ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
 
          สำหรับนักท่องเที่ยวมือใหม่ที่กำลังเตรียมตัวไปเยือนประเทศญี่ปุ่น การขอวีซ่าคือสิ่งจำเป็นสิ่งแรกที่ขาดไม่ได้ ดังนั้นวันนี้กระปุกดอทคอมจึงขอรวบรวมข้อมูลในการเตรียมตัวเพื่อขอวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น มาฝากกันนะคะ
 
เอกสารหลัก ๆ ที่ต้องเตรียม

          1. หนังสือเดินทางที่มีหน้าว่างมากกว่า 2 หน้าขึ้นไป (หากมีหนังสือเดินทางเล่มเก่า ให้นำไปแสดงด้วย)

          2. รูปถ่าย สี หรือ ขาวดำ ก็ได้ ขนาด 2x2 นิ้ว (ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน)

          3. ทะเบียนบ้านฉบับจริง และสำเนา 1 ชุด

          4. แบบฟอร์มขอวีซ่าญี่ปุ่น 1 ชุด เซ็นต์ชื่อให้เรียบร้อย

          5. แบบสอบถามเพื่อขอวีซ่า 1 ชุด

          6. สมุดบัญชีเงินฝากธนาคารฉบับจริง และสำเนาทุกหน้า 1 ชุด

          6.1 หากเป็นข้าราชการ พนักงานราชการ รัฐวิสาหกิจ พนักงานมหาวิทยาลัย หรือพนักงานบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ที่มีเงินเดือน  20,000 บาทขึ้นไป ไม่ต้องยื่นสมุดบัญชีเงินฝาก

          7. กรณีเป็นพนักงาน หรือ ข้าราชการ ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด (โดยระบุตำแหน่ง, วันเริ่มทำงาน, อัตราเงินเดือน และระยะเวลาวที่ลาพักร้อน ให้ครบถ้วน)

          7.1 กรณีประกอบกิจการส่วนตัว ให้แสดงหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หรือ ทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์

          7.2 กรณีนักเรียนนักศึกษาที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป ให้แสดงหนังสือรับรองสถานภาพการเป็นนักเรียนนักศึกษา และหนังสือรับรองการทำงาน หรือหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท หรือทะเบียนการค้าของผู้อุปการะ

          7.3 กรณีผู้อยู่ภายใต้อุปการะเลี้ยงดู เช่น แม่บ้านที่ไม่ได้ทำงาน ให้แสดงหนังสือรับรองการทำงานหรือธุรกิจของผู้อุปการะ (โดยเอกสารจะต้องออกมาไม่เกิน 3 เดือน)

          8. หากมีการเปลี่ยนแปลง ชื่อ-นามสกุล ให้เตรียมเอกสารการเปลี่ยนชื่อ-สกุล, ทะเบียนสมรส (ถ้ามี), ทะเบียนหย่า (ถ้ามี) ทั้งฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

เอกสารเพิ่มเติมแยกตามแต่ละประเภทของวีซ่า

วีซ่าประเภทที่ 1 ท่องเที่ยว เยี่ยมเพื่อน หรือคนรู้จัก

          กรณีไปเยี่ยมเพื่อนหรือคนรู้จักในญี่ปุ่น ต้องมีเอกสารรับรองเหตุผลในการเดินทาง, จดหมายรับรองความสัมพันธ์ (อธิบายว่ารู้จักกันอย่างไร), รูปถ่ายคู่กัน, จดหมายที่ติดต่อกัน, สำเนาหนังสือเดินทางของเพื่อนหรือคนรู้จักที่จะไปเยี่ยม

วีซ่าประเภทที่ 2 เยี่ยมญาติ

          เอกสารแสดงความสัมพันธ์ระหว่างผู้ยื่นกับญาติที่อยู่ในญี่ปุ่น เช่น ทะเบียนบ้านไทย หรือ หนังสือรับรองคนต่างด้าวของญาติ (ออกมาไม่เกิน 3 เดือน) ฉบับจริงและสำเนา 1 ชุด

วีซ่าประเภทที่ 3 ติดต่อธุรกิจ หรือฝึกอบรม

          - เอกสารแสดงถึงภารกิจในญี่ปุ่น อย่างใดอย่างหนึ่ง เช่น

          · หนังสือเชิญจากบริษัทในญี่ปุ่น

          · หนังสือแสดงเหตุผลในการเดินทางจากบริษัทต้นสังกัด

          · หนังสือรับรองการฝึกงาน และแผนการฝึกงาน รวมทั้งชี้แจงว่ามีการได้เบี้ยเลี้ยงหรือไม่

วีซ่าประเภทที่ 4 ติดต่อธุรกิจแบบเดินทางหลายครั้ง (Multiple)

          - หนังสือแสดงเหตุผลในการขอวีซ่าแบบ Multiple 1 ชุด

          - บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ ต้องใช้ หนังสือรับรองจากบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์

          - องค์กรธุรกิจที่ดำเนินการโดยรัฐ หรือ องค์กรของราชการ ไม่ต้องแสดงเอกสารยืนยัน

          - บริษัทลูก หรือ บริษัทร่วมทุน ที่จดทะเบียนหลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่น แสดงเอกสารของบริษัท และหลักฐานการจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์ในญี่ปุ่น

          - บริษัทที่ทำธุรกิจกับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ญี่ปุ่น ต้องใช้ เอกสารเชิญจากบริษัทในญี่ปุ่น และหลักฐานการจดทะเบียนหลักทรัพย์ของบริษัทที่เชิญ

          - บริษัทที่มีสาขาในญี่ปุ่น และ เป็นสมาชิกของหอการค้าญี่ปุ่นในประเทศไทย (JCC) ให้แสดงเอกสารการเป็นสมาชิก รวมถึงที่อยู่สำนักงานในญี่ปุ่น

          - บริษัทที่เป็นสมาชิกกรมส่งเสริมการส่งออก กระทรวงพาณิชย์ และมีทุนจดทะเบียนบริษัทตั้งแต่ 5 ล้านบาทขึ้นไป ต้องใช้เอกสารการเป็นสมาชิก และเอกสารยืนยันว่ามีการดำเนินธุรกิจจริง เช่น ใบกำกับสินค้า เป็นต้น

วีซ่าประเภทที่ 6 การเข้าประเทศญี่ปุ่นระยะสั้น (Transit) เช่น การต่อเครื่องบิน

          - ตั๋วเครื่องบินฉบับจริง (ระบุวันที่ และ เส้นทางเข้า-ออกประเทศญี่ปุ่นให้ชัดเจน)

          - ถ้าเป็นตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ ต้องมีใบยืนยันเส้นทางการบิน จากสายการบินด้วย

วีซ่าประเภทที่ 8 คู่สมรสชาวญี่ปุ่น

          - ใบทะเบียนสมรส

          - ทะเบียนครอบครัวของคู่สมรสชาวญี่ปุ่น

          - เอกสารกำหนดการที่วางแผนไว้ ตลอดเวลาที่อยู่ในญี่ปุ่น (รายละเอียดวันต่อวัน)

อัตราค่าธรรมเนียมในการขอวีซ่า

          - วีซ่าทั่วไป 1,120 บาท

          - วีซ่า Multiple (สำหรับการเดินทางหลายครั้ง) 2,260 บาท

          - วีซ่าทรานซิท (สำหรับการเดินทางผ่าน) 260 บาท

เวลาทำการ

          1. การยื่นคำร้องขอวีซ่าทุกประเภทยกเว้นในข้อ 2  ผู้ยื่นคำร้องขอวีซ่าจะต้องติดต่อที่ศูนย์รับยื่นขอวีซ่าประเทศญี่ปุ่น (JVAC) ณ อาคารสีลมคอมเพล็กซ์ ชั้น 15 ยูนิต C เลขที่ 191 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500

          การรับคำร้องขอวีซ่า จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน)

          การรับหนังสือเดินทางคืน วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 17:30 น. (ไม่มีพักกลางวัน) และ วันเสาร์ เวลา 08:30 น. - 12:30 น.

          2. การยื่นคำร้องขอวีซ่าสำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางทูต หนังสือเดินทางราชการ และกรณีเร่งด่วนที่เกี่ยวกับทางด้านมนุษยธรรม รวมถึงการปรึกษา และการยื่นเอกสารเพิ่มเติม ที่สามารถติดต่อได้ที่แผนกกงสุล สถานทูตญี่ปุ่นเท่านั้น

          วันและเวลาทำการ จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08:30 น. - 12.00 น. และ 13:30 น. - 16:00 น. เลขที่ 177 ถนนวิทยุ ลุมพินี ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330

          เบอร์โทร 02-207-8503, 02-696-3003

          เวลายื่นคำร้อง วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 08.30 น. – 11.15 น .

          3. ที่ทำการไปรษณีย์ภูเก็ต : 12/16 ถ.มนตรี ต.ตลาดใหญ่ อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000

          4. ที่ทำการไปรษณีย์ศรีราชา : 7/1 ถ.เจิมจอมพล ต.ศรีราชา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

          5. ที่ทำการไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา : 123 ม.5 ถ.อู่ทอง ต.หอรัตนไชย อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

          6. ที่ทำการไปรษณีย์ระยอง : 125 ถ.สุขุมวิท ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง 21000

          7. ที่ทำการไปรษณีย์นครราชสีมา : 371 ถ.อัษฎางค์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000

          8. ที่ทำการไปรษณีย์พิษณุโลก : 118 ถ.พุทธบูชา ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000

          9. ที่ทำการไปรษณีย์ขอนแก่น : 153/8 ถ.กลางเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง ขอนแก่น 40000

          10. ทำการไปรษณีย์อุบลราชธานี : 145 ถ.ศรีณรงค์ ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000

          11. ที่ทำการไปรษณีย์เพชรบุรี : 4 ถ.ราชวิถี ต.คลองกระแชง อ.เมือง เพชรบุรี 76000

          12. ทำการไปรษณีย์สุราษฏร์ธานี : 291/1 ถ.ตลาดใหม่ ต.ตลาด อ.เมือง สุราษฎร์ธานี 84000

          13. ทำการไปรษณีย์หาดใหญ่ : 43 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ สงขลา 90110

ขอข้อมูลเพิ่มเติม

โทร. 02-632-1541

ระหว่างเวลา 08.30 น. – 17.30 น. วันจันทร์ – ศุกร์ ยกเว้นวันหยุดราชการ
อีเมล info.jpth@vfshelpline.com

แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ
 
 
    คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
อยากทราบว่ากรณีที่เด็กเกิดที่ญี่ปุ่นเเต่ พ่อเเม่ เป็นคนไทย จะไปญี่ปุ่นได้มั้ยคับ เเละต้องยื่นเรื่องยังไง ช่วยให้ความคิดเห็นหน่อยคับ
จากคุณ kiw เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2015-01-22 14:11:04 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
ลืมบอกวีซ่าญี่ปุ่นน่ะค่ะ มีเอกสารอะไรบ้างที่ต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษ
จากคุณ หนึ่ง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-08-20 16:05:48 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
ประเทศเจริญแล้ว ข้อมูลจะอยู่ในนฐานข้อมูลหมด บัตรประชาชน ข้อมูลที่อยู่ รูปถ่าย ไม่ต้องไปสรรหามาแสดงแล้ว แต่นี่ประเทศไทย ยังต้องถ่ายเอกสารบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน ทะเบียนสมรส
ไม่รู่อีกกี่ปี กี่ชาติ จะไม่ต้องแนบเอกสารพวกนี้
จากคุณ พิมผกา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-04 14:15:59 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
ไม่กล้าไป กลัวรังสีอ่ะ
จากคุณ อี๊ด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-24 05:06:54 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
น่าสงสารคนไทยจะไปต่างประเทศทั้งทีต้องหอบเอกสารเป็นปึกๆไปขอวีซ่าเค้า อย่างว่าละคนไทยไปทำเสียที่ต่างประเทศไว้เยอะ
จากคุณ ทำตัวเอง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 19:27:27 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
ถ้ามีคู่สมรสเป็นญี่ปุ่น แล้วยังต้องขอวีซ่าอีกเหรอ ?
จากคุณ Kei เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 19:26:38 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
งงชิหายเลยเว้ยยเฮ้ยย

จากคุณ ศึกษามาดีๆหน่อยเดะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 14:44:29 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
อะไรของกระปุกวะ??งงกะทีมงานนี้จริงๆ??
เมื่อคืนหนักไปรึเปล่า?เบลออะไรมากมั๊ย???
จากคุณ เหนื่อยจิต เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 13:27:04 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
ไปค้าหาข้อมูลที่เว็บอื่นเถอะครับ ละเอียดจนคุณอ๋อเลยหละ ไม่ใช่เอ๋อ แบบนี้
จากคุณ rew เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 13:25:40 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
บอกแค่นี้อย่าบอกเลย เสียเวลาโพสตั้งกระทู้
ค่าใช้จ่ายทำวีซ่าเท่าไร?????
เวลาดำเนินการรอกี่วัน????
เอกสารที่ต้องใช้มีอะไรบ้าง ใบรับรองแพทย์ ต่างๆนาๆ???
กฎบังคับสิ่งที่จำเป็น ข้อต้องห้ามเข้าประเทศมีอะไรบ้าง????

อย่ามาโพสเลยนะ หาในกูเกิ้ลดีกว่าแบบนี้
จากคุณ งง...... เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 13:12:00 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
แล้วหัวข้อบอกเอสกสารที่ต้องเตรียม แต่ไม่มีรายละเอียด ไม่เข้าใจเอาขึ้นดพสต์ทำไม
จากคุณ คุณภาพต่ำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 10:47:31 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
บอกแค่นี้ -.-
จากคุณ เฮ้อ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 10:39:49 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
ให้เตรียมตัว ไม่ให้เตรียมไปตามสถานที่ๆบอก แต่ไม่บอกเอกสาร งงจริงทำขึ้นมาไม
จากคุณ yaya เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 10:38:59 ]
ความคิดเห็นที่ 3 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
เขาบอกให้เตรียมตัวอะไรบ้าง ไม่ได้บอกว่าเตรียมเอกสารอะไรบ้าง เฮอะๆ
จากคุณ ฟีลาโมน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 10:05:47 ]
ความคิดเห็นที่ 2 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
เอกสารไม่บอกสักอัน จะเตรียมตัวยังไง
จากคุณ บาส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 09:58:51 ]
ความคิดเห็นที่ 1 หัวข้อข่าว ขอวีซ่าญี่ปุ่น เตรียมตัวอย่างไร
สรุปต้องเตรียมเอกสารอะไรไปบ้าง???
จากคุณ งงดิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-04-23 09:55:39 ]