x close

วีซ่าเชงเก้น การยื่นขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม เอกสาร รู้ไว้ทำผ่านฉลุย

          เที่ยวยุโรป จะไปทัวร์ยุโรปต้องทำวีซ่าเชงเก้น แล้ววีซ่าเชงเก้นคืออะไร ประเทศใดบ้างต้องขอวีซ่าเชงเก้น ต้องยื่นขออย่างไร ใช้เงินเท่าไร ยื่นขอที่ไหน มีเอกสารอะไรบ้าง มาดูกัน
          การเที่ยวยุโรป เป็นความใฝ่ฝันของใครหลายคน เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวสวย ๆ รออยู่มากมาย แต่สำหรับนักท่องเที่ยวชาวไทย การแค่มีเงินเพียงอย่างเดียวก็ใช่ว่าจะซื้อตั๋วเครื่องบินแล้วเดินทางไปเที่ยวได้เลย เพราะจะต้องมีเอกสารสำคัญอย่างหนึ่งที่แสดงถึงการอนุญาตให้เข้าประเทศบางประเทศในยุโรปได้ด้วย ถึงจะไปเที่ยวได้ นั่นก็คือ "วีซ่าเชงเก้น" แล้วเจ้าวีซ่าชนิดนี้คืออะไร ต้องดำเนินการขออย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง เราไปทำความรู้จักกัน
วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น คืออะไร

         วีซ่าเชงเก้น (Schengen Visa) คือเอกสารที่จะระบุถึงการอนุญาตให้ผู้ที่มีถิ่นอาศัยอยู่นอกเหนือจากกลุ่มประเทศเชงเก้นสามารถเดินทางเข้าไปในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ และสามารถข้ามเขตแดนไปยังประเทศอื่น ๆ ที่อยู่ในกลุ่มได้ด้วย ซึ่งจะมีทั้งวีซ่าพำนักระยะสั้น สำหรับการพำนักสูงสุด 90 วัน และวีซ่าพำนักระยะยาว
วีซ่าเชงเก้น

วีซ่าเชงเก้น เข้าได้กี่ประเทศ

          สำหรับการทำวีซ่าเชงเก้นนั้น ถ้าทำเพียงครั้งเดียวจะสามารถเข้าไปท่องเที่ยวได้ทุกประเทศในกลุ่มที่ทำข้อตกลงร่วมกัน ซึ่งมีทั้งหมดมากถึง 26 ประเทศด้วยกัน ได้แก่ ประเทศออสเตรีย, ประเทศเบลเยียม, สาธารณรัฐเช็ก, ประเทศเดนมาร์ก, ประเทศเอสโตเนีย, ประเทศฟินแลนด์, ประเทศฝรั่งเศส, ประเทศเยอรมนี, ประเทศกรีซ, ประเทศฮังการี, ประเทศไอซ์แลนด์, ประเทศอิตาลี, ประเทศลัตเวีย, ประเทศลิกเตนสไตน์, ประเทศลิทัวเนีย, ประเทศลักเซมเบิร์ก, ประเทศมอลตา, ประเทศเนเธอร์แลนด์, ประเทศนอร์เวย์, ประเทศโปแลนด์, ประเทศโปรตุเกส, ประเทศสโลวาเกีย, ประเทศสโลวีเนีย, ประเทศสเปน, ประเทศสวีเดน และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ 
 

ใครที่ต้องทำวีซ่าเชงเก้น

          สำหรับบุคคลที่ไม่ได้มีสัญชาติ หรือถิ่นพำนักถาวรในกลุ่มประเทศเชงเก้น จำเป็นจะต้องขอวีซ่าเชงเก้น รวมถึงผู้ที่ถือพาสปอร์ตไทยด้วย ซึ่งจะต้องมีจุดประสงค์เดินทางเข้าไปยัง 26 ประเทศข้างต้นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้

 • ธุรกิจ
 • เยี่ยมเยียน
 • ท่องเที่ยว
 • กิจกรรมพิเศษทางวัฒนธรรมและกีฬา
 • แวะเปลี่ยนเครื่องบินหรือเรือโดยสาร
 • ติดต่อราชการ
 • การรักษาพยาบาล
 • การศึกษาและงานวิจัย

ประเภทของวีซ่าเชงเก้น และอายุของวีซ่าเชงเก้น

          ตามเหตุผลด้านข้างต้น ซึ่งบางข้อจะต้องพิจารณาถึงความถี่ของการเข้าออกประเทศต่าง ๆ ในกลุ่มประเทศเชงเก้น ทำให้ต้องแบ่งแยกวีซ่าเชงเก้นออกเป็น 3 แบบ ได้แก่
 

 1. แบบใช้ได้ครั้งเดียว (Single-entry Visa)
 2. แบบใช้ได้ 2 ครั้ง (Double-entry Visa)
 3. แบบใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งตามอายุของวีซ่า (Multiple-entry Visa)


          ส่วนอายุของวีซ่านั้นจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของสถานทูต อาจจะพอดีกับวันเดินทาง หรืออาจจะมากกว่า 1-2 วัน หรือมากกว่านั้นก็เป็นไปได้ ส่วนถ้าสมัครแบบ Multiple-entry Visa ก็อาจจะได้รับการพิจารณาให้มีอายุวีซ่าระหว่าง 1-5 ปี (แต่อยู่ได้ไม่เกิน 90 วันในแต่ละครั้ง)

การขอวีซ่าวีซ่าเชงเก้น

          แม้ว่าหลาย ๆ ท่านจะบอกว่าการจะได้วีซ่าเชงเก้นนั้นค่อนข้างยาก แต่ถ้าหากเราเตรียมเอกสารให้เพียบพร้อม กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นความจริง ยื่นขอให้ถูกต้องตามขั้นตอน ก็มีโอกาสได้รับการพิจารณาให้ได้วีซ่าเชงเก้นเกินกว่า 50% ไปดูข้อมูลเกี่ยวกับการขอวีซ่าเชงเก้นกันดีกว่า ว่าเราต้องเตรียมเอกสารอะไร อย่างไร ยื่นขอที่ไหนดี มีค่าใช้จ่ายเท่าไร
 

- ควรยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้ากี่วัน

          ตามกฎของการทำวีซ่าเชงเก้น กำหนดให้สามารถยื่นขอวีซ่าเชงเก้นล่วงหน้าได้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนที่จะเดินทาง และไม่ต่ำกว่า 15 วันก่อนการเดินทาง (กฎใหม่ที่เพิ่งเริ่มในเดือนมกราคม 2020) เช่น จะเดินทางวันที่ 1 มกราคม ก็สามารถยื่นขอได้ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม และต้องยื่นก่อนวันที่ 16 ธันวาคม
 

- เอกสารการขอวีซ่าเชงเก้น
 

 • แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า >> กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน และต้องเป็นความจริง (บางประเทศสามารถกรอกออนไลน์ได้)
   
 • ภาพถ่ายหน้าตรงขนาด 35 x 45 มิลลิเมตร 2 ภาพ ต้องถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน และเป็นภาพที่ถูกต้องตรงตามกฎระเบียบของการขอวีซ่าเชงเก้น คือ ตั้งแต่ศีรษะจนถึงปลายคาง จะต้องอยู่ระหว่าง 70-80% ของภาพถ่าย ทั้งนี้ถ้าเป็นของประเทศเดนมาร์ก (รวมถึงเกาะกรีนแลนด์) และประเทศไอซ์แลนด์ จะต้องถ่ายให้มีใบหน้าไม่น้อยกว่า 30 มิลลิเมตร และห้ามเกิน 36 มิลลิเมตร โดยวัดจากด้านบนศรีษะจนถึงปลายคาง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ schengenvisainfo.com
 • หนังสือเดินทาง (Passport) >> ต้องมีอายุเหลือไม่น้อยกว่า 3 เดือน และมีหน้าว่างอย่างน้อย 2 หน้า ถ้าหากว่าเคยได้รับวีซ่าเชงเก้นมาก่อนแล้ว และอยู่ในพาสปอร์ตเล่มเก่า ให้นำไปยื่นด้วย (ควรถ่ายเอกสารสำรองไป 1 ชุด)
   
 • รายละเอียดการเดินทาง >> แผนการท่องเที่ยวว่าจะไปกี่วัน แต่ละวันไปที่ไหนบ้าง ไปกี่ประเทศ
   
 • ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
   
 • เอกสารการจองที่พัก การจองและการเช่าสิ่งต่าง ๆ >> เช่น การเช่ารถ และการจองตั๋วรถไฟใน/ระหว่างประเทศ
   
 • ประกันการเดินทาง >> จะต้องมีการคุ้มครองไม่น้อยกว่า 30,000 ยูโร และจะต้องเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับการรับรองจากสถานทูต
   
 • หลักฐานทางการเดิน >> สเตตเมนต์ (Bank Statement) 3 เดือนล่าสุด ควรมีเงินในบัญชีให้ครอบคลุมถึงการใช้จ่ายตลอดทั้งทริป ยกตัวอย่าง ค่าครองชีพในยุโรปจะตกวันละไม่น้อยกว่า 3,000 บาท ถ้าไป 7 วัน ก็ควรมีเงินในบัญชีไม่น้อยกว่า 21,000 บาท แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็แนะนำให้บวกเพิ่มเข้าไปอีกเท่าตัว
   
 • หนังสือรับรองการทำงาน (ถ้ามี)
   
 • หนังสือเชิญจากบริษัท หน่วยงาน ที่ระบุวัตถุประสงค์ชัดเจน หรือหนังสือรับรองความสัมพันธ์ทางครอบครัวระหว่างผู้เชิญและผู้ยื่นวีซ่า (ถ้ามี)
   
 • เงินค่าธรรมเนียมวีซ่าเชงเก้น >> ในการขอวีซ่าเชงเก้นนั้นในปี 2020 นี้จะอยู่ที่ 80 ยูโร ประมาณ 2721.03 บาท (ณ วันที่ 29 มกราคม 2563 1 ยูโร = 34.01 บาท) บวกเพิ่มค่าบริการของแต่ละศูนย์ยื่นวีซ่าอีกประมาณ 1,000-1,500 บาท
วีซ่าเชงเก้น

- ยื่นขอวีซ่าเชงเก้นที่ไหน 

          ตรงนี้เราต้องพิจารณาจากแผนการเดินทางของเราเป็นหลัก ว่าจะเดินทางไปท่องเที่ยวประเทศไหนบ้าง ไปประเทศละกี่วัน ถ้าไปประเทศเดียวก็ยื่นขอกับประเทศนั้น ๆ ถ้าไปหลายประเทศก็ให้ยึดจากประเทศที่เราอยู่นานที่สุด แต่ถ้าแผนการเดินทางทุกประเทศอยู่นานเท่ากันหมด ก็ให้ยื่นขอกับประเทศแรกที่เดินทางไปถึง

          ทั้งนี้แต่ละประเทศในกลุ่มวีซ่าเชงเก้น ก็จะมีมีวิธีการยื่นวีซ่าที่แตกต่างกันออกไป บางประเทศสามารถให้เรายื่นขอได้ที่สถานทูตโดยตรง แต่บางประเทศก็ให้ยื่นขอผ่านทางศูนย์ยื่นคำร้องขอวีซ่า เช่น VFS Global, TLS Contact และ BLS International
 

- นัดวันยื่นวีซ่า

          การจะยื่นขอวีซ่าเชงเก้น จะให้เราจองคิวออนไลน์ไปก่อนล่วงหน้าเสมอ ไม่สามารถ Walk-in เข้าไปได้
 

- การพิจารณาวีซ่าเชงเก้นใช้เวลากี่วัน

          แต่ละประเทศจะมีระยะเวลาพิจารณาวีซ่าไม่เท่ากัน แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็จะอยู่ระหว่าง 3-7 วันทำการ
 

- การรับเล่มพาสปอร์ตและวีซ่าคืน

          จะมีทั้งให้ไปรับด้วยตัวเอง และส่งทางไปรษณีย์

รายละเอียดเพิ่มเติม

          ทั้งนี้สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำวีซ่าเชงเก้นได้ที่ schengenvisainfo.com, VFS Global, TLS Contact และ BLS International  
 

          หวังว่าข้อมูลข้างต้นจะเป็นประโยชน์ให้กับผู้ที่กำลังจะเดินทางไปเที่ยวยุโรป ถ้าเตรียมเอกสารให้เพียบพร้อม ก็มีสิทธิ์ได้รับวีซ่าไม่ยาก เราเป็นกำลังใจให้นะ :)
 

หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 29 มกราคม 2563
 

ขอขอบคุณข้อมูลจาก
ec.europa.eu, schengenvisainfo.com, VFS Global, TLS Contact, BLS International และ thaiembassy.com
 

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
วีซ่าเชงเก้น การยื่นขอวีซ่า ค่าธรรมเนียม เอกสาร รู้ไว้ทำผ่านฉลุย อัปเดตล่าสุด 7 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 17:46:57 79,742 อ่าน
TOP