มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport

หนังสือเดินทาง

เรียบเรียงข้อมูลโดยกระปุกดอทคอม
ขอขอบคุณภาพประกอบจาก กระทรวงการต่างประเทศ

         หนังสือเดินทาง หรือที่ภาษาอังกฤษเรียกกันว่า Passportเป็นเอกสารสำคัญสำหรับบุคคลที่จะเดินทางไปต่างประเทศโดยในหนังสือเดินทางจะมีการระบุข้อมูล อาทิ ชื่อผู้เดินทาง ลายมือชื่อรูปถ่าย อายุ สัญชาติ ฯลฯเพื่ออำนวยความสะดวกและใช้เป็นหลักฐานในการขอหนังสือลงตราหรือที่เรียกกันว่าวีซ่า (Visa)


โดยหนังสือเดินทางนั้นมีทั้งหมด 4 ประเภท ได้แก่

          หนังสือเดินทางฑูต (Diplomatic) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับนักการทูต และข้าราชการการเมือง เพื่อใช้เดินทางไปราชการต่างประเทศเท่านั้น มีสีแดงสด

          หนังสือเดินทางราชการ (Official Passport) เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการ สำหรับเดินทางไปราชการนั้น ๆ เป็นเล่มสีน้ำเงิน

          หนังสือเดินทางยกเว้นค่าธรรมเนียม (Gratis)เป็นหนังสือเดินทางสำหรับข้าราชการเกษียณอายุ, พนักงานของรัฐและข้าราชการที่จะเดินทางไปศึกษาต่อต่างประเทศโดยทุนส่วนตัวหรือไปฝึกอบรมในหลักสูตรต่างๆ จะป็นเล่มสีน้ำตาล

          หนังสือเดินทาง (Passport)เป็นหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป หรือข้าราชการ และพนักงานของรัฐก็สามารถใช้ในกรณีที่เดินทางไปต่างประเทศด้วยกิจธุระส่วนตัวตัวเล่มจะใช้สีเลือดหมู

          อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่เดือนสิงหาคม พ.ศ.2548 เป็นต้นมา กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศได้เปลี่ยนหนังสือเดินทางธรรมดามาเป็น "หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์" หรือ "E-passport"แล้ว ซึ่งเป็นหนังสือเดินทางที่มีคุณลักษณะเฉพาะทางเทคนิคตามข้อกำหนดขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)ซึ่งแตกต่างจากหนังสือเดินทางแบบเดิม ดังนี้

           มีการบันทึกข้อมูลชีวภาพ (biometric data)  ได้แก่ รูปใบหน้า และ/หรือลายนิ้วมือ และ/หรือ ม่านตา ไว้ใน Contactless Integrated Circuitซึ่งฝังอยู่ในเล่มหนังสือเดินทาง

           มีการเข้ารหัสข้อมูล เพื่อการตรวจสอบความถูกต้องแท้จริงของหน้งสือเดินทาง


หนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ดีกว่าหนังสือเดินทางแบบเดิมอย่างไร

           สามารถป้องกันการปลอมแปลงได้สูง  เป็นมาตรการสำคัญในการสกัดกั้นขบวนการก่อการร้ายข้ามชาติ การลักลอบเข้าเมือง ฯลฯ

           สามารถตรวจสอบเพื่อพิสูจน์ตัวบุคคลได้แม่นยำและรวดเร็ว  อำนวยความสะดวกต่อการเดินทาง  การเข้าเมือง และส่งเสริมการท่องเที่ยว

           เสริมสร้างภาพลักษณ์ของประเทศ ทำให้หนังสือเดินทางไทยมีความน่าเชื่อถือและได้รับการยอมรับในระดับสากลยิ่งขึ้นส่งผลต่อเนื่องทางบวกด้านเศรษฐกิจการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวของประเทศ


เอกสารที่ต้องใช้ในการทำหนังสือเดินทาง (Passport)

         สำหรับการขอทำหนังสือเดินทางสำหรับประชาชนทั่วไป ที่อายุเกิน 20ปีขึ้นไปแล้ว จะต้องเตรียมเอกสารเพื่อยื่นขอทำหนังสือเดินทาง ดังนี้

          บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานหรือ บัตรข้าราชการ หรือบัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทยฉบับจริง(ในกรณีที่เป็นบัตรข้าราชการให้นำสำเนาทะเบียนบ้านมาด้วย)

          หากมีรายการแก้ไขชื่อสกุล หรือวันเดือนปีเกิด ฯลฯ ซึ่งไม่ตรงกับบัตรประชาชนให้นำหลักฐานการแก้ไขที่เกี่ยวข้องมาแสดงด้วย เช่น หลักฐานการเปลี่ยนชื่อ

           การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท


กรณีที่ผู้ยื่นขอเป็นผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 15 ปี ก็จะมีรายละเอียดเอกสารที่ต่างออกไป ดังนี้

          สูติบัตรฉบับจริง หากเป็นฉบับสำเนาก็ต้องได้รับการรับรองจากเขตหรืออำเภอ

           บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งานหรือ บัตรที่ใช้แทนได้ตามกฎกระทรวงมหาดไทย ของบิดา มารดาหรือผู้มีอำนาจปกครองฉบับจริง และหากชื่อ-นามสกุล บิดา มารดาในสูติบัตรไม่ตรงกับบัตรประจำตัวประชาชนให้นำหลักฐานการเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วยในกรณีที่มารดาหย่าและจดทะเบียนสมรสใหม่และใช้นามสกุลใหม่ตามสามีให้นำหลักฐานการหย่าและการสมรสที่เป็นต้นฉบับมาแสดงด้วย

           หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ และบัตรประจำตัวประชาชนฉบับจริงของบิดา มารดา ในกรณีที่บิดา/มารดาหรือฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดไม่สามารถมาแสดงตัวได้

           เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิหลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุล เอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรม บันทึกการหย่าซึ่งมีข้อความระบุให้บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาหรือมารดา เป็นต้น

           การทำหนังสือเดินทางใหม่ ต้องเสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท

           ส่วนในกรณีต่าง ๆ เช่น กรณีบิดา มารดา ของผู้เยาว์เสียชีวิต,กรณีที่บิดา มารดาของผู้เยาว์เป็นชาวต่างชาติที่มิได้จดทะเบียนสมรส,กรณีที่ไม่สามารถตามหาฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมาให้ความยินยอมได้,รณีบิดามารดามิได้จดทะเบียนสมรสแต่บุตรอยู่ในความดูแลของบิดาฝ่ายเดียวมาตลอด และไม่สามารถตามหามารดาได้ซึ่งกรณีเหล่านี้ให้นำคำสั่งศาลซึ่งระบุชื่อผู้มีอำนาจปกครองพร้อมบัตรประจำตัวประชาชนของผู้มีอำนาจปกครองมาแสดงด้วย


กรณีหากเป็นผู้เยาว์ที่อายุ 15 ปีขึ้นไป แต่ยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์ ก็สามารถขอทำหนังสือเดินทางด้วยตัวเองได้โดยใช้เอกสาร ดังนี้

           บัตรประจำตัวประชาชนที่ยังมีอายุใช้งาน หรือ บัตรประจำตัวที่ใช้แทนตามกฎกระทรวงมหาดไทย

           หนังสือยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศที่ผ่านการรับรองจากอำเภอหรือเขต และบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครองพร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

           เอกสารอื่น ๆ ที่จำเป็น อาทิ หลักฐานใบเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลเอกสารหลักฐานการรับรองบุตรหรือรับบุตรบุญธรรมใบสำคัญการสมรส ทะเบียนสมรสทะเบียนหย่า ทะเบียนบ้าน คำสั่งศาลกรณีระบุผู้มีอำนาจปกครองแทนบิดามารดาเป็นต้น

           เสียค่าธรรมเนียม 1,000 บาท


หนังสือเดินทางขั้นตอนการขอหนังสือเดินทาง

           1. รับบัตรคิว

           2.ยื่นบัตรประจำตัวประชาชนที่มีเลข 13 หลัก (หากไม่มีเลข 13 หลักต้องนำสำเนาทะเบียนบ้านมาแสดง) พร้อมเอกสารหลักฐานอื่น ๆ ที่จำเป็นเพื่อตรวจสอบข้อมูล

           3.ในการทำหนังสือเดินทางจะมีการเก็บข้อมูลทางชีวภาพ คือ มีการวัดส่วนสูงเก็บลายพิมพ์นิ้วมือนิ้วชี้ซ้าย และนิ้วชี้ขวาด้วยเครื่องสแกนเนอร์และถ่ายรูปใบหน้า

           4.แจ้งความประสงค์ว่าจะมารับหนังสือเดินทางด้วยตัวเอง หรือต้องการขอรับเล่มทางไปรษณีย์

           5.ชำระค่าธรรมเนียมการทำหนังสือเดินทาง 1,000 บาทหากต้องการให้จัดส่งทางไปรษณีย์ จะต้องชำระค่าส่งไปรษณีย์ เพิ่มเติมอีก 35บาท จากนั้นรับใบเสร็จรับเงิน และรับใบนัดรับเล่ม    


เมื่อไหร่จะได้รับหนังสือเดินทาง

           กรณียื่นขอทำหนังสือเดินทางที่กรมการกงสุล หรือสำนักงานสาขาในกรุงเทพฯคือที่ปิ่นเกล้า และบางนา จะสามารถรับหนังสือเดินทางได้ภายใน 2วันทำการไม่นับวันยื่นคำร้อง และหากรับทางไปรษณีย์จะได้รับใน 5 วันทำการ(ไม่รวมวันเสาร์-อาทิตย์)

           กรณียื่นคำร้องที่สำนักงานสาขาในต่างจังหวัดหนังสือเดินทางจะจัดส่งให้ทางไปรษณีย์เท่านั้น โดยจะได้รับหนังสือเดินทางภายใน 5 วันทำการ ไม่นับวันยื่นคำร้องและวันเสาร์-อาทิตย์


หลักฐานที่ใช้ประกอบการรับหนังสือเดินทาง

          กรณีรับด้วยตัวเอง

           1.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับ

           2.ใบรับหนังสือเดินทาง


          กรณีมอบหมายให้ผู้อื่นมารับแทน

           1.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้ถือหนังสือเดินทาง

           2.บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับแทน

           3.ใบรับหนังสือเดินทางที่ลงนามมอบอำนาจแล้ว


หนังสือเดินทางหาย ทำอย่างไร

         
  กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในประเทศต้องติดต่อแจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจและรับใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อมายื่นขอทำหนังสือเดินทางฉบับใหม่และยกเลิกการใช้งานหนังสือเดินทางฉบับที่สูญหาย

           กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศต้องแจ้งความหนังสือเดินทางสูญหายต่อทางการท้องถิ่นและนำใบรับแจ้งความดังกล่าวนั้นพร้อมเอกสารแสดงการมีสัญชาติไทยของตนหรือเอกสารทะเบียนราษฎรที่มีอยู่ เช่น บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้านฯลฯ ไปติดต่อที่สถานทูต สถานกงสุลไทยที่ใกล้ที่สุดเพื่อขอหนังสือเดินทางเล่มใหม่

           กรณีที่ทำหนังสือเดินทางสูญหายในต่างประเทศแล้วต้องการเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วน ไม่สามารถรอรับหนังสือเดินทางได้ สถานทูตสถานกงสุลจะออกเอกสารเดินทาง(Certificate of Identity) ให้ใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียวเมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเอกสารเดินทางจะหมดอายุการใช้งานทันที


วันเวลา และสถานที่ที่สามารถติดต่อทำหนังสือเดินทางได้

กรมการกงสุล

          123 ถนนแจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
          โทรศัพท์ 0-2981-7171-99 , 0-2981-7257-8
          โทรสาร 0-2981-7256
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-15.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว ปิ่นเกล้า

          อาคารธนาลงกรณ์ทาวเวอร์ (ชั้นใต้ดิน) แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด กทม.10700
          โทรศัพท์ 0-2446-8111-2 โทรสาร 0-24468118-9
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว บางนา

          ศูนย์การค้าเซ็ลทรัลซิตี้ บางนา บริเวณลานจอดรถ ชั้น P9
          โทรศัพท์ 0-2383-8401-3 โทรสาร 0-2383-8398
          วันจันทร์-ศุกร์ 08.30-15.30 น.

สำนักงานหนังสือเดินทาง ศูนย์บริการการไปทำงานต่างประเทศ

          อาคารประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ดินแดง กทม.
          โทรศัพท์ 0-2245-9439 โทรสาร 0-2245-9438   

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดขอนแก่น

          ศูนย์ราชการจังหวัดขอนแก่น ถนนศูนย์ราชการ จังหวัดขอนแก่น
          โทรศัพท์ 0-4324-2707,0-4324-3462,0-4324-2655
          โทรสาร 0-4324-3441  

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดเชียงใหม่

          ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
        โทรศัพท์ 0-5389-1535-6 โทรสาร 0-5389-1534

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสงขลา

          ศาลากลางจังหวัดสงขลา (หลังเก่า) ชั้น 1 ถนนราชดำเนิน อ.เมือง จ.สงขลา 9000
        โทรศัพท์ 0-7432-6510-1 โทรสาร 0-7432-6506

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุบลราชธานี

          อาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัด
          โทรศัพท์ 0-4524-2313-4 โทรสาร 0-4524-2301

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดสุราษฎร์ธานี

          ศาลาประชาคม ถนนหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000
          โทรศัพท์ 077-274940, 077-274942-3 โทรสาร 077-274941

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครราชสีมา

          ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา ถนนมหาดไทย อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000
          โทรศัพท์ 044-243-132, 044-243-124 โทรสาร 044-243-133

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดอุดรธานี

          ศูนย์อเนกประสงค์ ศาลากลางจังหวัดอุดรธานี (ตรงข้ามกับศาลหลักเมือง) ถนนอธิบดี อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี 41000
          โทรศัพท์ 042-212827, 042-212-318 โทรสาร 042-222-810

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดพิษณุโลก

          ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก ถนนเทพารักษ์ อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000
          โทรศัพท์ 055-258-173, 055-258-155, 055-258-131, โทรสาร 055-258-117
    
สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดยะลา

          ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) ถนนสุขยางค์ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
          โทรศัพท์ 073-274-526, 073-274-036, 073-274-037 โทรสาร 073-274-527

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดภูเก็ต

          ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต ถนนนริศร อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
          โทรศัพท์ 076-222-080, 076-222-081, 076-222-083 โทรสาร 076-222-082

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา

          ศูนย์การค้า ดิ อเวนิว ชั้น 1 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20150
          โทรศัพท์ 038-422437 โทรสาร 038-422438

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดนครสวรรค์

          ศูนย์บริการร่วมจังหวัดนครสวรรค์ ห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ถนนพหลโยธิน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์ 60000
          โทรศัพท์ 056-233-453, 056-233-454 โทรสาร 056-233-452

สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว จังหวัดจันทบุรี

          อาคารลานค้าชุมชน ถ.เลียบเนิน ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
          โทรศัพท์ 039-301-706-9


แนะนำที่ท่องเที่ยว สถานที่ท่องเที่ยว ร้านอาหาร พร้อมคูปองส่วนลดโรงแรม เพียบ

  คลิกอ่านความคิดเห็นของเพื่อน ๆ ได้ที่นี่ค่ะ 


อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมจาก
- กระทรวงการต่างประเทศ
- กรมการกงสุล


สมาชิกกระปุก
E-mail :
Password :

หมายเหตุ
• ไม่สามารถ copy ข้อความจากที่อื่น แล้วนำมา paste ในช่องแสดงความคิดเห็น
• ไม่สามารถใส่ชื่อเว็บไซต์ใดๆ ก็ตามลงในช่องแสดงความคิดเห็น
• ระบบสามารถรับข้อความ ได้สูงสุดเพียง 2,000 ตัวอักษร ต่อหนึ่งครั้ง
• ผู้ดูแลเว็บไซต์ จะลบข้อความที่ไม่เหมาะ สม และข้อความโฆษณาสินค้า หรือบริการ
คลิกเลือกอารมณ์ที่ต้องการ ตาใส , เซ็ง , ร้องไห้ , เจ้าเล่ห์ , หัวเราะ , ตลก , โกรธ
คุณสามารถแสดงความคิดเห็น ได้โดยไม่จำเป็นต้องเป็น สมาชิกนะคะแต่ถ้าสมัคร สมาชิกและเข้าสู่ระบบก่อนโพส ข้อความเราจะโชว์รูปของคุณ ขึ้นมาให้เด่นๆเลยนะ
กรุณา เคาะเว้นวรรค ระหว่างข้อความด้วยนะคะ ระบบจะตัดคำได้สวยงาม ถ้าพิมพ์ติดกันไปหมด ระบบจะไม่ตัดคำให้นะคะ
ชื่อ : โค้ด :
กรุณานำโค้ดด้านข้าง กรอกในช่องว่างด้วยคะ (พิมพ์เป็นตัวเล็กหรือตัวใหญ่ก็ได้)
กรุณาคลิก ส่งข้อความ เพียงครั้งเดียวค่ะ....


ความคิดเห็นที่ 63 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
อยู่ต่างจังหวัด ไม่สะดวกลางาน มีบริการวันหยุดไหมคะ
จากคุณ สุชีรา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-28 14:48:06 ]
ความคิดเห็นที่ 62 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
อยากทราบว่า คือ ไปทำพาสปอร์ตแล้ว ได้รับใบไปรับพาสปอร์ตที่ไปรษณีย์แต่ไปไม่ทัน เพราะเอกสารจะอยู่ที่ไปรษณ๊ย์ได้เพียง 7 วันเท่านั้น ดิฉันไปต่างจังหวัดซึ่งไปรับพาสปอตไม่ทันที่ไปรษณ๊ย์ และพาสปอร์ตถูกส่งกลับ ดิฉันได้ไปติดต่อที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวแล้ว เขาก้ดำเนินเรื่องให้แล้ว แต่คืออยากทราบว่าต้องใช้ระยะเวลาเท่าไรถึงจะได้พาสปอร์ตคะ ตอนนนี้ผ่านมา 2 อาทิตย์กว่าๆแล้วค่ะ ยังไม่ได้รับเลย ตอบความเห็นนี้ด้วยนะคะ ดิฉันจำเป็นจริงๆค่ะ ขอขอบพระคุณเป็นอย่างสูงค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ ฟ้าใส เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-03-17 10:12:14 ]
ความคิดเห็นที่ 61 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
น่าจะเพิ่มสาขานะคะ
จากคุณ น้ำ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-25 12:25:59 ]
ความคิดเห็นที่ 60 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
อยากทราบว่าสถานที่ทำพาสปอร์ตที่ภูเก็ต เปิดทำงานแล้วหรือยังตอนนี้
จากคุณ สุพรรณ๊ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-02-08 08:42:07 ]
ความคิดเห็นที่ 58 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ผมอยากทราบว่าถ้าผมอายุยังไม่ถึง20แล้วตัวแม่ของผมเนียแต่งงานที่ เยรมัน แต่เขาแต่งงานในนามไม่มี บุตร ตอนนี้เขาอยู่ที่เมื่องไทยแล้ว ผมสามารถทำพาสปอต ได้เลยใช้ไหมครับไม่ต้องยื่นเรื่องอะไรแล้วใช้ไหมครับ
จากคุณ อนุสรณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2014-01-03 17:13:08 ]
ความคิดเห็นที่ 56 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ติดม็อบเเน่เลยเรา สงขลา จะไปมาเลเซียเป็น นักเรียน เเลกเปลี่ยน
จากคุณ nassaroon เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-02 23:29:47 ]
ความคิดเห็นที่ 55 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
กรณียื่นขอทำหนังสือเดินทางที่สำนักงานสาขาในกรุงเทพฯ คือที่ปิ่นเกล้า ตอนนี้ยังไปขอยื่นทำได้อยู่หรือเปล่าคะ เพราะไม่แน่ใจเกรงว่าจะติดม็อบค่ะ
จากคุณ นิด เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-12-02 16:08:45 ]
ความคิดเห็นที่ 54 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ไปทำที่ lotus ปิ่นเกล้ามา ช่อง 25 น่ารักมาก แต่ดูเครียดจังครับ ^ ^
จากคุณ fatboy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-10-09 22:58:52 ]
ความคิดเห็นที่ 53 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
พาสปอร์ตต้องเหลืออายุอีกหกเดือนถึงจะไปได้ค่ะ เช่นจะเดินทางวันที่ 1 มกรา 56 พาสปอร์ตต้องหมดอายุหลังวันที่1 กรกฎาคม 56
จากคุณ ตามนั้น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-25 22:46:33 ]
ความคิดเห็นที่ 52 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
เคยได้ยินมาว่าก่อนเดินทางไปต่างประเทศ
passport ต้องมีอายุเกิน6เดือนถึงจะเดินทางได้
สรุปคือต้องทำล่วงหน้าก่อนเดินทาง6เดือนใช่มั้ยคะ??
จากคุณ ใครรู้ช่วยบอกหน่อยค่ะ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-09-18 10:38:49 ]
ความคิดเห็นที่ 51 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ที่โคราชทำ passport ใต้หวันิไม่ค่ะ?
จากคุณ armin เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-31 18:36:17 ]
ความคิดเห็นที่ 50 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
I go make passport but is ok but i go make visas i don't no ยากหรือเปล่าค่ะ
จากคุณ เกษประทุม เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-27 10:58:30 ]
ความคิดเห็นที่ 49 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
รบกวนแก้ไขข้อมูลเบอร์โทรศัพท์
ของ สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เมืองพัทยา ด้วยคะ
เบอร์ แฟกซ์ และเบอร์โทร สลับกันคะ
จากคุณ สำนักงานหนังสือเดินทางฯ เมืองพัทยา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-08-22 12:05:11 ]
ความคิดเห็นที่ 48 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ถ้าไม่ได้ไปขั้นทะเบียนทหารและไม่ได้ผ่านการเกณฑ์ทหาร จะทำได้ไหมครับ ??
จากคุณ Ticeza เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-25 21:19:02 ]
ความคิดเห็นที่ 47 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ถ้าทำวันศุกร์จะได้รับวันใหนครับ
จากคุณ ice เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-07-11 16:38:26 ]
ความคิดเห็นที่ 46 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
กำลังคิดว่าจะไปต่างประเทศคะ แต่ยังไม่มีข้อมูล พอได้เข้ามาดู web นี้ให้ความรู้ครอบคลุมดีแล้ว ก็เข้าใจได้เลย ไม่กังวลใดๆ ไม่ต้องถามให้ยุ่งยากคะ เตรียมข้อมูลให้พร้อม อ่านให้เข้าใจ ก่อนไปทำพลาส์ปอต แล้วจะดีเองทไม่ต้องไปหลายรอบด้วย ขอบคุณคะ.
จากคุณ Rose apple lek เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-27 04:43:43 ]
ความคิดเห็นที่ 45 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
หากต้องการส่งข้อมูลออนไลน์ ในการ ต่ออายุหนังสือเดินทางสามารถทำได้มั้ยค่ะ
จากคุณ bangy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-22 12:29:32 ]
ความคิดเห็นที่ 44 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
จากคุณ bangy เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-22 12:25:36 ]
ความคิดเห็นที่ 43 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
เดือนตุลาคม จะครบ 20 ปี บริบูรณ์ จะต้องใช้ผู้ปกครองมั้ยค่ะ ?
จากคุณ watsana valeenil เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-07 16:10:22 ]
ความคิดเห็นที่ 42 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
เคยทำตอนไป เวียดนาม (พล.อสส.)กลับมาก็ ยังเก็บไว้ดูแม้จะหมดอายุไปนานแล้ว ตอนนั้น หน่วยทหารทำให้เลยไม่รู้ขั้นตอนอะไรเลยถ่ายรูปส่งไปให้อย่างเดียว ได้มาแล้ว..
จากคุณ เสือดำรุ่น3 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-06-05 22:04:25 ]
ความคิดเห็นที่ 39 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
25 พฤษภาคม 2556 (วันเสาร์)ไปทำพาสปอร์ตที่ แจ้งวัฒนะ หลังจากดูเว็บของกระปุก คิดว่าจะได้เร็วเท่ากับวันทำการธรรมดา แต่ใช้เวลานานกว่า นัดรับพาสปอร์ตวันที่ 30 พ.ค. งง! ทำไมหลายวัน ได้ความรู้จากเจ้าหน้าที่ว่าถ้ามาวันจันทร์(วันทำการปกติ)พาสปอร์ตจะได้รับวันที่ 29 พ.ค. เร็วกว่า....รู้งี้นอนพุงขึ้นอืด แล้วค่อยไปทำวันจันทร์ก้ได้
จากคุณ neeni เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-25 21:21:08 ]
ความคิดเห็นที่ 38 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
อยากทำแต่อายุไม่ถึง..
จากคุณ สิริรักษ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-25 15:51:35 ]
ความคิดเห็นที่ 35 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ถ้าอายุไม่ถึง20ปีเต็ม ต้องให้บิดามารดามาลงนาม หรือถ้ามาไม่ได้ต้องทำหนังสือยินยอมผ่านอำเภอ แล้วนำบัตรประชาชนตัวจริงของบิดามารดามาด้วย ถ้าอายุ15-19มาทำคนเดียวได้ ต่ำกว่า15ต้องมีพ่อหรือแม่ท่านใดท่านนึงพามาเท่านั้นคะ
จากคุณ เกวรินทร์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-05-11 23:41:11 ]
ความคิดเห็นที่ 34 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
อยากทำ passport แต่ ไม่รู้ จะเริ่มยังไง // อายุ 17 ปีค่ะ ช่วย.... บอกที สถานที่พักใกล้ เขตดินแดงน่ะค่ะ
จากคุณ นางสาว ปิรันญ่า เกิดไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-04-21 16:48:05 ]
ความคิดเห็นที่ 32 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
Very nice site!
จากคุณ Pharme373 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-22 07:55:40 ]
ความคิดเห็นที่ 31 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
Hello! aefdedb interesting aefdedb site! I'm really like it! Very, very aefdedb good!
จากคุณ Pharmk178 เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-22 07:55:10 ]
ความคิดเห็นที่ 30 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
คนพิการ จะต่ออายุ พาทสปอต ได้ไหม ค่ะ
จากคุณ กุหลาบ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-21 01:55:46 ]
ความคิดเห็นที่ 29 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ไปทำพาสปอร์ต แต่บังเอิญลืมบัตรประชาชน ติดใบขับขี่ไป แต่เจ้าหน้าที่บอกเสียงแข็งเลยว่าบัตรประชาชนอย่างเดียวค่ะ แทนกันไม่ได้หรือเศร้าจังเดินทางตั้งไกล ทำไมในเมื่อใบขับขี่มีเลข 13 หลักเหมือนกัน
จากคุณ คนไกล เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-11 16:21:23 ]
ความคิดเห็นที่ 28 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ผมอายุ 20 แต่จะต้องรีบไปทำ วันที่ 8 แต่ผมจะครบ 20 ปีบริบูรณ์อีก 2 วัน จำต้องให้ผู้ปกครองรับรองมั๊ยครับ
จากคุณ Fiw เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-03-06 23:57:13 ]
ความคิดเห็นที่ 27 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
หนูกำลังจะไปทำพอดีเลย อิอิ
จากคุณ วราภรณ์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-24 12:01:46 ]
ความคิดเห็นที่ 26 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
'''''''งงนะดิ555555
จากคุณ เอ็มจ๊าา เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 09:18:12 ]
ความคิดเห็นที่ 25 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
แล้วเล่มสีเขียวล่ะะะะะะะะะ
จากคุณ น้องยังอิอิ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-21 09:16:16 ]
ความคิดเห็นที่ 23 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ลูกอายุ 7 ขวบ จะทำหนังสือเดินทางต้องทำอย่างไรค่ะ คุณพ่อคุณแม่เลิกกัน แต่ไม่ได้จดทะเบียนกัน ลูกอยู่กับคุณแม่มาตลอด ใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ ติดต่อคุณพ่อไม่ได้ค่ะ
จากคุณ น้องเมย์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-09 09:14:06 ]
ความคิดเห็นที่ 22 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ถ้าสมมุติ ว่า แม่กับพ่อแยกทางกันได้ 13 ปีแล้ว และแม่ก็ไม่เคยติดต่อกับพ่อเลย อย่างนี้จะสามารถทำพาสปอร์ต ได้ไหมอ่ะค่ะ
จากคุณ ใบเฟิร์น เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-02-07 19:22:02 ]
ความคิดเห็นที่ 21 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ลูกอายุ 12 ปี มีบัตรประชาชนแล้วยังจำเป็นต้องใช้สูติบัตรตัวจริงหรือไม่คะ
จากคุณ Mikiko เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-14 21:13:09 ]
ความคิดเห็นที่ 20 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ตอนนี้อยู่เมืองนอกค่ะ จะให้ลูกทำพาสปอร์ต ลูก 12 ขวบ อยู่ร้อยเอ๊ด พ่อเขาอยู่ กทม เลิกกัน9ปี ให้พี่สาวพาไปทำได้ไหมค่ะ ต้องใช้เอกสารอะไรบ้างค่ะ พ่อเขาต้องเซ็นอะไรบ้างค่ะ เดือนหน้าจะไปทำค่ะ กรุณาตอบด่วนค่ะ ขอบคุณค่ะ
จากคุณ wankum เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2013-01-06 20:16:35 ]
ความคิดเห็นที่ 19 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ถ้าแม่อยู่ในเรือนจำต้องทำอย่างไรบ้างอ่ะคะคือว่าไปขอใบรับรองการคุมขังมาแล้วเพื่อยืนยันว่าแม่อยู่ในเรือนจำจริงๆแต่ไม่รู้ว่าต้องให้แม่เซ็นยืนยันมั๊ยอ่ะค่ะช่วยตอบหน่อนนะคะ
จากคุณ Mooouan เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-12 20:10:10 ]
ความคิดเห็นที่ 18 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ถ้าเราจะไปเมืองนอกแล้วยังไม่ได้ทำพาสปอตร์ แล้วไปทำพาสปอตร์มา
แล้วจะใช้เดินทางได้ทันที่ไหมค่ะ
จากคุณ น้อง เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-03 15:15:37 ]
ความคิดเห็นที่ 17 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
สวัสดีคะ มีเรื่องสงสัยเกี่ยวกับการทำพาสปอร์ตจะรบกวนถามคะ คือว่าต้องการทำพาสปอร์ตคะ แต่ติดที่ว่า หนูอายุแค่18เองคะ พ่อกับแม่เสียชีวิตแล้วทั้งคู่ มีแต่พี่สาว และแม่ก็ไม่มีเอกสารอะไรเลยที่แสดงว่าแม่เป็นคนไทยเพราะว่าตกสำรวจแต่ไม่ไปดำเนินเรื่องขอทำใหม่จนแม่เสียได้จะห้าปีแล้ว มีแต่เอกสารรับรองการตายแค่นั้นที่ทางโรงพยาบาลออกให้ ถ้าในกรณีนี้จะทำได้ไหมคะ และต้องทำอย่างไร รบกวนตอบด้วยนะคะ ร้อนใจมากคะ ขอบคุณคะ
จากคุณ nuna เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-02 02:16:51 ]
ความคิดเห็นที่ 16 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ลูกสาวมีพาสปอร์ตแล้ว แต่จะเปลี่ยนนามสกุลใหม่ตามแม่ จะให้คนอื่นพาไปเปลี่ยนได้มั๊ยคะ อยากรู้จริงๆๆคะ
จากคุณ รุจิรัตน์ เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-12-01 06:15:48 ]
ความคิดเห็นที่ 15 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ตอนนี้ อายุ 21 ไม่ได้จะเดินทางไปไหน เพียงแค่ อยากมีพาสปอร์ต ไว้เพื่อได้เดินทาง คือว่าดิฉันไม่เคยทำพาสปอร์ตมาก่อนเลย อยากจะทราบว่าต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง และค่าทำเนียบลมที่จะต้อจ่าย แต่ละที่ๆทำ จ่ายเท่ากันมั๊ย
จากคุณ Sluggish เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-11-24 23:34:22 ]
ความคิดเห็นที่ 14 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ไปทำ passport มาเป็นเล่มที่ 2 แล้ว

รู้สึกว่าระบบการจัดการดีกว่าเดิมเยอะมาก ผมใช้เวลาตั้งแต่กดบัตรคิว จนจบกระบวณการแค่ 15 นาที ตอนชำระเงินและรับใบเสร็จพร้อมบัตรรับpassport ยืนงงอยู่พักนึง จนเจ้าหน้าที่บอกเสร็จแล้ว

นอกจากเร็ว บริการก็ดีนะ เจ้าหน้าที่เค้าไหว้ตลอดทาง เรียกได้ว่าบริการของเอกชนบางเจ้ายังอาย

ไปวันอังคาร เช้า 10 โมง
จากคุณ เอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-10-16 11:16:09 ]
ความคิดเห็นที่ 13 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
ถ้าอายุไม่ถึง 20 แต่แต่งงานแล้ว จะ ทำใบพาสปอร์ตยังไง
จากคุณ risar blosso เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-19 01:33:34 ]
ความคิดเห็นที่ 12 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
อยากทำ แต่ไม่อยากไปไกล
จากคุณ อาย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-09-09 17:18:16 ]
ความคิดเห็นที่ 11 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
เป็นน้าเขยได้ไหมค่ะ แต่เค้าเป็นคนที่อยุ่ต่างประเทศอะ..
จากคุณ จีจ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-23 13:27:00 ]
ความคิดเห็นที่ 10 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
อายุไม่ถึง20 แต่จะไปงานแต่งน้าที่เมืองนอก พอดี ไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ ออกมาอยู่นอกบ้าน และต้องให้คัยไปเซนรับลอง แทนได้ค่ะ
จากคุณ จีจ้า เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-06-23 13:25:31 ]
ความคิดเห็นที่ 9 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
วันจันทร์นี้จะไปทำ อิอิิอิตื่นเต้นอะ
จากคุณ บอย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2012-03-25 06:08:24 ]
ความคิดเห็นที่ 8 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
นอนหรือยังจ๊ะที่รัก เครียดเหรอคะ
จากคุณ ตูน เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-09-15 23:41:24 ]
ความคิดเห็นที่ 7 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
เล่มสีเขียวละ ?????
จากคุณ คนไทย เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-26 00:43:16 ]
ความคิดเห็นที่ 6 หัวข้อข่าว มารู้จักขั้นตอนการทำ Passport
เฮ้อ ไม่มีวี่แววว่าจะได้ไปประเทศนอก
อิอิ
จากคุณ ไม่บอก เช็ค IP ตรวจสอบ ip เจ้าของข้อความนี้ [ 2011-04-25 21:09:34 ]