ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ


ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง (ททท.)

          "การเริ่มต้นที่ดี คือส่วนหนึ่งของความสำเร็จ" จากคติดังกล่าว การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) จึงได้จัดทำกิจกรรม "ไหว้พระขอพร 9 พระอารามหลวง" ขึ้น เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวที่สนใจได้เดินทางท่องเที่ยวสักการะสถานที่อันเป็นมงคล เพื่อการเริ่มต้นอย่างมีความสุขสงบทางใจ ตามคติความเชื่อของไทย อีกทั้งยังเป็นการเรียนรู้ถึงคุณค่าของโบราณสถานที่สำคัญของเกาะ รัตนโกสินทร์และบริเวณโดยรอบอีกด้วย

สำหรับ 9 พระอารามหลวง ได้แก่...


วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

1. วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร

          คติ : เดินทางปลอดภัยดี มีมิตรไมตรีที่ดี
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนแดงคู่ ดอกไม้พวงมาลัย

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เจ้าพระยานิกรบดินทร์ (โต กัลยาณมิตร) ได้อุทิศที่ดิน ซึ่งบริเวณดังกล่าวเดิมเรียกว่า "หมู่บ้านกุฎีจีน" วัดนี้สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ.2368 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้ถวายเป็นพระอารามหลวง ได้รับพระราชทานนามว่า "วัดกัลยาณมิตร" พร้อมกับทรงสร้างพระวิหารหลวงเพื่อเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธไตรรัตนนายก" (หลวงพ่อโต) ซึ่งเป็นชื่อที่ได้รับพระราชทานจากรัชกาลที่ 4 หรือเรียกตามแบบจีนว่า ชำปอฮุดกง หรือ ชำปอกง

          วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร เป็นวัดเดียวในประเทศไทยที่มีองค์พระประธานเป็นพระพุทธรูปปางปาลิไลยก์ โดยประดิษฐานอยู่ในพระอุโบสถ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังเรื่องพุทธประวัติ นอกจากนี้ ยังมีหอพระธรรมมณเฑียรเถลิงพระเกียรติ เป็นที่เก็บพระไตรปิฎกและพระคัมภีร์ต่าง ๆ ซึ่งรัชกาลที่ 4 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2408

          การเดินทาง 
         
วัดกัลยาณมิตรวรมหาวิหาร ตั้งอยู่แขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี มีโดยรถประจำทาง สาย 40, 57, 149 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 177 หรือจะไปทางเรือก็ต้องข้ามเรือข้ามฟากที่ท่าเรือปากคลองตลาดมาท่าเรือวัดกัลยาฯ


ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

2. วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร

          คติ : มีชัยชนะต่ออุปสรรคทั้งปวง
          เครื่องสักการะสำหรับพระประธานในโบสถ์ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก
          เครื่องสักการะสำหรับรูปเคารพสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาท : ธูป 5 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 1 ดอก

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท สร้างสมัยก่อนกรุงรัตรโกสินทร์ สมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาททรงสถาปนาวัดขึ้นมาใหม่ และรัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้เป็นวัดพระสงฆ์ฝ่ายราชสามัญ เพื่อเป็นการให้เกียรติแก่ทหารรามัญในกองทัพของสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุ รสิงหนาท ต่อมาเมื่อมีชัยชนะต่อกองทหารข้าศึกถึง 3 ครั้ง จึงพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดชนะสงคราม"

          วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร มีพระพุทธรูปปูนปั้นลงรักปิดทอง ปางมารวิชัย เป็นพระประธาน มีพระนามว่า "พระพุทธนรสีห์ตรีโลกเชฏฐ์ มเหทธิศักดิ์ปูชนียะชยันตะโคดมบรมศาสดา อนาวรญาณ" ประดิษฐาน ณ พระอุโบสถ

          การเดินทาง

          วัดชนะสงครามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บนถนนจักรพงษ์ แขวงบางลำพู เขตพระนคร สามารถเดินทางโดยรถประจำทาง สาย 33, 64, 65 หรือรถปรับอากาศ สาย ปอ. 3, 32, 33, 64, 65


วัดโพธิ์
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

3. วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร

          คติ : ร่มเย็นเป็นสุข
          เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว 11 แผ่น

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร หรือที่รู้จักกันในนาม "วัดโพธิ์" เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก เดิมชื่อ "วัดโพธาราม" พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชทรงบูรณะและโปรดเกล้าฯ ให้สร้างประเจดีย์เพื่อบรรจุพระพุทธรูปพระศรีสรรเพชญ์ ซึ่งอัญเชิญมาจากกรุงศรีอยุธยา ต่อมาใน พ.ศ. 2377 รัชกาลที่ 3 ทรงโปรดเกล้าฯ ให้บูรณะพระเจดีย์ แล้วพระราชทานนามว่า "พระมหาเจดีย์ศรีสรรเพชญดาญาณ" และทรงสร้าง "พระมหาเจดีย์ดิลกธรรมกนิธาน" เพื่ออุทิศถวายพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัยรัชกาลที่ 2 และทรงมีพระราชประสงค์ให้วัดโพธิ์เป็น "มหาวิทยาลัยสำหรับประชาชน" จึงโปรดเกล้าฯ ให้รวบรวมสรรพวิชาความรู้มาจารึกบนแผ่นศิลาติดไว้บริเวณพระอุโบสถ เพื่อให้ประชาชนมาศึกษาหาความรู้

          ที่วัดโพธิ์มี "พระพุทธเทวปฏิมากร" ประดิษฐานอยู่ภายในพระอุโบสถ ใต้ฐานชุกชี บรรจุพระบรมอัฐิของรัชกาลที่ 1 มีพระวิหารเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปไสยาสน์ที่สวยงามที่สุด และองค์ใหญ่เป็นอันดับ 4 ในประเทศไทย เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูนพื้นพระบาทประดับมุก เป็นภาพมงคล 108 ประการ นอกจากนั้น วัดโพธิ์ยังมีเจดีย์ทั้งสิ้น 99 องค์ ถือว่าเป็นวัดที่มีเจดีย์มากที่สุดในประเทศไทย และมีพระมหาเจดีย์ 4 รัชกาล คือ รัชกาลที่ 1- 4 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์

          ในปัจจุบันวัดโพธิ์เปิดอบรมเผยแพร่วิชาการแพทย์แผนโบราณ โดยผู้ผ่านการอบรมจะได้รับใบประกอบโรคศิลป์จากกระทรวงสาธารณสุข

          การเดินทาง

          วัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ด้านหลังพระบรมมหาราชวัง ถนนสนามไชย แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร สามารถโดยสารรถประจำทางสาย 12, 44, 82, 91 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 12, 32, 44, 91, 51


วัดพระศรีรัตนศาสดาราม
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

4. วัดพระศรีรัตนศาสดาราม

          คติ : เพื่อจิตใจสะอาด ดุจรัตนตรัย
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกไม้

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม หรือวัดพระแก้ว เป็นพระอารามที่อยู่ในบริเวณพระบรมมหาราชวัง รัชกาลที่ 1 โปรดเกล้าฯ ให้สร้างขึ้นใน พ.ศ. 2326 เพื่อความสะดวกเวลาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลตามราชประเพณี และเพื่อเป็นที่บรรจุพระอัฐิอายุของพระเจ้าแผ่นดินเจ้านายในราชสกุล ภายในวัดพระแก้วมีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ พระอุโบสถอันเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร" (พระแก้วมรกต) ที่พระระเบียงมีจิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์ที่วิจิตรสวยงามและยาวที่สุดในโลก มีปราสาทพระเทพบิดร ซึ่งเป็นปราสาทยอดปรางค์ เป็นที่ประดิษฐานพระบรมรูปรัชกาลที่ 1- 8

          มีพระศรีรัตนเจดีย์ประดับกระเบื้องสีทองทั้งองค์เป็นที่ประดิษฐานพระบรม สารีริกธาตุมีหอพระราชพงศานุสรณ์เป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปประจำรัชกาลของ พระมหากษัตริย์แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ มีหอระฆังที่มีระฆังซึ่งตีมีเสียงดังกังวานดี มีพระบรมราชานุสาวรีย์ประจำรัชกาลของพระมหากษัตริย์กรุงรัตนโกสินทร์และยัง มีรูปยักษ์ 6 คู่ เป็นรูปยักษ์ตัวสำคัญจากเรื่องรามเกียรติ์ เป็นปูนปั้นทาสี ประดับกระเบื้องเคลือบสีต่าง ๆ สูงประมาณ 6 เมตร ตั้งประจำที่ช่องประตูพระระเบียง

          การเดินทาง

          วัดพระศรีรัตนศาสดาราม ตั้งอยู่บริเวณสนามหลวง ถนนหน้าพระลาน แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร สามารถโดยรถประจำทาง สาย 1, 3, 25, 32, 33, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203 รถปรับอากาศ สาย ปอ. 2, 3, 6, 25, 32, 59, 60, 70, 82, 91, 201, 203, 512

  
วัดระฆังโฆสิตาราม
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

5. วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร
     
          คติ : ชื่อเสียงโด่งดัง คนนิยมชมชอบ
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่ ทองคำเปลว

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดระฆังโฆสิตารามวรมหาวิหาร หรือเป็นที่รู้จักกันในนาม วัดระฆัง เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เดิมชื่อว่า “วัดบางว้าใหญ่” เป็นวัดโบราณมีมาตั้งแต่ครั้งกรุงศรีอยุธยา พระอุโบสถเป็นสถาปัตยกรรมในสมัยรัชกาลที่ 1 มีลายหน้าบันเป็นรูปนารายณ์ทรงครุฑ ภายในมีภาพจิตรกรรมฝาผนังพระอุโบสถนี้ เป็นที่ประดิษฐานของพระประธานซึ่งรัชกาลที่ 5 ทรงเรียกว่า "พระประธานยิ้มรับฟ้า" นอกจากนี้ ยังมีหอไตรเป็นรูปเรือนสามหลังแฝด ภายในมีภาพจิตรกรรมที่สำคัญหลายแห่งทั้งบานประตู และฝาผนังรวมทั้งตู้พระไตรปิฏกสมัยกรุงศรีอยุธยา

          วัดระฆังเคยเป็นที่ประทับของสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พรหมรังสี) สมเด็จพระราชาคณะในสมัยรัชกาลที่ 4 ซึ่งเป็นพระเถระผู้ทรงเกียรติคุณ วิทยาคุณโด่งดังมากแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน การไปสักการะสมเด็จพุฒาจารย์ เพื่อขอพรโดยการสวดคาถาชินบัญชรเมื่อสวดจบแล้ว ปักธูปที่กระถางและปิดทองที่รูปปั้น แล้วอย่าลืมพรมน้ำมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล
 
          การเดินทาง

          วัดระฆังโฆสิตารามมรมหาวิหาร ตั้งอยู่บนถนนอรุณอัมรินทร์ แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย สามารถโดยรถประจำทาง สาย 19, 57 ส่วนทางเรือ โดยเรือด่วนเจ้าพระยาแล้วลงที่ท่ารถไฟ หรือท่าวังหลัง หรือข้ามฝากที่ท่าช้างแล้วขึ้นที่ท่าเรือวัดระฆัง

วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

6. วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

          คติ : วิสัยทัศน์กว้างไกล มีเสน่ห์แก่คนทั่วไป
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียน 1 เล่ม

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดสุทัศนเทพวรารามวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก และเป็นวัดประจำรัชกาลที่ 8 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เดิมชื่อ "วัดมหาสุทธาวาส" วันนี้เริ่มสร้างเมื่อปี พ.ศ. 2350 เสร็จสมบูรณ์ พ.ศ. 2390 ในสมัยรัชกาลที่ 3 และได้รับพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดสุทัศนเทพวราราม"

          ที่พระวิหารมี "พระศรีศากยมุนี" เป็นพระประธานซึ่งอัญเชิญมาจากสุโขทัยเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยหล่อด้วย สำริดถอดแบบมาจากพระวิหารพระมงคลบพิตร กรุงศรีอยุธยา บานประตูใหญ่ของพระวิหารสลักไม้สวยงามรอบพระวิหารมีถะ หรือเจดีย์ศิลาแบบจีนตั้งอยู่บนฐานทักษิณ เป็นถะ 6 ชั้น จำนวน 28 องค์ มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธตรีโลกเชฏฐ์ เป็นพระประธานปางมารวิชัย ใหญ่กว่าพระที่หล่อในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ องค์อื่น ๆ มีภาพจิตรกรรมฝาผนังอันเป็นฝีมือช่างชั้นครูในสมัยรัชกาลที่ 3 ที่งดงามมาก พระอุโบสถนี้นับว่ายาวที่สุดในประเทศไทย นอกจากนี้ ยังมีศาลาการเปรียญที่มีพระพุทธเสรฏฐมุนี เป็นพระประธานที่หล่อด้วยกลักฝิ่นเมื่อ พ.ศ. 2382 ในสมัยรัชกาลที่ 3 เช่นกัน

          การเดินทาง

          วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บริเวณเสาชิงช้า ตรงข้ามศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร สามารถโดยสารรถประจำทางสาย 10, 12, 42 รถปรับอากาส สาย ปอ. 10, 12, 42

 
วัดอรุณราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

7. วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร

          คติ : ชีวิตรุ่งโรจน์ทุกคืนวัน
          เครื่องสักการะ : ธูป 3 ดอก เทียนคู่
 
          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก สร้างสมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดมะกอก เมื่อ พ.ศ. 2310 สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช (พระเจ้ากรุงธนบุรี) เสด็จทางชลมารคจากกรุงศรีอยุธยามารุ่งเช้าที่หน้าวัดมะกอก จึงโปรดเกล้าฯให้ปฏิสังขรณ์ แล้วเปลี่ยนชื่อใหม่เป็น "วัดแจ้ง" ต่อมาในสมัยรัชกาลที่ 2 ได้ทรงปฏิสังขรณ์และพระราชทานนามใหม่ว่า "วัดอรุณราชวราราม"

          ในสมัยกรุงธนบุรีวัดอรุณราชวรารามเคยเป็นที่ประดิษฐานของพระแก้วมรกต ก่อนที่จะอัญเชิญไปประดิษฐานที่วัดพระแก้ว นอกจากนั้นยังมียักษ์ปูนปั้นขนาดใหญ่ 2 ตน ตั้งอยู่หน้าประตูซุ้มยอดพระมงกุฏ ซึ่งเป็นที่รู้จักกันทั่วไปในนาม "ยักษ์วัดแจ้ง"

          ภายในวัดอรุณราชวรารามนี้มีสิ่งที่น่าสนใจมากมาย อาทิ มีพระปรางค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกสูง 33 วาเศษ ประดับด้วยชิ้นกระเบื้องเคลือบสีต่าง ๆ ยอดพระปรางค์เป็นนภศูล ในสมัยรัชกาลที่ 3 มีปรางค์ทิศทั้ง 4 ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประสูติ เทศน์พระธัมมจักร ตรัสรู้ นิพพาน การเดินเวียนทักษิณาวัดรอบพระปรางค์ 3 รอบ โดยเดินเวียนขวา (ตามเข็มนาฬิกา) เพื่อความเป็นสิริมงคล มีพระอุโบสถเป็นที่ประดิษฐาน "พระพุทธธรรมมิศรราชโลกธาตุดิลก" ซึ่งรัชกาลที่ 2 ทรงปั้นหุ่นและพระพักตร์ด้วยฝีพระหัตถ์พระองค์เอง และยังมีพระวิหารที่มีพระบรมสารีริกธาติที่เกศพระพุทธชมภูนุชฯ มีพระอรุณหรือพระแจ้ง ที่รัชกาลที่ 4 ทรงอัญเชิญมาจากเวียงจันทน์

          การเดินทาง

          วัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่ข้างกองทัพเรือ ถนนอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกใหญ่ สามารถโดยรถประจำทาง สาย 19, 57 หรือนั่งเรือโดยสารข้ามฟากจากท่าเตียน มาขึ้นที่วัดอรุณ


วัดบวรนิเวศวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

8. วัดบวรนิเวศวิหาร
         
          คติ : พบแต่สิ่งดีงามในชีวิต
          เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดบวรนิเวศวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นเอก ชนิดราชชวรวิหาร สมเด็จพระบวรราชเจ้ากรมพระราชวังบวรมหาศักดิพลเสพกรมพระราชวังบวรสถานมงคล ในรัชกาลที่ 3 ทรงสร้างขึ้นใหม่ระหว่าง พ.ศ. 2367 - 2375 เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดใหม่ ได้รับพระราชทานชื่อใหม่ เมื่อรัชกาลที่ 3 ทรงอาราธนาสมเด็จพระอนุชาธิราช เจ้าฟ้ามงกุฎเสด็จมาประทับเมื่อปี พ .ศ. 2375 นอกจากนี้ ยังเป็นวัดที่รัชกาลที่ 6 รัชกาลที่ 7 และรัชกาลปัจจุบันทรงผนวช เป็นวัดของคณะ สงฆ์ฝ่ายคามวาสีของธรรมยุติกนิกาย

          สิ่งสำคัญภายในวัดบวรนิเวศวิหาร ได้แก่ พระอุโบสถ เป็นอาคารแบบตรีมุข หน้าบันประดับกระเบื้องเคลือบ ตรงกลางมีตรามหามงกุฎ พระประธานในพระอุโบสถและพระพุทธชินสีห์ วิหารพระศาสดา พระเจดีย์ใหญ่ และพระตำหนักปั้นหยา สถานที่ประทับของพระมหากษัตริย์และเจ้าฟ้าที่ทรงผนวช

          การเดินทาง

          วัดบวรนิเวศวิหาร ตั้งอยู่ริมถนนบวรนิเวศและถนนพระสุเมรุ แขวงนิเวศ เขตพระนคร สามารถโดยรถประจำทาง สาย 10, 12, 56, 68


วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร
ไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ

9. วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร

          คติ : เสริมสร้างความคิดอันเป็นสิริมงคล
          เครื่องสักการะ : ธูป 9 ดอก เทียน 1 เล่ม ดอกบัว 3 ดอก

          ประวัติ/ความเป็นมา

          วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร เป็นพระอารามหลวงชั้นโท เป็นวัดสำคัญคู่มากับการสร้างกรุงเทพมหานคร เป็นวัดโบราณสร้างมาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เดิมชื่อวัดสะแก รัชกาลที่ 1 ทรงปฏิสังขรณ์ขึ้นใหม่โปรดให้ขุดคลองรอบพระอารามและพระราชทานนามว่า วัดสระเกศ จนถึงสมัยรัชกาลที่ 3 โปรดให้บูรณปฏิสังขรณ์ทั่วทั้งพระอารามและสร้างสิ่งต่าง ๆ เพิ่มเติม เช่น พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง

          สิ่งสำคัญภายในวัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ได้แก่ พระบรมบรรพต หรือ ภูเขาทอง ซึ่งสร้างเป็นพระปรางค์ในสมัยรัชกาลที่ 3 แต่เกิดทรุดพังลง รัชกาลที่ 4 โปรดให้ซ่อมแซม โดยแปลงเป็นภูเขาและก่อพระเจดีย์ไว้บนยอด ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ สร้างแล้วเสร็จในสมัยรัชกาลที่ 5 นอกจากนี้ ภายในพระอุโบสถที่ภายในมีภาพเขียนจิตรกรรมฝีมือช่าง สมัยรัชกาลที่ 3 และหอไตร ศิลปะสมัยอยุธยา บานหน้าต่างเป็นลายรดน้ำ

          การเดินทาง

          วัดสระเกศราชวรมหาวิหาร ตั้งอยู่บริเวณปากคลองมหานาค แขวงบ้านบาตร เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ   


ขอขอบคุณข้อมูลและภาพประกอบจาก

 
แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 87 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ิิอยากไปใหว้พระมากค่ะ ยังไม่เคยไปสักที
จากคุณ ทองดี สมิธ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-11-01 18:34:01 ]
ความคิดเห็นที่ 86 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ชอบไปทำบุญมากๆๆแต่ติดที่ว่าเป็นคนมีกลิ่นตัวมากทำไงดี
จากคุณ หนูนา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-20 15:06:13 ]
ความคิดเห็นที่ 85 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ยังไม่เคยไปเลย อยากไปมั่งค่ะ
จากคุณ aor เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-18 11:40:39 ]
ความคิดเห็นที่ 84 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขอบคุณค่ะ ^^
จากคุณ kiooi เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-05-13 01:03:17 ]
ความคิดเห็นที่ 83 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ชวนแฟนไปทำบุญจังเด๋วต้องไปล่ะ
จากคุณ Pooh เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-03 09:31:25 ]
ความคิดเห็นที่ 82 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
จากคุณ เคนจิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-03 09:28:13 ]
ความคิดเห็นที่ 81 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไปมาแล้วค่ะ ไหว้พระ 9วัด กับขสมก. วัดที่10 วัดดอนหวายแวะเที่ยวตลาดน้ำดอนหวายด้วย ของกินเยอะมากๆๆ ราคาไม่แพง
จากคุณ ทีเจทีที เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-23 16:47:31 ]
ความคิดเห็นที่ 80 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไปไหว้พระ 9 วัดตามที่ดูจากบอร์ดนี้มาแล้วค่ะวันนี้ มีความสุขมากเลยค่ะรู้สึกสบายใจจริง ๆ
จากคุณ คมขำ หงษ์ทา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-01 22:56:43 ]
ความคิดเห็นที่ 78 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขอบคุณคร้าที่ให้ความรุ้เพิ่ม
จากคุณ ying เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-11 20:24:49 ]
ความคิดเห็นที่ 76 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
วัดไหนก็ได้ขอเพียงจิตใจเราคิดดี พูดดี ทำดี
จากคุณ เเซม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-07 20:27:53 ]
ความคิดเห็นที่ 75 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไปมั่ง แต่ไม่มีเพื่อนไปด้วย ไปคนเดียวคงจะเหงาน่าดู
จากคุณ น้อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-07 18:46:10 ]
ความคิดเห็นที่ 74 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไหว์พระเสร็จแล้วก็ต้องสร้างบารมีให้เกิดกับตัวเอง โดยการให้ทานและไม่เอารัดเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์
จากคุณ kvy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-07 13:22:43 ]
ความคิดเห็นที่ 73 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
สาธุๆๆ
จากคุณ kkkk เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-12-07 10:35:19 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
สาธุ ค่ะ
จากคุณ ปัด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-05 14:26:31 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
สวยมากอยากไป
จากคุณ ปัด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-05 14:20:46 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
สวยมากอยากไปมาก
จากคุณ ลูกปัด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-05 14:17:19 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
เราก็อยากไปเหมื่อนกัน
จากคุณ บอร์น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-05 14:15:56 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
เจี๋ยบ อ้วน อ้อย พล พิษ ไดยาราม
จากคุณ คนหล่อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-05 09:51:40 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ว่า งั๊ย อ้วน
จากคุณ เฉลิมพงษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-08-05 09:45:11 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
จากคุณ iris เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-04 01:11:03 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
วัดสวยจังเลยอยากไปมัง
จากคุณ กุ้ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-01 10:21:15 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
สวยจัง
จากคุณ ดิว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-07-01 10:18:35 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขออนุโมทนาบุญด้วยครับ
จากคุณ ๋จักรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-16 21:46:34 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อังคารนี้จะไป แต่คงไม่ถึง 9 วัด ^^
จากคุณ 565 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-05-14 12:09:59 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขออนุโมทนาด้วยนะค่ะ ประสบแต่ความสุขความเจริญค่ะ ^^
จากคุณ gift เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-25 23:59:34 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขออนุโมธนาด้วยน่ะครับ ขอให้มีความสุขความเจริญ
จากคุณ บอมเบย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-27 22:56:52 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขออนุโมธนาวยน่ะครับ ขอให้มีความสุขความเจริญ
จากคุณ บอมเบย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-02-27 22:54:40 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
น่าสนใจมากเลยค่ะ ถ้ามีโอกาสจะไปให้ได้เลย
จากคุณ nongsong เด็กหระรี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-20 12:17:16 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไปไหว้พระ 9 วัด กับกทม.ค่ะถึงแม้จะช้าหน่อย แต่ก็โอเคค่ะ
เที่ยวรอบกรุงรัตนโกสินทร์ ไม่ไปไม่รู้ ถ้ามีโอกาส จะไปร่วมอีก
จากคุณ Y K E 3 J เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-10 11:31:38 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ภัยพิบัติ อาเพศต่างๆจะเกิดมากขึ้นๆตามกรรมของมนุษย์ที่สร้างขึ้น การสวดมนต์ไหว้พระมีอานิสงฆ์มาก สามารถทำให้ชีวิตเรารอดพ้นจากเรื่องร้ายๆได้ โดยที่เราอาจคาดไม่ถึง ขอให้ทุกคนสวดมนต์ไหว้พระ นั่งสมาธิทุกวันนะครับ วันไหนไม่ได้ไปวัดก็เปิดทีวีช่อง DMC นะครับ เหมือนยกวัดมาอยู่ที่บ้าน บุญแรงครับ
จากคุณ หมอ ยงยุทธ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-08 22:46:21 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
พาพ่อแม่พี่สาวน้องสาวไหว้พระ 9 วัด ต่อรถตุ๊ก ๆ และรถแท๊กซี่ 6 วัด(วัดสุทัศน์ วัดสระเกตุ วัดบวรฯ วัดชนะสงคราม วัดพระแก้ว วัดพระเชตุพน) วัดละ 50 บาท รวม 300 บาท วัดที่อยู่ฝั่งธนบุรีเอารถไปเองไหว้เสร็จ 18.00 น.พอดี (จอดรถที่ลานจอดชั้นใต้ดินของ กทม.)
จากคุณ pornwimol เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-07 09:55:27 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไปได้วัดเดียวเอง คนแน่นมากๆๆๆๆๆๆๆๆอิ่มบุญเลยล่ะ....ไปเองนะ บริการรถโดยสารฟรีของ กทม.ล่ะ........
จากคุณ บน.... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-04 14:39:06 ]
ความคิดเห็นที่ 36 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไปมาแล้ว แตไม่ครบ 9 วัด ได้แค่ 4 วัดเอง เพราะ รถไม่กลับมารับ การบริการ ไม่ดีเลย เจ้าหน้าที่มาแจก บัตรก็สาย ไม่มีการบอกอะไรเลย จอดให้ลงไห้วแต่ไม่รอรับ นานเป็น 2 ชัวโมง จนจะเป็นลม ไม่ไปอีกแล้วกับ กทม.:
จากคุณ gikgv' เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-03 21:33:26 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ยากไปมังจัง อยู่เวรน่าเบื่อ
จากคุณ หมาน้อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-03 17:49:24 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
สวยไหมอ่ะ สวยจริงป้ะ จะได้ไปบ้าง จะได้ไปแล้ว
จากคุณ 9HPyR เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-02 21:22:53 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไปบ้างจังเลย
จากคุณ F339M เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-02 21:18:12 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
สวัสดีปีใหม่ครับ ขอบคุณมากเลย กำลังหาข้อมูลไหว้พระ 9 วัดกำลังจะไปไหว้เลย ปั่นจักรยานไปไหว้พระ อิอิอิ ออกกำลังด้วย ได้บุญด้วย ^ ^
จากคุณ XIII เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-02 11:09:39 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
จากคุณ Bbaiiferbz เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-01-01 20:31:50 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากจะไปตอนปีใหม่อ่ะค่ะใครพอดรข้อมูลเกี่ยวกับนั่งรถตุกๆแบบเหมา 9 วัดมั่งค่ะช่วยบอกทีพอดีอยากไปทำบุญวัดเกิดค่ะไปกับเพื่อนๆหลายคน
จากคุณ นู๋ส้ม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-10 10:53:40 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
อยากไปมั้งจัง ต้องไปวันเสาร์นี้หั้ยได้เลยสวยมากๆ
จากคุณ อยากไปมั้งจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-21 18:57:47 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ลองชวนเพื่อนไปดูทุกวันล้วนแล้วแต่สวยงานอยาให้เพื่อนๆเข้าวัดกันดูนะ เพราะว่าสวยงามทุกวัดเลย
จากคุณ kory เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-01 15:00:45 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
เราไปไหว้มาหมดแล้ว สบายใจมากเลย กว่าจะครบ 9 วัด ทั้งวันเลย ลองไปทำด฿แล้วจะสบายใจjavascript:select_emo('e2_05');javascript:select_emo('e2_04');
จากคุณ kory เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-09-01 14:57:47 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขออนุโมทนา สาธุ แก่ผู้ให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆ สำหรับชาวพุทธ
ทุกๆคน... ด้วยเถิด..... ขอบคุณมากๆครับผม
จากคุณ ชัคกี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-26 03:29:18 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
เคยได้ไปไหว้มาแล้วค่ะ ครบทั้ง 9 วัด เมื่อตอนต้นปี ทุกวัดสวยมากและมีความสักสิทธิ์อยู่ในตัวทุกวัด เข้าไปแล้วรู้สึกร่มเย็นและสงบมากๆค่ะ เข้าพรรษานี้ก้อว่าจะไปไหว้อีก และขอเชิญเพื่อนๆทุกคนนะค่ะ เข้าวัดทำบุญกัน เพื่อจิตใจที่แจ่มใสและสวยงามของเราทุกคน
เพราะไม่ยากให้ทุกคนคิดว่าเมื่อทุกข์ต้องเข้าวัดพึ่งพระอย่างเดียว
เวลาเรามีความสุขเราก้อเข้าวัดได้เข้าไปกราบขอพรพระแล้วคุณจะรู้สึกได้ว่าความสุขที่ไม่ต้องเสียเงินซื้อนั้นมีความสุขแบบที่ไม่สามารถจะอธิบายออกมาเป็นคำพูดได้เพราะมันเป็นความสุขที่เกิดขึ้นในใจของเราเอง ปล.เวลาไปไห้วพระหรือกราบขอพรท่าน อย่าหรือของพรให้"พระเจ้าอยู่มีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่คู่กับประชาชนชาวไทยไปตราบนานเท่านาน"
จากคุณ อรวีรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-07-23 12:47:56 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขอบคุงมากๆเลยคะ
จากคุณ กิ๊กจุ๊บุ๊ๆกทม. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-16 17:55:42 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ขอบคุณมากคะเพราะวันนี้ครูให้การบ้านหนูมาขอบคุณเว้บนี้มาเลยคะ
จากคุณ กิ๊กจุ๊บุ๊ๆกทม. เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-16 17:53:50 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ผมไหว้พระ 9 วัด กรุงเทพ
จากคุณ วงศกร เสน่ห์วงศ์สกุล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-06-05 12:51:56 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ไหว้พระ9วัดกรุงเทพฯ
จากคุณ Sopon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-01-26 22:56:54 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ทำไมต้อง 9 วัดในกรุงเทพ ด้วย ทำไมไม่บอกของแต่ละจังหวัดกันไปล่ะ จะได้ไม่ต้องเดินทาง มา กทม.
จากคุณ 123456 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-01-24 14:29:57 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ไหว้พระ 9 วัด ขอพร 9 พระอารามหลวง
ความเห็นที่ 10 ช่วยตอบทีคะ ไปทางเรือด่วนได้ไหว้ 9 วัดเลยป่าวค่ะ
ไม่รู้จักเส้นทางนะ
จากคุณ สาว เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-01-21 13:18:52 ]