ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ


ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (ททท.)

          "การเริ่มต้นที่ดี คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ" จากคติดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำกิจกรรม "ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง" ขึ้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เดินทางท่องเที่ยวสักการะสถานที่อันเป็นมงคล เพื่อการเริ่มต้นอย่างมีความสุขสงบทางใจ ตามคติความเชื่อของไทย อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที่สำคัญของเกาะ รัตนโกสินทร์และบริเวณโดยรอบอีกด้วย

สำหรับ 9 พระอารามหลวง ได้แก่...


วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

          คติ : เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ ดอกไม้พวงมาลัย

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดิน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิมเรียกว่า "หมู่บ้านกุฎีจีน" วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า "วัดกัลยาณมิตร" พร้อมกับทรงสร้างพระวิหารหลวงเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธไตรรัตนนายก" (หลวงพ่อโต) ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 4 หรือเรียกตามแบบจีนว่า ชำปอฮุดกง หรือ ชำปอกง

          วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ นอกจากนี้ ยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2408

          การเดินทาง 
         
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั้งอยู่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี มีโดยรถประจำทาง สาย 40, 57, 149 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 177 หรือจะไปทางเรือก็ต้องข้ามเรือข้ามฟากที่ท่าเรือปากคลองตลาดมาท่าเรือวัดกัลยาฯ


ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

2. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

          คติ : มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง
          เครื่องสักการะสำหรับพระประธานในโบสถ์ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก
          เครื่องสักการะสำหรับรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท : ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตรโกสินทร์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่ และรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายราชสามัญ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิงหนาท ต่อมาเมื่อมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึกถึง 3 ครั้ง จึงพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดชนะสงคราม"

          วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย เป็นพระประธาน มีพระนามว่า "พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ" ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ

          การเดินทาง

          วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บนถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 33, 64, 65 หรือรถปรับอากาศ สาย ปอ. 3, 32, 33, 64, 65


วัดโพธิ์
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

          คติ : ร่มเย็นเป็นสุข
          เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในนาม "วัดโพธิ์" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อ "วัดโพธาราม" พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบูรณะและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างประเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา ต่อมาใน พ.ศ. 2377 รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระเจดีย์ แล้วพระราชทานนามว่า "พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ" และทรงสร้าง "พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกนิธาน" เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 และทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพธิ์เป็น "มหาวิทยาลัยสำหรับประชาชน" จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมสรรพวิชาความรู้มาจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้บริเวณพระอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้

          ที่วัดโพธิ์มี "พระพุทธเทวปฏิมากร" ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ใต้ฐานชุกชี บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 มีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด และองค์ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนพื้นพระบาทประดับมุก เป็นภาพมงคล 108 ประการ นอกจากนั้น วัดโพธิ์ยังมีเจดีย์ทั้งสิ้น 99 องค์ ถือว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย และมีพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 1- 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

          ในปัจจุบันวัดโพธิ์เปิดอบรมเผยแพร่วิชาการแพทย์แผนโบราณ โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข

          การเดินทาง

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร สามารถโดยสารรถประจำทางสาย 12, 44, 82, 91 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 12, 32, 44, 91, 51


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          คติ : เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2326 เพื่อความสะดวกเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี และเพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิอายุของพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายในราชสกุล ภายในวัดพระแก้วมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร" (พระแก้วมรกต) ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรสวยงามและยาวที่สุดในโลก มีปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งเป็นปราสาทยอดปรางค์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1- 8

          มีพระศรีรัตนเจดีย์ประดับกระเบื้องสีทองทั้งองค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุมีหอพระราชพงศานุสรณ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาลของ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีหอระฆังที่มีระฆังซึ่งตีมีเสียงดังกังวานดี มีพระบรมราชานุสาวรีย์ประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์และยัง มีรูปยักษ์ 6 คู่ เป็นรูปยักษ์ตัวสำคัญจากเรื่องรามเกียรติ์ เป็นปูนปั้นทาสี ประดับกระเบื้องเคลือบสีต่าง ๆ สูงประมาณ 6 เมตร ตั้งประจำที่ช่องประตูพระระเบียง

          การเดินทาง

          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร สามารถโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 25, 32, 33, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 2, 3, 6, 25, 32, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203, 512

  
วัดระฆังโฆสิตาราม
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
     
          คติ : ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม วัดระฆัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อว่า “วัดบางว้าใหญ่” เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่า "พระประธานยิ้มรับฟ้า" นอกจากนี้ ยังมีหอไตรเป็นรูปเรือนสามหลังแฝด ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สำคัญหลายแห่งทั้งบานประตู และฝาผนังรวมทั้งตู้พระไตรปิฏกสมัยกรุงศรีอยุธยา

          วัดระฆังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณ วิทยาคุณโด่งดังมากแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การไปสักการะสมเด็จพุฒาจารย์ เพื่อขอพรโดยการสวดคาถาชินบัญชรเมื่อสวดจบแล้ว ปักธูปที่กระถางและปิดทองที่รูปปั้น แล้วอย่าลืมพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
          การเดินทาง

          วัดระฆังโฆสิตารามมรมหาวิหาร ตั้งอยู่บนถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย สามารถโดยรถประจำทาง สาย 19, 57 ส่วนทางเรือ โดยเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วลงที่ท่ารถไฟ หรือท่าวังหลัง หรือข้ามฝากที่ท่าช้างแล้วขึ้นที่ท่าเรือวัดระฆัง

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

          คติ : วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ "วัดมหาสุทธาวาส" วันนี้เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2350 เสร็จสมบูรณ์ พ.ศ. 2390 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดสุทัศนเทพวราราม"

          ที่พระวิหารมี "พระศรีศากยมุนี" เป็นพระประธานซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วย สำริดถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา บานประตูใหญ่ของพระวิหารสลักไม้สวยงามรอบพระวิหารมีถะ หรือเจดีย์ศิลาแบบจีนตั้งอยู่บนฐานทักษิณ เป็นถะ 6 ชั้น จำนวน 28 องค์ มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ เป็นพระประธานปางมารวิชัย ใหญ่กว่าพระที่หล่อในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ องค์อื่น ๆ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่งดงามมาก พระอุโบสถนี้นับว่ายาวที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีศาลาการเปรียญที่มีพระพุทธเสรฏฐมุนี เป็นพระประธานที่หล่อด้วยกลักฝิ่นเมื่อ พ.ศ. 2382 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน

          การเดินทาง

          วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร สามารถโดยสารรถประจำทางสาย 10, 12, 42 รถปรับอากาส สาย ปอ. 10, 12, 42

 
วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

7. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

          คติ : ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่
 
          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอก เมื่อ พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) เสด็จทางชลมารคจากกรุงศรีอยุธยามารุ่งเช้าที่หน้าวัดมะกอก จึงโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์ แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วัดแจ้ง" ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอรุณราชวราราม"

          ในสมัยกรุงธนบุรีวัดอรุณราชวรารามเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้ว นอกจากนั้นยังมียักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่ 2 ตน ตั้งอยู่หน้าประตูซุ้มยอดพระมงกุฏ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "ยักษ์วัดแจ้ง"

          ภายในวัดอรุณราชวรารามนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 33 วาเศษ ประดับด้วยชิ้นกระเบื้องเคลือบสีต่าง ๆ ยอดพระปรางค์เป็นนภศูล ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีปรางค์ทิศทั้ง 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูติ เทศน์พระธัมมจักร ตรัสรู้ นิพพาน การเดินเวียนทักษิณาวัดรอบพระปรางค์ 3 รอบ โดยเดินเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อความเป็นสิริมงคล มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก" ซึ่งรัชกาลที่ 2 ทรงปั้นหุ่นและพระพักตร์ด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เอง และยังมีพระวิหารที่มีพระบรมสารีริกธาติที่เกศพระพุทธชมภูนุชฯ มีพระอรุณหรือพระแจ้ง ที่รัชกาลที่ 4 ทรงอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์

          การเดินทาง

          วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ สามารถโดยรถประจำทาง สาย 19, 57 หรือนั่งเรือโดยสารข้ามฟากจากท่าเตียน มาขึ้นที่วัดอรุณ


วัดบวรนิเวศวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

8. วัดบวรนิเวศวิหาร
         
          คติ : พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต
          เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชชวรวิหาร สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2367 - 2375 เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดใหม่ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ เมื่อรัชกาลที่ 3 ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จมาประทับเมื่อปี พ .ศ. 2375 นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลปัจจุบันทรงผนวช เป็นวัดของคณะ สงฆ์ฝ่ายคามวาสีของธรรมยุติกนิกาย

          สิ่งสำคัญภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารแบบตรีมุข หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบ ตรงกลางมีตรามหามงกุฎ พระประธานในพระอุโบสถและพระพุทธชินสีห์ วิหารพระศาสดา พระเจดีย์ใหญ่ และพระตำหนักปั้นหยา สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าที่ทรงผนวช

          การเดินทาง

          วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงนิเวศ เขตพระนคร สามารถโดยรถประจำทาง สาย 10, 12, 56, 68


วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

          คติ : เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล
          เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดสำคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โปรดให้ขุดคลองรอบพระอารามและพระราชทานนามว่า วัดสระเกศ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอารามและสร้างสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง

          สิ่งสำคัญภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่เกิดทรุดพังลง รัชกาลที่ 4 โปรดให้ซ่อมแซม โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ ภายในพระอุโบสถที่ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝีมือช่าง สมัยรัชกาลที่ 3 และหอไตร ศิลปะสมัยอยุธยา บานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำ

          การเดินทาง

          วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ   


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

 สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 135 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
บทบาทหน้าที่และจุดยืนของ ทบ/กองทัพ ต่อสถานการณ์การชุมนุม
กองทัพบก ขอเรียนชี้แจงให้พี่น้องชาวไทยทุกคนได้ทราบว่า ...
“ทหาร/กองทัพ ยังคงเชื่อมั่นว่า พี่น้องชาวไทยส่วนใหญ่ของประเทศ (64 ล้านคน) เห็นด้วยกับกองทัพในการที่ทุกฝ่ายจะต้องแก้ไขปัญหาตามกระบวนการประชาธิปไตย โดยแนวทางสันติวิธี และต้องการเห็นพี่น้องชาวไทยทุกคนมีความสามัคคีกันอีกครั้ง”
จากคุณ 529 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-16 22:34:20 ]
ความคิดเห็นที่ 134 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
พระบรมราโชวาทแก่ผู้สอบไล่ได้ตามหลักสูตรของสำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภา
ณ อาคารใหม่สวนอัมพร วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๗
"กฎหมายมิใช่ตัวความยุติธรรม หากเป็นแต่เพียงบทบัญญัติหรือปัจจัยที่ตราไว้ เพื่อรักษาความยุติธรรมผู้ใดก็ตามแม้ไม่รู้กฎหมาย แต่ถ้าประพฤติปฏิบัติด้วยความสุจริตแล้ว ควรได้รับความคุ้มครองจากกฎหมายเต็มที่ ตรงกันข้ามคนที่รู้จักกฎหมาย แต่ใช้กฎหมายไปในทางทุจริตควรต้องถือว่าทุจริต และกฎหมายไม่ควรคุ้มครองจนเกินเลยไป เพราะฉะนั้นจึงไม่สมควรจะถือว่า การรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินมีวงกว้างอยู่เพียงแค่ขอบเขตของกฎหมาย จำเป็นต้องขยายออกไปให้ถึงศีลธรรมจรรยาตลอดจนเหตุ และผลความเป็นจริงด้วย"
จากคุณ 026 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-16 22:33:48 ]
ความคิดเห็นที่ 132 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
สอบถามนิดนึงว่าไปยังไงอ่ะคะ ต้องเสียเท่าไร
จากคุณ น้ำฝน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-18 11:39:25 ]
ความคิดเห็นที่ 131 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
คิดจะเเย่งเเฟนกูเมิง รู้ สันดารมันหรือยังคิดจะทําให้รักกูพังระวังจะได้ใช้กรรมเเทนกู
จากคุณ นัทวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 14:19:51 ]
ความคิดเห็นที่ 130 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
I LOVE U (ผมรักเมืองไทยจุงเบย
จากคุณ นัทวัฒน์ อั้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 14:08:28 ]
ความคิดเห็นที่ 129 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
หล่วงพั้งปั๋ง
จากคุณ บ... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 14:07:37 ]
ความคิดเห็นที่ 128 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง

หล่งพี่ไก่
จากคุณ bank เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 14:04:17 ]
ความคิดเห็นที่ 127 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไครุตัวมี หมอย เยดกับกู
จากคุณ แบงค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 14:04:08 ]
ความคิดเห็นที่ 126 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไอเลิฟยูอั้มวัดสนามชัย
จากคุณ นัทวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 14:03:34 ]
ความคิดเห็นที่ 125 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไปเที่ยวกันเถอะ
จากคุณ BY แบงค์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 13:49:02 ]
ความคิดเห็นที่ 124 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขอเบอร์โทรหน่อย 5555
จากคุณ นัทวัฒน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 13:48:59 ]
ความคิดเห็นที่ 123 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ผมรักเมื่องไทย
จากคุณ จีรพงษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 13:47:12 ]
ความคิดเห็นที่ 122 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
พงศวัสดิ์ไอเลิฟยู


จากคุณ พงศวัสดิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 13:45:06 ]
ความคิดเห็นที่ 121 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
)ไปหว้พระกันเถอะ
จากคุณ พงศ์สวัสดิ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 13:44:37 ]
ความคิดเห็นที่ 120 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ผมเด็กบางพลี ศาราคู่ นะคาบ อยากไปเหมื่อนกัน
จากคุณ จีรพงษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 13:43:27 ]
ความคิดเห็นที่ 119 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไปเหมื่อนกัน คาบ
จากคุณ พีรัชชัย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-04 13:38:59 ]
ความคิดเห็นที่ 118 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขอบคุณค่ะ
จากคุณ Daro เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-22 11:42:07 ]
ความคิดเห็นที่ 117 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
จากคุณ 123 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-05 07:58:32 ]
ความคิดเห็นที่ 116 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไปไหว้พระมากมายคะ แต่อยู่ไกลจัง
แต่ก็ตั้งใจจาไปให้ได้เดือนสิงหาคมนี้แน่นอน
( แฮ่ๆๆรอเก็บตังค์เดินทาง หาเพื่อนไปด้วย 55 )
จากคุณ choi an an เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-07 15:59:00 ]
ความคิดเห็นที่ 115 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
เรากะจะไปไหว้วันพรุ่งนี้หละไม่ก็วันอาทิต อยากลองไปทำด้วยตัวเองบ้าง ^^'' กะจะไปขอพรไกล้ถึงวันเกิดล๊ะ เลยหาโอกาสซะเยยย : )
จากคุณ ถุงแป้ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-05 22:00:28 ]
ความคิดเห็นที่ 114 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
จากคุณ ้ำพิดัร เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-04 19:02:11 ]
ความคิดเห็นที่ 113 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไปมากๆเลย
จากคุณ waewsuteera เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-25 13:38:11 ]
ความคิดเห็นที่ 112 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
javascript:select_emo('e2_03');เอาบุญมาเยอะเลยค่ะjavascript:select_emo('e2_04');javascript:select_emo('e2_02');javascript:select_emo('e2_01');javascript:select_emo('e2_05');
จากคุณ น้องไอซ์ มันเกลียว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-07 10:56:03 ]
ความคิดเห็นที่ 111 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
เรากำลัง Plan ว่าจะไปกับแม่หละ
จากคุณ Inthira_Boat เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-02 14:16:57 ]
ความคิดเห็นที่ 110 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
มา ไหว้ พระ กัน กันนะเพื่อนๆๆ
จากคุณ ปังปอนด์รักพี่อู๋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-31 10:25:59 ]
ความคิดเห็นที่ 109 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ทำดีเอาไวนะทุกคน
จากคุณ ปัง ปอนด์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-31 10:14:18 ]
ความคิดเห็นที่ 108 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากปัยจุง
จากคุณ เค้กที๊ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-23 15:00:07 ]
ความคิดเห็นที่ 107 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
เค้าอยากไปกับแฟนมั่งอ่ะ คงจะมีความสุขมากเลยว่าปะ
จากคุณ nipaporn เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-10 16:15:22 ]
ความคิดเห็นที่ 106 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ชอบค่ะ ได้ไปเที่ยวผ่อนคลายอารมณ์ แถมได้ไหว้พระ 9 วัดด้วย จิตสงบ กายสงบ ใจสงบแน่นอนค่ะ
จากคุณ ชนานันท์ สวยเลือกได้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-22 20:01:01 ]
ความคิดเห็นที่ 105 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไหว้พระ
จากคุณ พถ้เพพดะพเอเกดกด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-30 20:16:27 ]
ความคิดเห็นที่ 104 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ยากไปติดต่อได้ที่ไหนคะ
จากคุณ อรรมลา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-29 20:30:03 ]
ความคิดเห็นที่ 103 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
มีรถตุ๊กตุ๊กพาเที่ยวเปล่าค่ะ
จากคุณ poar เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-18 13:16:46 ]
ความคิดเห็นที่ 102 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไปมาแล้ว เมื่อวันอาทิตย์ที่แล้ว แต่ละวัดสวยงามจริงๆ ไม่น่าเชื่อเลยเราเป็นคนไทยแท้ๆ เพิ่งเคยไปแต่ฝรั่งเนี่ย เต็มไปหมด...มีโอกาสต้องไปอีกให้ได้... แต่ละวัดก็ไม่ได้ห่างกันมาก นั่งตุ๊กๆ ต่อไปทีละวัด ส่วนวัดอรุณ วัดกัลยาณมิตร วัดระฆัง ก็แค่นั่งเรือข้ามฟากไป..สุดยอดจริงๆๆๆ
จากคุณ แก้มค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-14 19:53:13 ]
ความคิดเห็นที่ 101 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไปดูบ้างจัง
จากคุณ ㅋㅋㅋ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-08 13:33:17 ]
ความคิดเห็นที่ 100 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไป
จากคุณ กิตติพรกิตติ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-06 22:20:30 ]
ความคิดเห็นที่ 99 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
เราจะไปวันพรุ่งนี้แล้ว9วัดตามแผนที่เลย ตามไปทำบุญกันเยอะๆนะค่ะ
จากคุณ น่ารัก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-04 22:33:03 ]
ความคิดเห็นที่ 98 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
วันเสาร์นี้อยากไปแต่ไม่รู้จะไปเริ้มต้นที่ไหนแนะนำหน่อยครับ
จากคุณ บีบีบีบีบีบีบีบี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-04 14:45:18 ]
ความคิดเห็นที่ 97 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไหว้พระขอพร 9 วัด เป็นมงคลกับชีวิต ปีละหนวันที่ดีก็วันขึ้นปีใหม่
ทำบุญใส่บาตรที่สนามหลวงเสร็จก็ไหว้พระ 9วัดครบก็ตกเย็น
4-5โมงไปด้วยกันนะคะคนเยอะมากๆๆๆๆ ไปทุกปีคะ
จากคุณ ณัฐ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-28 11:38:19 ]
ความคิดเห็นที่ 96 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไปด้วยกันไหมคะไหว้พระ 9วัด เราไปทุกปีเลย เริ่มต้นที่ศาลหลักเมือง
ก่อน แล้วต่อด้วยวัดพระแก้วมรกต คนเยอะมากแย่งกันทำบุญ
ต้องแต่งตัวให้สุภาพด้วยนะคะ ห้ามสายเดี่ยว ห้ามนุ่งสั้น ไม่งั้นเขาไม่ให้เข้าไปกราบพระในอุโบสถค้า
จากคุณ ณัฐ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-28 11:27:39 ]
ความคิดเห็นที่ 95 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไปจังเลยค่ะ
จากคุณ เบ็นจี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-17 20:18:46 ]
ความคิดเห็นที่ 94 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไหว้พระแล้ว อย่าลืมคิดดี ทำดีทุกวันน่ะค่ะ
จากคุณ narumol เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-15 21:20:33 ]
ความคิดเห็นที่ 93 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อาทิตย์นี้จะไปวัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหารค่ะ

จากคุณ แดง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-09 20:26:39 ]
ความคิดเห็นที่ 92 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไปเที่ยวทุกวัดเลยค่ะ
จากคุณ แดง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-09 20:21:08 ]
ความคิดเห็นที่ 91 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ชอบมากค่ะ:
จากคุณ แดง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-09 20:18:36 ]
ความคิดเห็นที่ 90 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อารมณ์ตอนนี้เครียดและเซ็งๆๆสุด
จากคุณ aunchalee jamsawang เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-13 17:06:00 ]
ความคิดเห็นที่ 89 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
จากคุณ op[]l;jj เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-12 18:06:37 ]
ความคิดเห็นที่ 88 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
เป็นจังไสหนอพี่น้องบ้านเฮา
จากคุณ ฮักไผมีเเต่คนขี้ตั๊ว ซังคนขี้คั๊ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-12 18:00:55 ]
ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ดีมักคัฟเพาะผมก็ชอบคัฟ ผมชอบบบบบบมักกกกกกก
จากคุณ ฮักไผมีเเต่คนขี้ตั๊ว ซังคนขี้คั๊ว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-11 19:18:51 ]
ความคิดเห็นที่ 86 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ปีใหม่นี้จะพาครอบครัวไปไหว์พระขอพรครับ
จากคุณ 9425 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-31 20:39:59 ]
ความคิดเห็นที่ 85 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ยังไม่เคยไปเลย อยากไปมั่งค่ะ
จากคุณ aor เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-18 11:40:39 ]