ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามรอยรัชกาลที่ 9 ณ จังหวัดราชบุรี

ตามรอยรัชกาลที่ 9

          สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี ผลักดันเส้นทาง "ท่องเที่ยวและเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามรอยรัชกาลที่ 9" ให้สอดรับกับนโยบายรัฐบาลด้านแผนยุทธศาสตร์ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจมั่นคง สังคมมีความสุข ตลอดกับเป็นวาระขับเคลื่อนของจังหวัดราชบุรี

          "โครงการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามรอยรัชกาลที่ 9" เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์แผนการท่องเที่ยวของจังหวัดราชบุรี โดยเฉพาะ "โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม" อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดราชบุรี ซึ่งปัจจุบันมาเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาด้านเกษตรกรรมส่งเสริมอาชีพแก่เกษตรกรและผู้สนใจ ทั้งยังเป็นสถานที่ท่องเที่ยวเชิงเกษตรแวะมาสัมผัสวิถีชีวิตเรียบง่ายพอเพียงตามแนวคิดของในหลวง รัชกาลที่ 9


ตามรอยรัชกาลที่ 9

ตามรอยรัชกาลที่ 9
นายบุญช่วย ช่วยระดม


          โดย "นายบุญช่วย ช่วยระดม" ผู้อำนวยการโครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี กล่าวว่า ในปี 2529 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 ได้เสด็จพระราชดำเนินทอดพระเนตรโครงการศูนย์ศึกษาวิธีการฟื้นฟูที่ดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้มเป็นครั้งแรก ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการศึกษาหาวิธีการปรับปรุงดินเสื่อมโทรมให้สามารถใช้ประโยชน์ในการเพาะปลูกได้ โดยทำการทดสอบวางแผนและจัดระบบปลูกพืชที่เหมาะสมกับสภาพพื้นที่ในลักษณะศูนย์ศึกษาการพัฒนาขนาดย่อม

ตามรอยรัชกาลที่ 9

          ภายในโครงการสามารถเข้าชมบริเวณภายใน ซึ่งประกอบด้วยแปลงสาธิตผ่านการเรียนรู้ต่าง ๆ พลับพลาที่ประทับซึ่งเตรียมไว้รับเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 ตั้งอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำ และต้นประดู่อายุ 21 ปี ที่พระองค์ทรงปลูกไว้ เส้นทางศึกษาธรรมชาติบนป่าเขาเขียว ในเส้นทางได้สัมผัสกับป่าเต็ง และป่าเบญจพรรณ จุดชมวิวเขาเขียวเห็นพื้นที่ด้านล่าง เป็นต้น  

ตามรอยรัชกาลที่ 9

ตามรอยรัชกาลที่ 9

          "ปีหนึ่ง ๆ ในช่วงฤดูท่องเที่ยวฤดูหนาวปลายปี เช่นในปี 2559 ได้มีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าเขาชะงุ้มมากกว่า 160,000 คน สามารถสร้างรายได้ให้กับชุมชน ซึ่งปัจจุบันเป็นเส้นทางท่องเที่ยวที่จังหวัดราชบุรี ผลักดันให้เป็นเส้นทางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ เปรียบเสมือนเป็นพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติ เป็นแลนด์มาร์กของจังหวัดราชบุรี"

ตามรอยรัชกาลที่ 9

ตามรอยรัชกาลที่ 9

          นอกจากพื้นที่กิจกรรมตามรอยพระบาทในหลวง รัชกาลที่ 9 ณ โครงการศึกษาวิธีการฟื้นฟูดินเสื่อมโทรมเขาชะงุ้ม อันเนื่องมาจากพระราชดำริ อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี แล้ว ยังมีสถานที่ที่พระองค์ทรงเคยเสด็จเยือน โดยทรงปลูกต้นอินทนิล 2 ต้น ไว้เป็นที่ระลึก และเป็น Unseen ในจังหวัดราชบุรี นั่นก็คือ "วัดป่าพระธาตุเขาน้อย" อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี ซึ่งภายในวัดยังมีอัฐิธาตุหลวงปู่เทสก์ ให้นักท่องเที่ยวได้กราบนมัสการเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมถึงบนเขายังเป็นจุดชมวิวพาโนรามา มองได้รอบทิศทาง 360 องศา 

ตามรอยรัชกาลที่ 9

          นอกจากแหล่งท่องเที่ยวตามรอยเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 ดังที่ได้กล่าว ยังมีชุมชนที่น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง นำมาปรับใช้ในการบริหารจัดการด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ทำให้เกิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดราชบุรี นั่นก็คือ "กาดวิถีชุมชน น้อมนำเศรษฐกิจพอเพียง" หรือตลาดเมืองโบราณบ้านคูบัว ตั้งอยู่ ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี โดยการนำของ "พระครูใบฎีกาสุพจน์ ธีรวํโส" เจ้าอาวาสวัดโขลงสุวรรณคีรี กล่าวว่า วันนี้วัด โรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันเดินตามรอยพ่อหลวงรัชกาลที่ 9  ริเริ่ม "กาดวิถีชุมชนคูบัว" ขึ้น เพื่อให้เป็นศูนย์กลางของการท่องเที่ยวโดยชุมชนไท - ยวน เป็นตลาดย้อนยุค ที่มีบรรยากาศตามวิถีชีวิตท้องถิ่นของชุมชน มีเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ความเป็นไท - ยวน ดั้งเดิม

ตามรอยรัชกาลที่ 9

          "กาดวิถีชุมชนคูบัว" ณ วัดโขลงสุวรรณคีรี ตำบลคูบัว อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี เปิดให้นักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศได้ในทุกวันศุกร์ - เสาร์ - อาทิตย์ เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชม และเลือกซื้อผลิตภัณฑ์ชุมชม นำมาซึ่งรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นรวมถึงการได้ศึกษาประวัติศาสตร์ของเมืองโบราณบ้านคูบัว ได้สัมผัสโบราณสถานความรุ่งเรืองในสมัยทวารวดีของเมืองราชบุรีอีกด้วย

ตามรอยรัชกาลที่ 9


          อย่างไรก็ตามนอกจากแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่ได้นำเสนอ ทั้ง 3 แห่งนี้แล้ว ยังมีสถานที่สำคัญอื่น ๆ อีกมากมายหลายเส้นทาง ในเส้นทางตามรอยเสด็จในหลวง รัชกาลที่ 9 ที่นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสถึงเรื่องราวที่น่าประทับใจ และกิจกรรมที่สร้างสรรค์ เช่น สหกรณ์โคนมหนองโพราชบุรี อำเภอโพธาราม ถ้ำเขางู (อุทยานหินเขางู) อำเภอเมือง ถ้ำจอมพล อำเภอจอมบึง วัดถ้ำสิงโตทอง อำเภอจอมบึง รวมถึงวัดโชติทายการาม อำเภอดำเนินสะดวก ซึ่งอยู่ใกล้กับตลาดน้ำดำเนินสะดวก แหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดราชบุรี

          ในทุกสถานที่และเส้นทาง "ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามรอยรัชกาลที่ ๙" ของจังหวัดราชบุรี สามารถเชื่อมโยงเป็นเส้นทางท่องเที่ยว เพื่อให้ประชาชนได้น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ล้วนเป็นเรื่องราวที่มีประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่า และมีเหตุการณ์อันน่าประทับใจ สักครั้งต้องตามรอยเสด็จประพาสไปเที่ยวกัน หรือสนใจสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032 322028

ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก
สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดราชบุรี
สนามกีฬากลางจังหวัดราชบุรี อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี

เรื่องที่คุณอาจสนใจ
เรื่องที่คุณอาจสนใจ
ท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ตามรอยรัชกาลที่ 9 ณ จังหวัดราชบุรี โพสต์เมื่อ 19 กันยายน 2560 เวลา 11:17:29 568 อ่าน
TOP