อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม

ที่เที่ยวสุดฮิต ที่พัก ร้านอาหารน่าสนใจ โหลดดูได้จากมือถือ คลิกที่นี่ <<


ภูสอยดาวภูสอยดาว

อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว (กรมอุทยานแห่งชาติ)
 ขอขอบคุณภาพประกอบจาก คุณ maewpong

          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว มีเนื้อที่ประมาณ 212,633 ไร่ หรือ 340.21 ตารางกิโลเมตร ครอบคลุมอยู่ในท้องที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลนาขุม ตำบลบ้านโคก อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ ตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร มีจุดเด่นที่น่าสนใจและเป็นที่ดึงดูดใจของนักท่องเที่ยว ได้แก่ น้ำตกภูสอยดาว เป็นน้ำตก 5 ชั้น มีเนื้อที่กว้างประมาณ 1,000 ไร่ มีความสวยงามมาก มีถนนลาดยางเข้าถึงพื้นที่ ทำให้สะดวกสบายในการเดินทางพักผ่อนหย่อนใจ อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว

          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว แต่เดิมเป็น วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้สำรวจจัดตั้งเป็นวนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว โดยสำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2533 มีพื้นที่เพียง 20,000 ไร่ จนกระทั่งปีงบประมาณ 2535 กรมป่าไม้ได้จัดสรรงบประมาณให้สำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลก ทำการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติม เพื่อผนวกเข้ากับพื้นที่เดิมของวนอุทยานภูสอยดาว ผลการสำรวจพื้นที่เพิ่มเติมในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และในเขตป่าไม้ถาวรตามป่าภูสอยดาวท้องที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ป่าภูสอยดาว ท้องที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ตามมติคณะรัฐมนตรีได้เนื้อที่รวม 48,962.5 ไร่ หรือ 78.34 ตารางกิโลเมตร

          ต่อมาสำนักงานป่าไม้เขตพิษณุโลกได้มีหนังสือที่ กษ 0725.07/5819 ลงวันที่ 11 สิงหาคม 2536 เรื่องขอจัดตั้งวนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวเป็นอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ได้รายงานให้กรมป่าไม้ทราบว่า พื้นที่วนอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวซึ่งตั้งอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าน้ำปาด ท้องที่อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และเขตป่าไม้ถาวรตามมติคณะรัฐมนตรีป่าภูสอยดาว ท้องที่อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก เป็นพื้นที่ที่มีสภาพป่าค่อนข้างสมบูรณ์ ปกคลุมไปด้วยป่าธรรมชาติที่สวยงาม เป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร สภาพพื้นที่โดยทั่วไปเป็นภูเขาสูงชัน บางจุดสูงจากระดับน้ำทะเล 1,600 เมตร เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และเป็นพื้นที่ชายแดนติดต่อประเทศลาว ซึ่งมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อความมั่นคงของชาติ

          อีกทั้งยังมีจุดเด่นที่น่าสนใจเป็นที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวชม ได้แก่ 
น้ำตก 5 ชั้น ที่มีชื่อว่า ภูสอยดาว ซึ่งมีเนื้อที่กว้าง 1,000 ไร่ และพื้นที่ใกล้เคียงยังมีสภาพป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์ สามารถผนวกเป็นเขตอุทยานแห่งชาติได้อีกเป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรที่จะรักษาพื้นที่ป่าแห่งนี้ไว้เป็นพื้นที่ป่าอนุรักษ์ โดยกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว จนกระทั่งปี 2551 ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำปาดและป่าภูสอยดาว ในท้องที่ตำบลม่วงเจ็ดต้น ตำบลบ้านโคก ตำบลนาขุม อำเภอบ้านโคก อำเภอห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ และตำบลบ่อภาค อำเภอชาติตระการ จังหวัดพิษณุโลก ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนที่ 71 ก ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2551
 ภูสอยดาว

          ลักษณะภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสลับซับซ้อนตั้งแต่ทิศเหนือจดทิศใต้ เป็นเทือกเขากั้นพรมแดนระหว่างประเทศไทย กับสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีความสูงจากระดับน้ำทะเลตั้งแต่ 500-1,800 เมตร อากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูฝนเริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม ฤดูหนาวเริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนถึงเดือนกุมภาพันธ์ ฤดูร้อนเริ่มตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายนภูสอยดาว


แหล่งท่องเที่ยว


          อุทยานแห่งชาติเปิดให้ขึ้นลานสนภูสอยดาว ตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น. ของทุกวัน โดยมีช่วงเวลาที่เหมาะสมต่อการเดินทางไปเยือน ดังนี้ ช่วงเดือนกันยายน-ต้นพฤศจิกายน บนลานสนภูสอยดาวจะเต็มไปด้วยพรรณไม้ดอกนานาชนิด เช่น หงอนนาค สร้อยสุวรรณา กระดุมเงิน บานสะพรั่งอวดความงามทั่วลานสนสามใบ ช่วงกลางเดือนพฤศจิกายน-กลางเดือนมกราคม เป็นช่วงที่อากาศหนาวเย็น เหมาะแก่การสัมผัสความหนาวเย็นพร้อมชมทิวทัศน์ที่สวยงาม ชมพระอาทิตย์ขึ้นและพระอาทิตย์ตกที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดในประเทศไทย เป็นช่วงที่กล้วยไม้รองเท้านารีพันธุ์อินทนนท์ ออกดอกอวดสายตาผู้ที่ขึ้นไปเยือน รวมถึงใบเมเปิลแดงที่เปลี่ยนสีเพิ่มสีสันแก่ลานให้น่าสนใจมากขึ้น ทั้งนี้ ในช่วงตั้งแต่วันที่ 15 มกราคม-31 มิถุนายนของทุกปี อุทยานแห่งชาติปิดการพักแรมบนลานสนภูสอยดาว

          น้ำตกภูสอยดาว ตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ เป็นน้ำตกขนาดกลางในลำห้วยน้ำพายไหลลงสู่แม่น้ำปาดที่อำเภอน้ำปาด มีชั้นน้ำตกทั้งหมด 5 ชั้น แต่ละชั้นมีชื่อไว้อย่างไพเราะว่า ภูสอยดาว สกาวเดือน เหมือนฝัน กรรณิการ์ และสุภาภรณ์ มีน้ำไหลตลอดปี อยู่ริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 ใกล้กับที่ทำการอุทยานแห่งชาติ
    ภูสอยดาว

          ลานสนสามใบภูสอยดาว เป็นพื้นที่ป่าธรรมชาติ มีพื้นที่ประมาณ 1,000 กว่าไร่ เป็นที่ราบบนเทือกเขาภูสอยดาว ตั้งอยู่สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 1,633 เมตร สภาพพื้นที่ของลานสนสามใบจะเป็นเนินสูงต่ำสลับกันไป เป็นป่าสนสามใบ พืชชั้นล่างเป็นทุ่งหญ้ากว้างใหญ่ ช่วงฤดูฝน เดือนสิงหาคมถึงเดือนกันยายนของทุกปี กลางทุ่งหญ้ามีดอกไม้ดินชูช่อแย่งกันออกดอกเป็นกลุ่มหนาแน่น เช่น ดอกหงอนนาคจะมีดอกสีม่วง ดอกสร้อยสุวรรณาจะมีดอกสีเหลือง และดอกหญ้ารากหอมจะมีดอกสีม่วงเข้มสวยงามมาก ฤดูหนาวจะมีอุณหภูมิระหว่าง 1-5 องศาเซลเซียส มีดอกกระดุมเงิน, กล้วยไม้รองเท้านารีอินทนนท์, ใบเมเปิล ซึ่งจะเปลี่ยนเป็นสีแดงสวยงามมาก

          การเดินทางไปเที่ยวลานสนสามใบภูสอยดาว ต้องเดินทางเท้าจากน้ำตกภูสอยดาวริมเส้นทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1268 ขึ้นสู่ยอดภูสอยดาวระยะทางประมาณ 6.5 กิโลเมตร ใช้เวลาเดินเท้าประมาณ 4-6 ชั่วโมง โดยระหว่างเดินเท้าขึ้นสู่ลานสนสามใบภูสอยดาวจะพบ สภาพป่าที่สมบูรณ์และสวยงามมาก ยอดสูงสุดของภูสอยดาวสูงจากระดับน้ำทะเล 2,102 เมตร ซึ่งสูงเป็นอันดับ 4 ของประเทศไทย
    
ภูสอยดาว

ภูสอยดาว

          น้ำตกสายทิพย์์์ ตั้งอยู่บนรอยต่อระหว่างป่าดิบชื้นกับป่าสนเขา เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีสายน้ำไหลลดหลั่นลงมาตามชั้นเตี้ยๆ รวม 7 ชั้น ความสูงแต่ละชั้นประมาณ 5-10 เมตร ฤดูฝนน้ำจะไหลแรงมองดูสวยงามมากและมีน้ำไหลตลอด สภาพป่าโดยรอบน้ำตกมีความชุ่มชื้นมาก จึงมีมอสสีเขียวขึ้นปกคลุมทั่วไปตามก้อนหินริมน้ำ เมื่อขึ้นเที่ยวบนลานสนสามใบภูสอยดาวสามารถเที่ยวน้ำตกแห่งนี้ได้ด้วย
ภูสอยดาว

สิ่งอำนวยความสะดวก

          ทางอุทยานฯ มีที่พักไว้บริการ โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.dnp.go.th ของกรมเท่านั้น (กรมไม่มีตัวแทนการจองที่พักกับภาคเอกชนรายใดทั้งสิ้น) หรือติดต่อเจ้าหน้าที่ โทร. 0 2562 0760 และมีสถานที่กางเต็นท์ไว้ให้บริการด้วย

การเดินทาง

          รถยนต์
   
          • จากจังหวัดพิษณุโลก ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 11 แล้วแยกเข้าทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1246 ถึงบ้านแพะแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1143 ผ่านอำเภอชาติตระการ แยกเข้าทางหลวงหมายเลข 1237 ผ่านบ้านบ่อภาคไปบรรจบกับเส้นทางแผ่นดินหมายเลข 1268 ถึงน้ำตกภูสอยดาว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว รวมระยะทางประมาณ 188 กิโลเมตร

          • จากจังหวัดอุตรดิตถ์ใช้ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1047 (อุตรดิตถ์-น้ำปาด) จนถึงอำเภอน้ำปาดแล้วเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1239 ไปอีก 47 กิโลเมตร จึงเข้าสู่ทางหลวงจังหวัดหมายเลข 1268 ไปอีก 18 กิโลเมตร จะถึงที่ทำการอุทยานแห่งชาติ รวมระยะทางประมาณ 133 กิโลเมตร

          รถโดยสารประจำทาง
   
          การเดินทางด้วยรถโดยสารวิธีที่ 1

          • ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลก

          • ช่วงที่ 2 จากจังหวัดพิษณุโลก เดินทางด้วยรถโดยสารระหว่างอำเภอ ไปอำเภอชาติตระการ ระยะทางประมาณ 100 กิโลเมตร

          • ช่วงที่ 3 จากอำเภอชาติตระการ เดินทางด้วยรถสองแถว ซึ่งมีวันละ 1 เที่ยว รถออกเดินทางไม่เกิน 09.00 น. ไปที่ทำการอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ระยะทางประมาณ 70 กิโลเมตร

          การเดินทางด้วยรถโดยสารวิธีที่ 2

          • ช่วงที่ 1 จากกรุงเทพฯ ขึ้นรถโดยสารที่สถานีขนส่งหมอชิต สายกรุงเทพฯ-พิษณุโลก ไปลงที่จังหวัดพิษณุโลก

          • ช่วงที่ 2 จากจังหวัดพิษณุโลก เดินทางด้วยรถรับจ้างเหมาไป-กลับ ราคาประมาณ 2,600 บาท ไปอุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ระยะทางประมาณ 170 กิโลเมตร

          หมายเหตุ : หากนักท่องเที่ยวเดินทางไปถึงอุทยานแห่งชาติภูสอยดาวแล้ว ไม่สามารถขึ้นยอดภูสอยดาวได้ทัน (อุทยานแห่งชาติเปิดให้ขึ้นลานสนภูสอยดาวตั้งแต่เวลา 08.00-14.00 น.) ทางอุทยานแห่งชาติได้จัดเตรียมสถานที่กางเต็นท์ไว้บริการ บริเวณที่ทำการอุทยานแห่งชาติที่อยู่ด้านล่างไว้แล้ว


สถานที่ติดต่อ

          อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว ตำบลห้วยมุ่น อำเภอน้ำปาด จังหวัดอุตรดิตถ์ 53110 โทรศัพท์ 0 5543 6001-2
ขอขอบคุณข้อมูลจาก


แอพแรกที่คุณเลือกสมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ผู้หนักแน่นในสัจจะพูดอย่างไร ทำอย่างนั้น จึงได้รับความสำเร็จ พร้อมทั้งความศรัทธาเชื่อถือและความยกย่องสรรเสริญ จากคนทุกฝ่าย การพูดแล้วทำ คือ พูดจริง ทำจริง จึงเป็นปัจ จัยสำคัญในการส่งเสริมเกียรติคุณของบุคคลให้เด่นชัด และสร้างเสริมความดี ความเจริญ ให้เกิดขึ้นทั้งแก่บุคคลและส่วนรวม
พระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 10 กรกฎาคม 2540
จากคุณ 527 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-13 19:33:01 ]
ความคิดเห็นที่ 59 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
กองทัพบก ขอเชิญร่วมบริจาค เพื่อช่วยเหลือทหาร ที่ได้รับบาดเจ็บ หรือเสียชีวิต จากการปฏิบัติหน้าที่ปกป้องอธิปไตยของชาติ
ในรายการพิเศษ " รวมพลังน้ำใจไทย มอบแด่ทหารชายแดน " ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบก หรือบริจาคเข้ามูลนิธิสวัสดิการทหารบก ได้ 3 ช่องทาง
เช็คสั่งจ่าย " มูลนิธิสวัสดิการทหารบก"
ธนาณัติสั่งจ่าย พันโท นพพร ทับทิมอ่อน ปณ.ราชดำเนิน 10200
ธนาคารทหารไทย ชื่อบัญชี "มูลนิธิสวัสดิการทหารบก" เลขที่บัญชี 077-2-27831-3
จากคุณ 029 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-13 19:32:25 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมาบ่อยมากค่ะไปทีไรสวยทุกครั้งเลย เพราะว่า บ้านอยู่ที่นั่น 555
จากคุณ ศศิฉาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-15 07:10:37 ]
ความคิดเห็นที่ 57 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ผมไปมาแล้วตั้งแต่ไม่มีอะไรเลย ตอนที่ไปสวยกว่าตอนนี้อีก ผมไปเป็นกลุ่มที่8 ของปีนั้นเพราะยังไม่มีใครรู้จัก
ไปมาปี2540
จากคุณ ต้นน้ำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-11-11 11:05:56 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
สวยมาก ธรรมชาติสวยดี ที่เจ้าหน้าขี้หลี้
เคยไปอยู่ในสนามรบที่นั่นด้วย
จากคุณ dee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-09 13:01:55 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมาแล้วติดใจหยากไปอีกรอบ
จากคุณ พี่เตี้ย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-23 16:54:41 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมาแล้วจ้าสวยมาก
จากคุณ หน่อย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-23 16:50:46 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
งามมากกกกกกกกกก
จากคุณ อรวรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-19 20:36:43 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
จากคุณ เนส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-10 15:32:05 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
อยากไปคับ พาหลานหลานไป ฉลองวันเกิดคับ พี่ แรนดี้
จากคุณ แรนดี้ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-21 22:14:25 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปคืน 17 ขึ้นภู 18 ตุลานี้ครับ
จากคุณ fick เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-15 01:17:17 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
จากความคิดเห็น 46 ไปเดือน ตุลาคม คับ
จากคุณ ทัช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-01 09:49:42 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
จะเดินทาง 19 กลางคืน เที่ยว 20 21 22 หาเพื่อนคับ ไปกับแฟนคับ
จากคุณ ทัช เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-01 09:47:02 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมาแล้วเมื่อ 21-23 ส.ค.55 ขึ้นไป 2 คน ทั้งยอดดอยมีแค่สองคนจริง ๆ สวยมาก
จากคุณ preecha เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-24 23:31:01 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
จะขึ้นภูวันที่ 22 ส.ค.นี้มีใครไปบ้าง
จากคุณ ปรีชา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-08-06 10:20:56 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
เหนื่อย......สวยมากกกกกกกกกกก.....ประทับใจ.....

ฝนตก หมอกลง ฝนตก หมอกลง .........โอ๊ย...ทับใจ

ไปเหอะ.... หน้าฝนสนุกสุด ๆๆๆๆๆๆ เหอะๆๆๆ....แล้วจะรู้ว่านอนกับสายฝนเป็นอย่างไรกับสวรรค์บนดิน........
จากคุณ ป้าแก่ ๆๆ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-13 22:02:10 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมาเเละแต่อยากไปอีก
จากคุณ สวย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-02-26 16:41:21 ]
ความคิดเห็นที่ 41 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
จากคุณ ,kl เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-11-28 09:19:43 ]
ความคิดเห็นที่ 40 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมา 5 ครั้งแระ แต่ก็ไม่เคยเบื่อ
และก็ยังอยากไปอีกค่ะ สวยมากกกก
ไปตั้งแต่สมัยเรียน ตอนนี้ทำงานแล้ว
อยากให้ลองไปดูทุกคนนะคะ สู้ ๆ ค่ะ
จากคุณ i sassy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-10-11 13:19:22 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
สวยมากเลย
จากคุณ คนห้วยมุ่น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-30 09:07:22 ]
ความคิดเห็นที่ 37 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
อยากไปเที่ยวน้ำตกภูสอยดาวจังสวยมาก
ถ้ามีโอกาสจะพาเพื่อนไปคัฟ
จากคุณ ตูน เด็กเทพคัฟ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-06-30 09:00:11 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ระวังแมงคุ่นด้วยนะครับ กัดแล้วเป็นตุ่มใสใส คันมาก
จากคุณ ญาดัเรรนงนย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-11-10 16:09:27 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ภูสอยดาว จังหวัดอุตรดิตถ์
จากคุณ อุตรดิตถ์เหนือตอนบน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-31 16:11:45 ]
ความคิดเห็นที่ 33 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
10 ตุลาคม 2553ด้วยวัย 62ปี 10เดือน 4วันได้พาสังขารขึ้นสู่ภูสอยดาวใช้เวลา 8 ช.ม.(10.00น.-18.00น.)ถึงเป็นคนสุดท้าย ลงจากภูสอยดาวใช้เวลา 7 ช.ม.ฝนตก3ครั้ง(08.00น.-15.00น.)อย่าให้บอกเลยว่าเหนื่อยขนาดไหนกับคนวัยนี้และโชคดีมากที่เจ้าหน้าที่บอกว่าดอกไม้สวยที่สุดในรอบ 5 ปีหายเหนื่อยแต่จนวันนี้(15/10/2553)ยังระบมขาไม่หายเลยแต่ก็เป็นความสุขของคนชราแต่สำหรับหนุ่มสาวและเด็กที่แข็งแรงไม่มีปัญหาในการเดินทางเพราะหลานสาวอายุ 10 ปีเดินได้สบายมากแต่สำหรับผู้ชราแล้วครั้งเดียวก็เกินพอและขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทั้ง 2 ท่านที่ปฏิบัติงานบนภูสอยดาว......เดินทีลอซู 2 ครั้ง ทีรอเล 1 ครั้ง ภูกระดึง 4 ครั้งรวมกันแล้วยังไม่เหนื่อยเท่าภูสอยดาวครั้งเดียวเลยจริงงงงงง.....ฮ่าๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆนึกแล้วอยากร้องไห้ไม่รู้เดินถึงภูสอยดาวได้อย่างไร......ฮิๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
จากคุณ วิชัย คงอิ่ม คนตราดฮิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-15 08:52:34 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ขอบอกว่าหนาว สวย ประทับใจ และที่สำคัญเหนื่อยม๊ากตอนเดินแต่ก็สนุกดีค่ะอยากให้ลองไปกันดูนะสวยจริงๆถายรูปมาสวยทุกรูปเลยอยากไปอีกเหมือนกันแต่เพิ่งจะผ่าตัดมาคงต้องรอให้หายก่อนว่าจะไปอีก...............ไปกันให้ได้นะ
จากคุณ เอิร์น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-03 15:24:41 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
อยากไปอ่ะ
จากคุณ กิก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-10-01 13:06:56 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
เคยไปมา แต่นานมากแล้ว ตั้งแต่ปี 45 แน่ะ .. แต่ถึงจะนานนะ ก็ยังจำได้ในความทรงจำ ถึงความรู้สึกตอนนั้นเลย เพราะสวยมากๆ ตอนที่ไป กับเพื่อนๆ นั่งรถทัวร์ไป ลุยแบบสุดๆ เลยแหละ ... เดินขึ้น เหนื่อยมาก แต่แล้วเมื่อเห็นลานสนนะ โอ้ หายเหนื่อยเลยแหละ .. จากวันนั้นถึงวันนี้ ความทรงจำดีๆ ก็ยังมีอยู่ คิดถึงทีไรก็มีความสุขทุกที อยากให้ทุกคนลองไปดูนะ .. แล้วจะรู้...
จากคุณ ในความทรงจำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2010-02-23 17:05:50 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมาแล้วค่ะ อยู่ใกล้บ้าน ขอบอกว่าสวยมาดที่สุดตั้งแต่เคยไปมา
เพราะเป็นธรรมชาติจริง ไม่มีขยะเลย และต้องใช้ความพยายามในการเดินทางมาก
เพราะต้องเดินขึ้นไปประมาณ 7 กก
แต่พอขึ้นไปเห็นแล้วจะหายเหนื่อยเลย
นำตกนำมีเยอะตลอดทั้งปี ไม่เคยแห้งเลยนำลึกมิดหัวเลยค่ะ
มีหลายชั้น และนำสะอาดและเย็นมาก
ดิฉันเป็นคนท้องที่นั้น คอนเฟร์อมว่าน่าไปค่ะ
จากคุณ คนม่วงเจ็ดต้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-11-28 14:40:30 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมาแล้ว สวยสุดๆๆ ท่าเป็นนักเดินทางลุยๆๆ ใครยังไม่ไปถือว่าเฉยสุดๆๆ เหนื่อยได้ใจ แต่ข้างบนสวยมากๆๆๆ บรรยากาศตอนนอนในเต้นท์ตื่นมาผมเปียกทั้งหัวคะ นึกว่าใครเอาน้ำมาราดซะอีก เราไปกัน 1 คัน รถตู้เลย 15 คน สุดดดๆๆๆๆ
อยากไปอีกอะ แต่ตอนนี้กำลังมีน้องใกล้คลอด รอคลอดปีหน้าจะไปอีกจ้า ...
จากคุณ มะจัง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-11-04 13:39:04 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ใครมีรูป(ภูสอยดาว)ที่เพิ่งไปล่าสุดเดือนตุลาคม บ้างลงให้ดูหน่อยคร้า!!!!!!!!!!!
จากคุณ bee เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-30 09:06:58 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
อยากไปเหมือนกัน
ว่าแต่จะหาสาว ๆ ไปด้วย
มีใครอยากไปกะผมบ้างครับ
จากคุณ nana เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-15 16:07:16 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
เคยไปแล้ว แต่ขึ้นภูไม่ทัน ออกจากบ้าน เกือบ 11 โมง เช้า ถึงภู 5 โมงเย็น เกือบตาย ทางช่างคดเขี้ยวเสียกะไร ไปปายยังมะคดขนาดนี้เลย เรื่องของเรื่องแวะน้ำตก อะไรฟะ จำมะได้ เข้าไปน้ำแห้ง เหอๆๆ เลยเสียเวลา เลยเสียดายมาก กว่าจะได้ไป เลยมะเห็นบรรยากาศเลย ได้แต่ถ่ายป้ายกะน้ำตก
จากคุณ มินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-10-06 14:52:21 ]
ความคิดเห็นที่ 24 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
น่าไป สุดๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
อยู่ในอุตรดิตถ์ ไม่เคยไปสักกะที

มีโอกาสเมื่อไร ....
ไปกับเพื่อนแน่นอนจร้า
จากคุณ ผู้อาศัยในอุดดิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-09-02 16:45:55 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม

อยากไปเนอะ จะได้ไปไหมเอ่ย
จากคุณ คนเหนือ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-28 19:50:35 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
9-13 ก.ย.52 ใครจะไปยกมือขึ้น ขึ้นภูสอยดาวเป็นครั้งแรกเห็นเขาว่ากันว่าสวยมากๆๆ เลยจะลองไปขึ้นดูว่าสวยจิงป่ะ ใครสนใจเจอกันที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยววันที่ 10 ก.ย.52 น่ะ
จากคุณ kapooklook เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-20 17:22:12 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
อยากไปจัง
จากคุณ มานี เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-20 17:19:09 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ขอบอกว่า..สุดยอดเลยนะ
หนาวดี ไม่มีน้ำอาบ..ทำอาหาร..กินมันเผา..นอนดูดาว..ฟังเพลง

บรรยากาศดีมากๆ ไปหน้าหนาวไม่มีดอกไม้แล้ว..มีแต่ ดาว..ดาว..ดาว..ภูสอยดาว..

คิดถึงที่ไรก้อสุขใจทุกที
ไปมาตั้งแต่ปี 2549 แหนะ..เล่าได้ตลอดชีวิตเลยล่ะ
จากคุณ แฟนเจเจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-19 00:22:11 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมาแล้วคับ ผมหนักเกือบร้อยกิโล..ไปหน้าหนาวไม่มีน้ำอาบ ต้องเอาน้ำขึ้นไปเอง..เหมือนขึ้นไปทำอาหารบนภู..แต่รู้สึกภูมิใจมากมายเลยนะ เพื่อนๆ ก้อช่วยเหลือกันดีสุดๆ
พระจันทร์บนภูเหมือนโคมไฟดวงใหญ่และเหมือนเราได้สอยดาวจิงๆ
นึกทีไรก้อประทับใจไม่รู้ลืม
ครั้งหนึ่งในชีวิต..ต้องไปให้ได้นะคับ
จากคุณ เจเจ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-19 00:17:16 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ชั้น ไปมาแล้ว ถึงบนสุดด้วย

อ่านะ

คริ๊ คริ

สบายมาก

ใครไม่ไป เสียใจ ด้วยนะ

อิอิ

วิวสวยดี

พระอาทิตย์ ตกเร็ว

หนาว!

อ่านะ ~

คริ๊ คริ

^^"
จากคุณ ไปมาแล้ว อ่านะ…~ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-11 18:39:11 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมาแระ แต่ไปมะถึงอ่ะ
อยากไปอีกอ่ะ
จากคุณ หอยหลอด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-10 11:12:07 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ไปมา 2 รอบแล้วครับ สยและสนุกๆๆมาก ยิ่งช่วงที่เดินขึ้นภูอ่ะ สนุกมากมายเลย ข้างบนถึงแหม่ว่าจะไม่อะไรแต่สวยมากๆๆ ขอบอกว่าธรรมชาติจริง ของบ้านเรามันดีจิงๆๆ อิอิ
จากคุณ UTT เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-10 08:51:27 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
veryning
จากคุณ banana เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-10 04:15:28 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
อยากไปจัง

ป่ะ ไปกันเถอะ เที่ยวไทยดีกว่านะ
จากคุณ Pai เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-10 03:33:28 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ตัวหนังสือสีขาว ยังไม่เปลี่ยนอีกแหนะ
จากคุณ BABA เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-09 19:40:09 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
คุณความเห็นที่ 8

คุณตีความที่ความเห็นที่ 5 พิมพ์ไม่ออกหรอคะ

เขาไม่ได้บอกว่ามันไม่ดี

จากคุณ TUY เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-09 19:27:32 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
คห.5 คับ

เค้าเที่ยวอย่างงี้เค้าเรียก advanture คับ

สิ่งอำนวยความสะดวก แทบไม่ต้องมี ถ้าอยากสิ่งอำนวยความสะดวกเยอะ แนะนำไปเดินพารากอนคับ อ่านแล้วหมั่นไส้

ถ้ากลัวลำบากก้อไม่ต้องไป
จากคุณ เด็กกลาง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-09 19:14:34 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
-ใครคิดวะนี่ ตัว นส.ขาว มันมองเห็นอ่านออกที่ไหนละ พ่อคู้ณ...
จากคุณ 2356 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-09 18:57:12 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ว้าวๆ
อยากไปมั่งจัง
แต่ไม่มีใครพาไปอ่ะ

ฮือๆๆ
จากคุณ ultraboy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-09 16:56:14 ]
ความคิดเห็นที่ 5 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
ภูสอยดาวถือว่าธรรมชาติจริงค่ะ

สวยมากๆค่ะ

แต่สิ่งอำนวยความสะดวกก็ไม่ค่อยดี

แต่ก็ได้อีกอารมณ์นึงนะคะจากคุณ MYY เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-09 15:40:34 ]
ความคิดเห็นที่ 4 หัวข้อข่าว อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว กับธรรมชาติที่สวยงาม
อยากไปนอนกางเต้นดูดาวจัง....คิดถึง สนุกมากถ้าไปกับเพื่อน
จากคุณ BABA เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2009-07-09 12:17:53 ]