x close

10 ข้อควรรู้ ก่อนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          ข้อน่ารู้เพื่อเตรียมตัวเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

          ใกล้เข้ามาทุกทีแล้วกับอีกหนึ่งวันสำคัญของพสกนิกรชาวไทย นั่นคืองานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะเป็นวันที่เราทุกคนต่างพร้อมใจกันน้อม​ส่ง​เสด็จ​สู่​สวรร​คา​ลัยอย่างสมพระเกียรติ ซึ่งแน่นอนว่าประชาชนที่ไปร่วมงานพระราชพิธีย่อมมีจำนวนมาก และเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย วันนี้เราจึงมีข้อควรรู้สำหรับการเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับทุกฝ่าย
1. หมายกำหนดการพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช


          วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560

          - พระราชพิธีพระราชกุศลออกพระเมรุมาศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

          วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560

          - พระราชพิธีเชิญพระบรมศพไปพระเมรุมาศ
          - พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

          วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560

          - พระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐิ ณ พระเมรุมาศ

          วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560

          - พระราชพิธีพระราชกุศลพระบรมอัฐิ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท

          วันอาทิตย์ที่ 29 ตุลาคม 2560

          - พระราชพิธีเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ ขึ้นประดิษฐานพระวิมานบนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท

          - พระราชพิธีบรรจุพระบรมราชสรีรางคาร ณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร และวัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

2. เส้นทางขบวนพระบรมราชอิสริยยศ

          เส้นทางการอัญเชิญพระบรมศพของขบวนพระบรมราชอิสริยยศ จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปสู่พระเมรุมาศ หรืออัญเชิญพระบรมอัฐิจากพระเมรุมาศมาสู่พระบรมมหาราชวัง พระบรมราชสรีรางคารไปบรรจุ ตามโบราณราชประเพณี ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช วันที่ 26-29 ตุลาคม 2560 ซึ่งจะมีทั้งหมด 6 ริ้วขบวนด้วยกัน

          ริ้วขบวนที่ 1 เชิญพระโกศทองใหญ่โดยพระยานมาศสามลำคาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ผ่านทางประตูเทวาภิรมย์ จากนั้นใช้เส้นทางถนนมหาราช เลี้ยวเข้าสู่ถนนท้ายวัง มุ่งไปยังถนนสนามไชย เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถ บริเวณหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม (รวมระยะทาง 817 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          ริ้วขบวนที่ 2 เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาค จากหน้าวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ไปทางถนนสนามไชย ยาตราขบวนแห่เชิญพระโกศทองใหญ่ จากถนนสนามไชย เข้าสู่ถนนราชดำเนินใน จากนั้นขบวนพระบรมราชอิสริยยศแห่เชิญพระโกศทองใหญ่เข้าสู่ท้องสนามหลวง (รวมระยะทาง 890 เมตร ใช้เวลาประมาณ 2 ชั่วโมง)

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          ริ้วขบวนที่ 3 เชิญพระโกศทองใหญ่ลงจากพระมหาพิชัยราชรถโดยเกรินบันไดนาค ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่บนราชรถปืนใหญ่ ตั้งขบวนพระบรมราชอิสริยยศเข้าสู่ราชวัติ เวียนพระเมรุมาศโดยอุตราวัฏ (เวียนซ้าย) 3 รอบ เวียนพระเมรุมาศครบ 3 รอบแล้ว เทียบราชรถปืนใหญ่ที่เกรินบันไดนาคพระเมรุมาศ เชิญพระโกศทองใหญ่ขึ้นประดิษฐาน ณ พระจิตกาธาน (รวมระยะทาง 260 เมตรต่อรอบ ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          ริ้วขบวนที่ 4 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานในบุษบกพระที่นั่งราเชนทรยาน และเชิญพระบรมราชสรีรางคารขึ้นประดิษฐานในพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย จากพระเมรุมาศเข้าสู่พระบรมมหาราชวัง เคลื่อนขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิ พระบรมราชสรีรางคาร ขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระบรมราชสรีรางคารโดยพระที่นั่งราเชนทรยานน้อย แยกเข้าวัดพระศรีรัตนศาสดาราม เชิญพระผอบพระบรมราชสรีรางคารพักไว้ที่พระศรีรัตนเจดีย์

          ขบวนพระบรมราชอิสริยยศเชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน เข้าประตูพิมานไชยศรี เชิญพระโกศพระบรมอัฐิจากพระที่นั่งราเชนทรยานเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ประดิษฐานที่บุษบกแว่นฟ้าทอง (รวมระยะทาง 1,074 เมตร ใช้เวลาประมาณ 30 นาที)

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          ริ้วขบวนที่ 5 เชิญพระโกศพระบรมอัฐิโดยพระที่นั่งราเชนทรยาน จากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท ขึ้นประดิษฐาน ณ พระวิมาน บนพระที่นั่งจักรีมหาปราสาท (รวมระยะทาง 63 เมตร ใช้เวลาประมาณ 10 นาที)

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          ริ้วขบวนที่ 6 ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสรีรางคารจากพระศรีรัตนเจดีย์ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม โดยรถยนต์พระที่นั่งออกจากพระบรมมหาราชวัง ทางประตูวิเศษไชยศรี ไปยังวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ขบวนกองทหารม้า เชิญพระบรมราชสรีรางคาร จากวัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร โดยรถยนต์พระที่นั่ง ไปบรรจุ ณ วัดบวรนิเวศราชวรวิหาร

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

3. การเข้าร่วมแสดงความอาลัยในเส้นทางริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศพระบรมศพ สำหรับประชาชนทั่วไป ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

          ประชาชนจะต้องเดินเท้าผ่านจุดคัดกรองจำนวน 9 จุด ได้แก่

          - แยกสะพานมอญ

          - ท่าช้าง

          - มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

          - ศาลแม่พระธรณีบีบมวยผม

          - ถนนกัลยาณไมตรี

          - แยกสะพานช้างโรงสี

          - แยกวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามวรมหาวิหาร

          - ท่าพระจันทร์

          - ใต้สะพานสมเด็จพระปิ่นเกล้า

          โดยจะต้องนำบัตรประชาชนมาแสดงกับเจ้าหน้าที่ ไม่อนุญาตให้พกพาวัตถุโลหะที่อาจเป็นอันตรายเข้าพื้นที่โดยเด็ดขาด และแนะนำให้พกเฉพาะสิ่งของจำเป็นเท่านั้น

          เมื่อผ่านจุดคัดกรองแล้วประชาชนสามารถจับจองพื้นที่บริเวณทางเท้าริมถนนมหาราช ถนนสนามไชย และยาวถึงหน้าศาลหลักเมือง เฉพาะฝั่งตรงข้ามพระบรมมหาราชวังเท่านั้น โดยสามารถถ่ายภาพได้ด้วยความเหมาะสม ห้ามเซลฟี่ และไลฟ์สด หรือถ้าไม่สะดวกสามารถติดตามการถ่ายทอดสด หรือเข้าร่วมพิธีในสถานที่ที่มีการจัดสร้างพระเมรุมาศจำลอง และซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ได้ทั่วประเทศ (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "เปิดจุดจับจองพื้นที่ ร่วมแสดงความอาลัย ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ 26 ต.ค.")

4. ระบบขนส่งสาธารณะ

          กระทรวงคมนาคมได้อำนวยความสะดวกด้านคมนาคม เพื่อรองรับประชาชนเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ไว้หลากหลายเส้นทางด้วยกัน  เช่น

          - การเดินทางเข้าบริเวณพระราชพิธี โดยระบบราง

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - การเดินทางเข้าบริเวณพระราชพิธี จากท่าอากาศยาน

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - การเดินทางเข้าบริเวณพระราชพิธี โดยระบบรถสาธารณะ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - การเดินทางเข้าบริเวณพระราชพิธี โดยระบบเรือ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ กระทรวงคมนาคม โทรศัพท์ 1356

          ทั้งนี้ในส่วนของภาครัฐและเอกชน ได้เตรียมความพร้อมรองรับการเดินทางของประชาชน ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศ เพื่อรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างเต็มที่ ตั้งแต่วันที่ 25-27 ตุลาคม 2560 เช่น

          - การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          พร้อมเปิดให้บริการอาคารและลานจอดรถ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - แอร์พอร์ต เรล ลิงก์

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          พร้อมเปิดให้บริการอาคารและลานจอดรถ

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - การรถไฟแห่งประเทศไทย

          การรถไฟฯ ได้เตรียมความพร้อมในการรองรับการเดินทางของประชาชนที่จะเดินทางมาจากต่างจังหวัด และปริมณฑล เพื่อร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ โดยการเพิ่มขบวนรถเร็วพิเศษช่วยการโดยสาร ชั้น 3 จากต่างจังหวัดและขบวนรถดีเซลรางจากเขตปริมณฑล (เป็นขบวนรถให้บริการฟรี) รวมทั้งการพ่วงตู้โดยสารเพิ่มไปกับขบวนรถด่วนและรถเร็วที่มีเดินประจำ ในระหว่างวันที่ 23-31 ตุลาคม 2560 ดังนี้

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          ทั้งนี้ในส่วนของภาคเอกชนและรัฐบาล ยังมีบริการ Shuttle Bus เชื่อมต่อการเดินทางถึงพระราชพิธี เช่น

          - กรมการขนส่งทางบก

          กรมการขนส่งทางบก ร่วมกับสมาคมผู้ประกอบการรถขนส่งทั่วไทย จัดรถเช่าเหมาจำนวน 100 คันให้บริการรับ-ส่งฟรี จากจุดจอดรอบกรุงเทพฯ เข้าไปบริเวณใกล้เคียงงานพระราชพิธี พร้อมเตรียมพื้นที่ภายในกรมการขนส่งทางบกเป็นจุดจอดรถ ในวันที่ 21-23 ตุลาคม 2560, วันที่ 26 ตุลาคม 2560 และวันที่ 28-29 ตุลาคม 2560

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - ท่าอากาศยานไทย

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9
          ทั้งนี้โดยยกเว้นจอดรถยนต์ระหว่างวันที่ 19-30 ตุลาคม 2560

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          หมายเหตุ : สามารถดูรายละเอียดข้อมูลการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพเพิ่มเติมได้ที่ "คำแนะนำการเดินทางเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวง ร.9"

5. พระเมรุมาศจำลองทั่วประเทศ

          สำหรับสถานที่ตั้งพระเมรุมาศจำลองทั้ง 85 แห่ง ที่ประชาชนชาวไทยสามารถถวายดอกไม้จันทน์ได้อย่างพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศ โดยจัดตั้งอยู่ในอำเภอเมืองทั้ง 76 จังหวัด

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          รวมถึงยังมีซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดใหญ่ จำนวน 16 ซุ้ม ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง จำนวน 26 ซุ้ม และสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ตามวัดต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพฯ 50 เขต จำนวน 62 แห่ง

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9
งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          (*** ทั้งนี้สามารถเข้าไปตรวจสอบรายชื่อสถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ ได้ที่ เว็บไซต์ kingrama9.th)

6. การแต่งกายและการเตรียมพร้อมเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

          - การแต่งกายและการเตรียมพร้อม

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - ขั้นตอนและวิธีในการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - กำหนดการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

7.  เส้นทางปิดการจราจร

          สำหรับประชาชนที่จะเดินทางร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ปิดการจราจรรอบท้องสนามหลวงและห้ามนำรถยนต์ รถจักรยานยนต์ เข้าจอดตลอดเวลาทั้ง 2 ฝั่ง ตั้งแต่วันที่ 25-29 ตุลาคม 2560 ดังนี้

          1. ถนนราชดำเนินใน
          2. ถนนสนามไชย
          3. ถนนหลักเมือง
          4. ถนนกัลยาณไมตรี
          5. ถนนเจริญกรุง
          6. ถนนพระพิพิธ
          7. ถนนท้ายวัง
          8. ถนนมหาราช (ข้างพระบรมมหาราชวัง)
          9. ถนนมหาราช (ข้างวัดพระมหาธาตุ)
          10. ถนนพระจันทร์
          11. ถนนเศรษฐการ
          12. ถนนเชตุพน
          13. ถนนพระยาเพชร
          14. ถนนหน้าพระลาน
          15. ถนนหน้าพระธาตุ
          16. ถนนราชินี
          17. ถนนพระอาทิตย์
          18. ซอยสราญรมย์

          (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "ปิด 13 เส้นทางจราจร วันซ้อมใหญ่ งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ")

8. สถานที่ท่องเที่ยว ธนาคาร ที่ปิดให้บริการในวันที่ 26 ตุลาคม 2560

          ในช่วงถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 มีหลายสถานที่และห้างร้านประกาศปิด เพื่อต้องการให้พนักงานได้ไปร่วมถวายดอกไม้จันทน์ เพื่อแสดงความอาลัย ใครมีแพลนจะไปที่ไหนลองเช็กกันให้ดี ๆ นะคะ

          - Tesco Lotus

          วันที่ 26 ตุลาคม 2560 เทสโก้ โลตัส จะปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 14.00 น. เพื่อให้พนักงานได้มีโอกาสร่วมแสดงความอาลัยพร้อมกับปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ และจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - Major Group

          ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 โรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา จะงดให้บริการ เพื่อเปิดโอกาสให้พนักงานทั่วประเทศ 119 สาขา ร่วมแสดงความอาลัยพร้อมกับปวงชนชาวไทยทั้งประเทศ และโรงภาพยนตร์ในเครือ เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป ทุกสาขา ทั่วประเทศ จะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติอีกครั้ง ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน

          ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ห้างสรรพสินค้าอิเซตัน แจ้งปิดให้บริการ เป็นเวลา 1 วัน เนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

          ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เพื่อร่วมแสดงความอาลัยในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยจะเปิดให้บริการตามปกติ ในวันที่ 27 ตุลาคม 2560

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - สภากาชาดไทย

          ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย ถนนอังรีดูนังต์ จะหยุดทำการเนื่องในวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และจะเปิดรับบริจาคโลหิตตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2560 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ เฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society)

          - ธนาคารแห่งประเทศไทย

          ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 ธนาคารพาณิชย์ปิดให้บริการทุกสาขาทั่วประเทศ แต่ประชาชนสามารถทำธุรกรรมทางการเงินผ่าน Internet Banking หรือ ATM ได้ตามปกติ ทั้งนี้เพื่อให้พนักงานของธนาคารพาณิชย์ได้มีส่วนร่วมในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งรวมถึงสาขาที่เปิดให้บริการทุกวัน เช่น สาขาที่อยู่ในห้างสรรพสินค้า

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          - ไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์

          ในวันที่ 26 ตุลาคม 2560 บริษัท ซีอาร์ซี ไทวัสดุ จำกัด (ไทวัสดุ โฮมเวิร์ค และบ้านแอนด์บียอนด์) ประกาศปิดสาขาทั่วประเทศ ตั้งแต่เวลา 14.00น. เพื่อให้พนักงานและผู้ปฏิบัติงาน ได้มีโอกาสร่วมแสดงความจงรักภักดี และแสดงความอาลัยโดยการเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทน์

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

9. บริเวณพระเมรุมาศในหลวง รัชกาลที่ 9 จะยังคงเปิดให้เข้าชมเป็นเวลา 1 เดือน หลังเสร็จสิ้นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ

          รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนเข้าชมความงดงามของพระเมรุมาศ ตลอด 1 เดือน หลังเสร็จสิ้นงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ผ่านพระราชประวัติ พระราชกรณียกิจ เรื่องราวโครงการพระราชดำริ ตลอดจนเปิดโอกาสให้ประชาชนได้ชื่นชมความงดงามของพระเมรุมาศ และอาคารประกอบ ณ บริเวณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง ระหว่างวันที่ 1-30 พฤศจิกายน 2560 (สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ "รัฐบาลเตรียมเปิดให้ประชาชนชมความงาม พระเมรุมาศ ตลอดเดือน พ.ย. นี้")

10. เบอร์โทรศัพท์ติดต่อประสานงานในพื้นที่รอบพระบรมมหาราชวังและสนามหลวง

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          นอกจากนี้คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ได้เพิ่มช่องทางการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารผ่าน Line เพื่อให้ประชาชนได้รับข่าวสารได้รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ โดยสามารถ สแกน QR Code หรือที่ลิงก์ line.me

งานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9

          ทั้งหมดนี้เป็นเพียงคำแนะนำเบื้องต้นเล็ก ๆ น้อย ๆ สำหรับประชาชนที่ต้องการเข้าร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทั้งนี้ด้วยจำนวนประชาชนเป็นจำนวนมากที่เดินทางไปเข้าร่วม ดังนั้นการปฏิบัติตัวให้อยู่ในระเบียบแบบแผนและกฎข้อบังคับจึงเป็นเรื่องจำเป็น เพื่อให้พระราชพิธีเป็นไปด้วยความราบรื่น และเป็นการแสดงความอาลัยถวายแด่พระผู้เสด็จสู่สวรรคาลัยเป็นครั้งสุดท้าย

          หมายเหตุ : ข้อมูลอาจมีการเปลี่ยนแปลงกรุณาตรวจสอบอีกครั้ง ข้อมูล ณ วันที่ 11 ตุลาคม 2560

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
เฟซบุ๊ก ศูนย์ข้อมูลข่าวสารงานพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช, เฟซบุ๊ก การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย, เฟซบุ๊ก Airport Rail Link, เว็บไซต์ railway.co.th, เฟซบุ๊ก กรมการขนส่งทางบก PR.DLT.News, เฟซบุ๊ก AOT Official, เฟซบุ๊ก กรมประชาสัมพันธ์, เฟซบุ๊ก กองประชาสัมพันธ์ กทม., เว็บไซต์ kingrama9.th, เฟซบุ๊ก Tesco Lotus - เทสโก้ โลตัส, เฟซบุ๊ก Major Group, เฟซบุ๊ก Isetan Thailand, เฟซบุ๊ก Bacc หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร, เฟซบุ๊ก The Thai Red Cross Society, เฟซบุ๊ก ธนาคารแห่งประเทศไทย - Bank of Thailand, เฟซบุ๊ก HomeWorks Thailand

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
10 ข้อควรรู้ ก่อนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวง ร.9 โพสต์เมื่อ 12 ตุลาคม 2560 เวลา 14:23:03 18,046 อ่าน
อ่านความคิดเห็นของเพื่อนๆ ..คิดอย่างไรกับเรื่องนี้ เขียนเลย
TOP