คู่มือเดินทางเข้า สปป.ลาว
          คู่มือการเดินทางเข้าสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ผ่านทางด่านช่องเม็ก ดังนี้...

1. หลักฐานการเดินทาง

          ใบอนุญาตผ่านแดน (Border Passed) ให้ขอได้จากสำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

          สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหน้าหลัง จำนวน 3 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

          สำเนาทะเบียนบ้านจำนวน 3 แผ่น (รับรองสำเนาถูกต้องด้วย)

          รูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป

2. การปฏิบัต

          ให้ยื่นคำร้องขออนุญาตผ่านแดน พร้อมหลักฐานดังกล่าวล่วงหน้า 3 วันราชการต่อผู้มีอำนาจอนุมัติ ที่สำนักงานจังหวัด ศาลากลางจังหวัดอุบลราชธานี

          ในกรณีที่ผู้ติดตาม (บุตรโดยชอบด้วยกฎหมายเท่านั้น) อายุไม่เกิน 15 ปี ให้ติดรูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว 3 รูป เพื่อประกอบหลักฐาน

          ข้าราชการที่จะเดินทางผ่านแดนต้องได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรีเจ้าสังกัด

3. กำหนดเวลาเดินทาง

          ทัศนาจร หรือท่องเที่ยว 3 วัน

          ติดต่อธุรกิจการค้า หรือเยี่ยมญาติ 7 วัน

          ติดต่อธุรกิจการค้า (มีใบทะเบียนการค้ากับ สปป.ลาว) 30 วัน

          การนำพาหนะข้านแดนเข้าไปในลาว ผู้ขับต้องมีสำเนาใบอนุญาตขับขี่และใบเสียภาษีรถยนต์สำหรับรถยนต์ที่ยังไม่ได้โอนทะเบียนเป็นเจ้าของอย่างสมบูรณ์ และถูกต้องต้องมีเงินสดเป็น หลักทรัพย์ หรือบุคคลที่เชื่อถือได้เป็นผู้ค้ำประกัน

4. ขั้นตอนการยื่นหนังสื่อเดินทาง

          เมื่อได้รับอนุญาตผ่านแดนแล้ว ในวันเดินทางหรือก่อนเดินทาง 1 วันให้นำเอกสารไปยื่นที่ ที่ทำการตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดอุบลราชธานีอำเภอพิบูลมังสาหาร เพื่อตรวจสอบจำนวนคน เจ้าของรถ ใบขับขี่และใบเสียภาษีรถยนต์

          นำเอกสารดังกล่าว ไปตรวจสอบที่ด่านศุลกากรพิบูลมังสาหาร แล้วจึงนำไปจุดตรวจที่ด่านช่องเม็ก

          ติดต่อด่านศุลกากรลาว เพื่อตรวจสอบหลักฐาน และชำระค่าธรรมเนียม

5. ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในการเดินทาง

          ไปท่องเที่ยวไปเยี่ยมญาติ เสียค่าธรรมเนียมผ่านแดน (ลาว) คนละ 125 บาท

          ติดต่อธุรกิจการค้า เสียค่าธรรมเนียมผ่านแดน (สปป.ลาว) คนละ 220 บาท
วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดราชการ เสียค่าพาหนะที่พรมแดนไทย คันละประมาณ 500 บาท ซึ่งวันราชการไม่เสียค่าพาหนะและค่าล่วงเวลา

          เมื่อเดินทางจากช่องเม็กไปแล้ว เมื่อถึงเมืองเก่าโพนทอง ก็จะมีเส้นทางให้เลือกอยู่ 2 เส้นทางคือ..

          - เส้นทางเก่า ข้ามแพขนานยนต์ซึ่งข้ามจากท่าข้ามเมืองเก่าโพนทอง ไปยังท่าแพเมืองปากเซ รถ 1 คันค่าใช้จ่ายเที่ยวละประมาณ 195 บาท

          - เส้นทางใหม่ ข้ามทางสะพาน ลาว-ญี่ปุ่น(สะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งที่ 2) เมืองปากเซ แขวง จำปาสัก สปป.ลาวซึ่งจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการผ่านทาง โดยคิดอัตราค่าธรรมเนียมผ่านสะพานดังนี้...


 ประเภทรถ  ราคา/กีบ
     1. รถเครื่อง, สามล้อถีบ, รถลาก      500 กีบ => 2.5 บาท
     2. รถสามล้อเครื่อง      1,000 กีบ => 5 บาท
     3. รถตุ๊กตุ๊ก, สกายแล็ป, ต๊อกๆ      2,000 กีบ => 10 บาท
     4. รถเก๋ง, รถกะบะ      5,000 กีบ => 25 บาท
     5. รถโดยสาร หรือรถบัสไม่เกิน 15 ที่นั่ง      10,000 กีบ => 50 บาท
     6. รถโดยสาร หรือรถบัสไม่เกิน 35 ที่นั่ง      15,000 กีบ => 75 บาท
     7. รถบรรทุก 6 ล้อเล็ก      20,000 กีบ => 100 บาท
     8. เครื่องจักรประเภทล้อยางทุกชนิด      25,000 กีบ => 125 บาท
     9. รถโดยสาร หรือรถบัสเกิน 35 ที่นั่ง      25,000 กีบ => 125 บาท
     10. รถบรรทุก 6 ล้อใหญ่      27,000 กีบ => 135 บาท
     11. รถบรรทุก 10 ล้อใหญ่      34,000 กีบ => 190 บาท
     12. รถลาก      47,000 กีบ => 235 บาท
     13. รถพ่วง      52,000 กีบ => 260 บาท
     14. รถบรรทุกเกิน 18 ล้อขึ้นไป    
     62,000 กีบ => 310 บาท


          หมายเหตุ : เพื่อความสะดวกกรุณาเตรียมเงินให้ครบตามประเภทรถของท่าน อัตราแลกเปลี่ยน โดยประมาณ ณขณะนี้ 1 บาท ประมาณ 200 กีบ

          เมื่อเดินทางถึงเมืองปากเซแล้ว ให้นำเอกสารผ่านแดน ไปแจ้งเข้าเมืองที่แผนกจราจร และ ที่ทำการ แขวงจำปาสักและเมื่อจะเดินทางกลับให้นำเอกสารชุดเดิม ไปแจ้งขออนญาตออกนอกเมืองที่แผนกจราจร

          ผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎดังกล่าวข้างต้น จะต้องเสียค่าสินไหม หรือค่าปรับตั้งแต่ 100 - 500 บาท

6. ข้อปฏิบัติเมื่อเดินทางกลับมาถึงพรมแดนช่องเม็ก

          นำเอกสารผ่านแดนที่มีใบสลักหลังของแผนกจราจร และที่ทำการอำเภอ ยื่นให้เจ้าหน้าที่ศุลกากร (ลาว) เพื่อขอคืนเอกสารเดินทาง

          นำเอกสารการเดินทางมายื่นที่เจ้าหน้าที่พรมแดนช่องเม็กและด่านศุลกากร (ไทย) เพื่อตรวจ สอบหลักฐาน และจำนวนคน

          นำเอกสารเดินทางมายื่นต่อเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองด่านช่องเม็ก เพื่อตรวจสอบอีกครั้ง

7. ค่าล่วงเวลา

          การเดินทางกลับถึงด่านศุลกากร (ไทย - ลาว) ต้องอยู่ในช่วงเวลาราชการ ( 08.00- 12.00 น.และ 13.00 - 16.30น.) คือในเวลาราชการเท่านั้นหากเลยเวลาดั้งกล่าว จะต้องเสียเงินค่าล่วง เวลาทำงาน คนละ 5 บาทค่ารถคันละ 25 บาท

          อย่างไรก็ตาม เพื่อความถูกต้องโปรดติดต่อสอบถามรายละเอียดกับทางสำนักงานจังหวัดอีกครั้ง โทร (045)255505, 254218 หรือ E-mail :ubon_prov@hotmail.com


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ


คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ
 


ขอขอบคุณข้อมูลจาก

ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ Annira


เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
คู่มือเดินทางเข้า สปป.ลาว โพสต์เมื่อ 17 กรกฎาคม 2552 เวลา 17:01:46 143 อ่าน
TOP