินสิงคโปร์ 40 SGD

การเดินทางสู่ประเทศสิงคโปร์

          โดยส่วนใหญ่จะใช้การเดินทาง โดยเครื่องบิน (มีหลายสายการบินให้เลือกเดินทาง เช่น Jetstar  Airways/ สายการบินไทย / สายการบิน สิงคโปร์ แอร์ไลน์) สนามบินของประเทศสิงคโปร์ มีชื่อว่า สนามบิน ชางกี หรือ Changi international Airport ปกติจะใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ ถึง สนามบิน ชางกี สิงคโปร์ ประมาณ 2 ชั่วโมง

ภูมิอากาศของประเทศสิงคโปร์

          ประเทศสิงคโปร์มีภูมิอากาศ แบบร้อนชื้นเส้นศูนย์สูตร ซึ่งสภาพอากาศของประเทศสิงคโปร์ ก็จะคล้ายคลึงกับสภาพอากาศทางภาคใต้ของประเทศไทย กล่าวคือ อากาศจะร้อนและเปียกชื้นทั้งปี และจะมีความแตกต่างกันเพียงเล็กน้อยเท่านั้น ระหว่างอุณหภูมิสูงสุดเฉลี่ยคือ 31 องศาเซลเซียส และต่ำสุด 23 องศาเซลเซียส

          ประเทศสิงคโปร์มี 2 ฤดู ได้แก่...

          ฤดูร้อน จะอยู่ในช่วง เดือนกุมภาพันธ์ - เดือนตุลาคม
          ฤดูฝน จะอยู่ในช่วง เดือนพฤศจิการยน - เดือนมกราคม

เวลา

          สิงคโปร์เวลาเร็วกว่าประเทศไทย 1 ชั่วโมง (ดังนั้น อย่าลืมปรับเวลาที่นาฬิกาของท่านเมื่อเดินทางถึงประเทศสิงคโปร์


สิงคโปร์


อัตราแลกเปลี่ยน

          สิงคโปร์ใช้สกุลเงิน เหรียญ (ดอลล่าร์) สิงคโปร์ (SGD) อัตราแลกเปลี่ยนจะประมาณ 23-25 บาท ต่อ 1 ดอลล่าร์สิงคโปร์ (กรุณาตรวจเช็คอัตราแลกเปลี่ยนของ สิงคโปร์ ปัจจุบันจาก ลิงค์อัตราแลกเปลี่ยน ด้านล่าง)

ภาษา

          สิงคโปร์ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก นอกจากนี้จะมีภาษาจีนกลาง และภาษามาเลย์

ระบบไฟฟ้า

          สิงคโปร์ ใช้กระแสไฟฟ้า 220-240 โวลต์ เหมือนกับประเทศไทย แต่รูปแบบของ “ปลั๊กไฟ” จะไม่เหมือนของไทย คือจะเป็นแบบเต้าเสียบ 3 ขา (ของไทยจะใช้สองขา) ดังนั้น จึงต้องใช้ตัวแปลง (จาก 2 ขา เป็น 3 ขา) โดยปกติโรงแรมส่วนใหญ่จะมีปลั๊กสำหรับแปลงไว้ให้บริการ (ค่ามัดจำประมาณ 1 เหรียญสิงคโปร์ ได้เงินคืนเมื่อคืนของ)

โทรศัพท์

          หากโทรศัพท์จากเมืองไทยไปสิงคโปร์ ต้องกดรหัสผู้ให้บริการ 001 หรือ 008 หรือ 009 ตามด้วยรหัสประเทศ 65 แล้วตามด้วยหมายเลขที่ต้องการโทร 8 หลัก แต่หากโทรภายในประเทศสิงคโปร์ ก็สามารถใช้เบอร์โทรได้เลย โดยอัตราค่าโทรจะเป็น 0.10 (SGD) ต่อ 3 นาที

สิงคโปร์

การเดินทาง

          สิงคโปร์ สามารถเดินทางโดยระบบขนส่งสาธารณะได้หลายรูปแบบ ได้แก่...

          รถประจำทาง

          ให้บริการ 06.00-24.00 น. อัตราค่าโดยสารสำหรับรถประจำทางธรรมดา เริ่มต้นที่ 0.70-1.40 C ส่วนรถประจำทางปรับอากาศ 0.80-1.70 เหรียญสิงคโปร์ (ข้อควรระวังการจ่ายค่ารถประจำทางจะไม่มีการทอนเงินดังนั้น ควรเตรียมให้ให้พอดีกับค่าโดยสารที่ต้องจ่าย)

          รถไฟฟ้าใต้ดิน MRT

          ให้บริการ 05.30-24.00 น. อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 0.80-1.80 เหรียญ (สิงคโปร์) สำหรับนักท่องเที่ยวไม่ควรซื้อตั๋วรถไฟแบบ EZLink ควรซื้อเป็นตั๋วเที่ยวเดียว เพราะว่าขาออกสามารถแลกคืนได้ ตอนซื้อตั๋วจะต้องไปซื้อที่ตู้บริการขายตั๋วอัตโนมัติในสถานีรถไฟ ซึ่งเป็นเครื่องกดแบบช่วยตัวเอง ควรเลือกกดตั๋วแบบ Standard Ticket จากนั้นกดเลือกสถานที่(สถานี)ปลายทางที่เราจะไป เครื่องจะแสดงจำนวนเงินว่าเราต้องใส่ไปกี่เหรียญ จากนั้นเราก็หยอดเหรียญไปตามนั้น ถ้าเกินเครื่องก็จะทอนเงินมาให้โดยอัตโนมัติ (เวลาซื้อตั๋วเที่ยวเดียวเครื่องจะบวกค่าประกันบัตร 1 เหรียญ (สิงคโปร์) ดังนั้น เมื่อเราเดินทางถึง(สถานี)จุดหมาย ก็นำไปคืนที่ตู้ แล้วกด refund โดยสอดบัตรเข้าไป แล้วรับเงินคืน อย่าลืมว่าต้องเป็นภายในวันเดียวกันเท่านั้น)

          รถแ็ท็กซี่มิเตอร์

          ราคาจะขึ้นตามมิเตอร์ เริ่มต้นที่ประมาณ 2.40 เหรียญ (สิงคโปร์) และเพิ่ม 10 เซ็นต์ ต่อ 250 เมตร

          ** ต้องจ่ายเพิ่มอีก 50 % หากเป็นการใช้บริการระหว่าง เที่ยงคืน - 6.00 น.

          ** การใช้บริการจากสนามบินชางกี เพิ่มค่าบริการอีก 3 เหรียญ (สิงคโปร์) ยกเว้นวันศุกร์ เสาร์ อาทิตย์ 17.00-24.00 น. เพิ่มค่าบริการ 5 เหรียญ (สิงคโปร์)

          ** การเรียกบริการทางโทรศัพท์ เพิ่มค่าบริการอีก 3.20 เหรียญ (สิงคโปร์) และหากเป็นการโทรจองล่วงหน้าเกิน ครึ่งชั่วโมง ต้องเพิ่มค่าบริการ 5.20 เหรียญสิงคโปร์

          ** มีการใช้ระบบ ERP (คิดค่าใช้ถนนโดยเครื่องอีเลคโทรนิกส์) จะต้องเสียเพิ่มอีก 30 เซ็นต์ - 2 เหรียญ (สิงคโปร์) ในกรณีที่รถวิ่งผ่านถนนที่มีการคิดเงิน

EZLink

          นักท่องเที่ยวที่จะอยู่ในสิงคโปร์นาน ๆ และจะต้องขึ้นทั้งรถ MRT รถประจำทาง รถแท็กซี่ สามารถซื้อตั๋ว EZLink ซึ่งเป็นตั๋วแบบหักมูลค่าที่ใช้ไปในแต่ละครั้ง EZLink สามารถใช้ร่วมกันได้ทั้ง MRT รถประจำทาง Taxi สถานที่ท่องเที่ยวบางแห่ง

          บัตร EZLink ราคา 15 เหรียญ (สิงคโปร์) (มูลค่าที่ใช้ได้ 7 เหรียญสิงคโปร์ ค่ามัดจำบัตร 3 เหรียญสิงคโปร์ (ได้คืนเมื่อเลิกใช้) และเงินค่าบัตร 5 เหรียญ (สิงคโปร์) (ไม่ได้คืน)

          การเติมเงินเพิ่มในบัตร EZLink ทำได้ที่ตู้อัตโนมัติ และเพิ่มได้ครั้งละ 10 เหรียญ (สิงคโปร์)

          วิธีการใช้บัตร EZLink ก็ง่ายมาก แค่เอาบัตร EZLink ทาบไปบนเครื่องตัดบัตร ที่มีรูปบัตร EZLink เมื่อเครื่องตัดเงินเรียบร้อยจะมีสัญญาณแจ้งให้เราทราบ


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

 คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ


ขอขอบคุณข้อมูลจาก
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เตรียมตัวเดินทาง สู่ประเทศสิงคโปร์ โพสต์เมื่อ 29 มิถุนายน 2552 เวลา 17:04:50 1,360 อ่าน

คิดอย่างไรกับเรื่อง: เตรียมตัวเดินทาง สู่ประเทศสิงคโปร์ ?

รอโหลดข้อความของเพื่อน ๆ ด้านล่างนี้สักครู่ แล้วร่วมแสดงความคิดเห็นของคุณได้เลย !
TOP